Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Moje místo

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Blanka Pešoutová
Anotace: Příspěvek popisuje projekt určený pro žáky 7. ročníku. Žáci přemýšlejí o místě, které mají rádi. Učitel a třída s daným tématem dále pracují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: identita, stáří, duševní vlastnictví
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek byl převzat od MŠMT ze sborníku Mezigenerační vztahy a stárnutí v školním vzdělávacím programu, jenž vznikl v rámci grantového projektu Mezigenerační vztahy a stárnutí v RVP, který realizoval Kruh spolupracovníků obecné a občanské školy společně s Diakonií ČCE v roce 2005.


Hlavní cíle

Žák:

 • cítí sounáležitost s místem a lidmi (rodina, pamětníci...) - jistota, identita;
 • oceňuje význam individuální paměti (pamětník ví víc/jiné než učebnice), „malých dějin";
 • raduje se z poznání;
 • spolupracuje;
 • hodnotí svou práci.

Dílčí cíle

a) Žák umí - psychomotorické cíle:

 • rozvrhne si svou práci;
 • pracuje samostatně;
 • zpracovává, porovnává různé druhy poznatků (odborná literatura, rozhovor, videonahrávka);
 • vede rozhovor - naslouchá, přizpůsobí se osobnímu tempu druhého, staršího;
 • pracuje s odbornou literaturou;
 • vybírá, sestavuje, vytváří smysluplný celek;
 • cituje zdroje;
 • připraví prezentaci své práce;
 • prezentuje svou práci.

b) Žák ví - kognitivní cíl:

 • shrne informace o místě, kde žije, o své rodině;
 • popíše periodizaci lidského života;
 • porovná své místo tehdy a nyní;
 • definuje „duševní vlastnictví".

c) Žák si myslí, cítí, koná (v ideálním případě) - afektivní cíle:

 • je dobré „být s...", sdílet, setkávat se, někam patřit (sounáležitost s místem, lidmi);
 • chci se dozvídat víc, než vím;
 • „Na co asi budu vzpomínat já, o čem budu vyprávět, jaký/á budu, až přijde stáří?"

Otázky pro sebereflexi (ústně/písemně):
1. Co mi přišlo při zpracovávání projektu nejzajímavější? Co mě nejvíce bavilo?
2. Jaká část mé práce je nejlepší? Proč?
3. Co jsem se naučil/a? Co důležitého jsem poznal/a?
4. Co bych zlepšil/a? Proč jsem to neudělal/a před odevzdáním?
5. Je něco, co jsem nesplnil/a? (viz kritéria hodnocení)
6. Která z prací mých spolužáků se mi líbila nejvíce? Proč?

A. Samostatná práce žáků navazuje na učivo 1. pololetí (vlastivědné učivo 7. ročníku - významná místa, významní Češi, Praha, „průvodcování" po Královské cestě, stavební styly...).

B. Projekt je zahájen společnou dvouhodinou - ideální je polovina třídy (15 žáků)
a) Žáci jsou vyzváni, aby přemýšleli o místě, které mají rádi, „...asi to není tak známé místo, ale je ,tvoje‘...", důvěrná znalost.
b) „Je takové místo pro člověka důležité, proč, kdy..."
c) Balicí papír; „Čím a jak bys své místo nejlépe přiblížil/a ostatním?" - žáci zapisují své nápady na společný papír, rozvíjejí nápady ostatních.
d) „Odkud, od koho se můžeš dozvědět víc, než víš nyní?" - zdroje, metody.
e) „Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých postupů?" - děti samy přijdou na pamětníky, rodáky, prarodiče, nejstarší obyvatele - je pak na učiteli, zda bude rozhovor s pamětníkem požadovat jako nutnou součást práce.
f) Zadání práce - učitel vyjde z dětských nápadů, vysvětlí úkol, stanoví postup a formální charakteristiky práce, časový harmonogram (tj. termíny splnění části úkolu - volba konkrétního místa, odevzdání osnovy, odevzdání části práce; odevzdání celé práce; prezentace) - doporučuji vše společně zapsat a plán ponechat ve třídě; nabídnout individuální konzultace.
g) Děti se dozvědí kritéria hodnocení:

 • obsah práce, kvalita, originalita + splnění povinných částí;
 • výběr, zpracování informací, smysluplnost kompozice (část/celek);
 • prezentace práce před třídou (např. patnáctiminutový souvislý projev, ukázky - videoprojekce, počítačová prezentace, audionahrávka aj.);
 • splnění formálních kritérií projektu;
 • respektování časového harmonogramu;
 • sebereflexe.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 07. 2008
Zobrazeno: 6296krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEŠOUTOVÁ, Blanka. Moje místo. Metodický portál: Články [online]. 29. 07. 2008, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/2465/MOJE-MISTO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.