Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Státní symboly

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Nina Štěrbová
Anotace: Jeden ze způsobů seznámení žáků se státními symboly formou skupinové práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: CD přehrávač, CD - státní hymna, česká vlajka, státní znak, (PC, interaktivní tabule), namnožené texty o státních symbolech, zvoneček
Klíčová slova: Člověk a společnost, výchova demokratického občana, státní symboly ČR, vlajka, státní znak, hymna
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Předmět: Občanská výchova
Ročník: prima
Délka vyučovací jednotky: 45 minut
Tematický celek: Naše vlast
Téma: Státní symboly
Pomůcky: CD přehrávač, CD - státní hymna, česká vlajka, státní znak, PC, interaktivní tabule, namnožené texty o státních symbolech, zvoneček

Cíle hodiny:

 • očekávané výstupy oboru RVP:
  • objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • očekávané výstupy vyučovacího předmětu ŠVP:
  • vyjmenuje státní symboly a vysvětlí jejich význam
 • rozvíjené klíčové kompetence: viz tabulka
 • učivo dle ŠVP: vlastenectví, státní symboly
 • kognitivní:
  • vyjmenuje a popíše 4 státní symboly ČR, z vlastní zkušenosti odvodí, kde se s nimi může setkat, při jakých příležitostech se využívají
 • postojový:
  • projevuje úctu ke státním symbolům
 • psychomotorický:
  • vybarví správnými barvami velký státní znak a vlajku ČR
Průběh hodiny

Evokace (10 minut)

Bez jakéhokoli uvedení hodiny učitel pustí nahrávku české státní hymny, pozoruje reakce žáků. Po doznění hudby se učitel ptá, co zaznělo v ukázce, kdy a kde ji mohou slyšet, při jakých příležitostech se používá, jak bychom se při ní měli chovat apod.

Učitel požádá žáky o uvedení dalších symbolů státu, formou brainstormingu je zaznamená na tabuli (učitel nápady žáků nehodnotí a nekomentuje). Žáci poté vyberou ty nejdůležitější.

Vhodná metoda: poslech nahrávky a řízená diskuse, skupinový brainstorming

Uvědomění si (25 minut)

Žáci se rozdělí do skupin po 5 (např. dle zasedacího pořádku), tyto pětice tak vytvoří tzv. domovské skupiny. Rozdají si čísla 1 - 5 a žáci se stejným číslem vytvoří skupinu novou - expertní, která se sejde v určené části učebny a zaměří se na konkrétní státní symbol(y). Expertní skupiny dostanou text, úkolem každého žáka je přečíst si jej, společně s ostatními členy expertní skupiny vybrat nejpodstatnější informace a ty vypsat do sešitu. Poté se člen expertní skupiny vrátí do své domovské skupiny a získané informace předá členům této skupiny.

Vhodná metoda: skládačkové učení, práce s textem

Podstata skládačkového učení

Žáci vytvoří domovské skupiny. Každý člen domovské skupiny se později stane expertem na určitou část studovaného tématu. Experti na stejné téma vytvoří skupinu expertní a společně studují zadané materiály. Poté se navrátí do svých domovských skupin, kde postupně experti informují ostatní členy a nastudované problematice.

Reflexe(10 minut)

Učitel promítne na tabuli důležité symboly státu (i nezmíněné), učitel i žáci k nim formulují vhodné otázky a kladou je ostatním žákům.

Na konci hodiny žáci dostanou pracovní listy, na nichž je zobrazen státní znak a slepá mapka ČR. Úkolem žáků je ve zbytku hodiny, či za DÚ vybarvit správnými barvami velký státní znak, podklad mapky barvami státní vlajky a do mapky dokreslit hlavní město a město, ve kterém žijí, příp. jiná významná města ČR.

Diskuze se žáky o způsobu práce (jak se jim pracovalo ve skupinách domovských, expertních, na jaké problémy narazili, jak se cítili apod.).

Vhodná metoda: kladení otázek, vybarvování státních symbolů, diskuze

Ověření výukových cílů:

 • kognitivní: písemné opakování
 • postojový: scénky - správné a nesprávné chování
 • psychomotorický: vybarvení státních znaků správnými barvami
Přílohy:
Anotované odkazy:
Státní symbolyStátní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují. Stránka obsahuje popis a náhledy vlajek, státních znaků a pečeti, ke stažení je text a notový záznam státní hymny (ve formátu .pdf) a záznam státní hymny v podání Hradní stráže a Police ČR (.zip)
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 07. 2008
Zobrazeno: 20099krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTĚRBOVÁ, Nina. Státní symboly. Metodický portál: Články [online]. 14. 07. 2008, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/2391/STATNI-SYMBOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.