Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dokumenty ve výuce: Totalitarismus

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Zdeněk Sotolář
Spoluautor: Aisis o.s. Aisis o.s.
Anotace: Žáci pracují s výchozím dokumentem, který definuje totalitarismus, a dále s dokumenty, které stály u zrodu komunistického a fašistického totalitarismu. Žáci jednak vyhledávají informace v textu, jednak se orientují v širších souvislostech.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba I - situace v letech 1914-1945 » vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se zásadami demokracie; objasní příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních obětí jí čelit
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy s texty
Vhodné slovníky cizích slov
Slovník spisovné češtiny
Klíčová slova: komunismus, totalitarismus, Marx, Engels, Lenin, Hitler, nacismus

Text dokumentu byl převzat od o.s. Aisis. Práci s textem a nabídku otázek doplnil Mgr. Zdeněk Sotolář.


Při práci s Brzezinského „šesticípým syndromem" jde především o pochopení jednotlivých tezí, které vycházejí z porozumění pojmům, a směřují k doplnění příkladů, jak se tyto teze objevují v dílech hlavních přestavitelů komunistické a nacionálně-socialistické ideologie. Kromě práce s různými slovníky a texty je možné využít také možností orální historie ve vzpomínkách rodičů a prarodičů.

Pojem totalitarismus je v moderních dějinách dosti častý, mnozí však nejsou schopni ho definovat vůči pojmu diktatura. Studenti dějepisu by měli mít jasno v tom, co znamená.

Z. Brzezinski a K. Friedrich stanovili charakteristické rysy totalitarismu, které formulovali jako „šesticípý syndrom"1 :
 1. oficiální ideologie
 2. vláda jedné strany, obvykle vedená jedním člověkem
 3. policie mocensky likvidují faktické i potencionální kritiky a odpůrce režimu
 4. monopol na sdělovací prostředky
 5. monopol na zbraně
 6. státní dohled nad všemi aspekty hospodářského života
A. Porozumění pojmům
 • Vyhledej ve slovnících významy přejatých slov z Brzezinského „šesticípého syndromu", hledej synonyma, antonyma, tvoř různá slovní spojení.
  Například oficiální - neoficiální, SSČ uvádí tato slovní spojení: oficiální jednání, poděkování, zpráva, stanovisko, hosté.
 • Vyhledej ve slovnících slovo totalita a všechna slova příbuzná. Vytvářej s nimi různá slovní spojení.
  Například SSČ uvádí pojmy totalita a totální (-ě), totální nazírání, totálně hluchý).
B. Práce s dalšími texty
Karel Marx a Bedřich Engels: Manifest komunistické strany2

V nejpokročilejších zemích může však být téměř všeobecně použito těchto opatření:

 1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu.
 2. Silně progresivní daň.
 3. Zrušení dělnického práva.
 4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.
 5. Soustředění úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem.
 6. Soustředění veškeré dopravy v rukou státu.
 7. Zvýšení počtu státních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle společného plánu.
 8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.
 9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí s postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem.
 10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. Spojení výchovy s materiální výrobou.
 • Které z těchto bodů potvrzují Brzezinského definici a tezi 6. o státním dohledu nad všemi aspekty hospodářského života?
  Vlastně všechny se týkají různých aspektů hospodářského života.
 • Který způsob osobní dopravy je u nás dodnes v rukou především státu? Například železniční nebo letecká doprava.
 • Zjisti z vypravování, které z těchto opatření postihlo v minulosti vaši rodinu nebo známé.
 • Které z Marxových opatření může způsobit ekologické problémy?
  Například získávání nové orné půdy a meliorace.
Vladimír I. Lenin: Stát a revoluce3

Za přechodu od kapitalismu ke komunismu je potlačování ještě nutné, je to však již potlačování menšiny vykořisťovatelů většinou vykořisťovaných... A toto potlačování je možno sloučit s rozšířením demokracie na tak převážnou většinu obyvatelstva, že počíná mizet potřeba zvláštní mašinérie k potlačování... lid však může potlačit vykořisťovatele i velmi jednoduchou mašinérií, téměř bez mašinérie, bez zvláštního aparátu, pouhou organizací ozbrojených mas...

 • Ke které části Brzezinského definice se váže text?
  („3. policie mocensky likviduje faktické i potencionální kritiky a odpůrce režimu."ú
 • Jak ospravedlňuje Lenin potlačování lidí?
  („...je to však již potlačování menšiny vykořisťovatelů většinou vykořisťovaných.")
 • Zjisti z vypravování, zda toto opatření postihlo v minulosti někoho z vaší rodiny nebo známých.
 • Jak se u nás nazývaly ozbrojené jednotky „mas"?
  Byly to Lidové milice.
Adolf Hitler: Poslušnost nade všechno4

To, co dnes chceme od německé mládeže, je jiné než to, co jsme chtěli v minulosti. Mládež by v budoucnu měla být v našich očích štíhlá a pružná, rychlá jako chrti, houževnatá jako kůže a tvrdá jako Kruppova ocel. Musíme vychovat nový typ člověka, aby naši lidé už nikdy nepodléhali symptomům degenerace.

My nemluvíme, my konáme. Dáváme lidem nový typ vzdělání, vzdělání, které začíná v mládí a nebude nikdy ukončeno. V budoucnu bude náš mladý člověk přecházet z jedné školy do jiné. Člověk, jehož výchova začne v dětství, bude končit jako zkušený bojovník našeho hnutí. Nikdo neřekne, že nemá čas, protože mohou existovat přednější věci než vlastní plány. Je povinností každého sloužit lidem. Každý je povinen připravit se pro tuto službu, a to nejen fyzicky, ale i duševně. Čím dříve tato příprava začne, tím líp...

 • Která teze Brzezinského definice se vyjevuje z Hitlerových slov? Především rys totalitarismu v budování 1. oficiální ideologie, která je v totalitarismu vštěpována lidem již od dětství.
 • Jak se u nás nazývaly dětské a mládežnické organizace zneužívané k šíření právě oficiální ideologie?
  Byly to Pionýr a Socialistický svaz mládeže.
 • Zjisti z vypravování, co Pionýr a Socialistický svaz mládeže dělal, přemýšlej, co z toho bys hodnotil negativně a co pozitivně.
 • Kde se v textu ozývá Hitlerův rasismus a sen o nadřazené rase?
  („...aby naši lidé už nikdy nepodléhali symptomům degenerace.")
Srovnávací tabulka:
 • Doplň do tabulky k danému letopočtu významné události našich dějin.

K. Marx a B. Engels:

Komunistický manifest

1848

Vladimír I. Lenin:

Stát a revoluce

1917

Adolf Hitler:

Německé mládeži

1935


1 ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L. Politologie. Praha: Codex, 1997, str. 101.
2 DAVID, R. Politologie. 2. opravené a rozšířené vydání. Olomouc: FIN, 1996. s. 261.
3 DAVID, R. Politologie. 2. opravené a rozšířené vydání. Olomouc: FIN, 1996. s. 77
4 DAVID, R. Politologie. 2. opravené a rozšířené vydání. Olomouc: FIN, 1996. s. 264

Citace a použitá literatura:
[1] - DAVID, R. Politologie. 2. vydání. Olomouc : FIN, 1996. ISBN 80-7182-030X. 
[2] - Slovník spisovné češtiny. 1. vydání. Praha : Academia, 1978.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 07. 2008
Zobrazeno: 8615krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOTOLÁŘ, Zdeněk. Dokumenty ve výuce: Totalitarismus. Metodický portál: Články [online]. 17. 07. 2008, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/2456/DOKUMENTY-VE-VYUCE-TOTALITARISMUS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.