Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Náš domov je spojen s celým světem

Ikona prikladIkona modul
Autor: Alena Matušková
Anotace: Na základě několika námětů se žáci učí uvědomovat si globální vztahy. Česká republika netvoří izolovaný celek, je součástí mnoha mezinárodních a celosvětových organizací, podílí se na mnoha mezinárodních projektech (např. humanitární pomoc zemím postiženým přírodní katastrofou). I Česká republika se musí zamýšlet nad takovými problémy, jako je např. skleníkový efekt, kácení deštných pralesů, hubení rostlinných a živočišných druhů apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Internet, noviny a časopisy, přístup ke sdělovacím prostředkům, mapy, papír a nůžky na výrobu lístečků s názvy
Klíčová slova: organizace, životní prostředí, informace, zpravodajství, globální souvislosti, společenství
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák si uvědomuje propojenost svého domova s okolním světem.
Dílčí výstup, který plníme
 • Žák si uvědomuje propojenost svého domova s okolním světem.
Klíčové kompetence, ke kterým směřujeme
 • Kompetence k učení a k řešení problémů - získávání a zpracování informací, řešení daného problému, snaha o uvážlivost tvrzení.
 • Kompetence komunikativní - formulace myšlenek a názorů, věcná diskuse, argumentace, respektování, věcné odmítání nebo případné přijímání názorů druhých, cílené využití různých informačních zdrojů;
 • Kompetence sociální a personální - spolupráce v týmu, zodpovědnost za výsledek týmové práce.
 • Kompetence občanské - respekt k postojům druhých lidí, uznávání ekologických problémů a nutnosti prosazování trvale udržitelného rozvoje nad osobními nebo skupinovými zájmy.
Námět č. 1
 • Zprávy a jejich význam.
 • Frontální diskuse nad problematikou.
 • Představte si, jak se asi před sto lety vaši praprarodiče dozvídali některé zprávy ze světa. Jakým způsobem se dostávaly zprávy ze vzdálenějších oblastí? Porovnejte s dnešní situací.

Samostatný úkol

 • Napište několik způsobů, jak se nejčastěji dozvídáme informace dnes. Jak dlouho přibližně trvá, než můžeme v dnešní době informaci získat?
 • Společná kontrola.
 • Vyvození závěru, že svět je informačně propojen.

Dobrovolný domácí úkol

 • Sledujte několik dní zpravodajství ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v denním tisku.

Využití - frontálně

 • Jakých tematických okruhů (čeho) se toto zpravodajství týká?
 • Jaké jsou v posledním týdnu aktuální informace z naší republiky, z Evropy, ze světa?
 • Ukažte jmenovaná místa či oblasti na mapě.
 • Proč potřebujeme vědět, co se děje i ve velmi vzdálených místech světa?
 • Mohou mít některé takové události vliv na situaci u nás?
 • Můžeme nějakým způsobem přispět k řešení některých jmenovaných problémů my?
 • Mohou se zprávy z některých oblastí získané z různých zdrojů také lišit? Jak je to možné? Jak budeme k takovým zprávám přistupovat?
Námět č. 2
 • Odkud máme potraviny.
 • Zamyslete se nad tím, co tvořilo váš jídelníček v několika posledních dnech (třeba o Vánocích). Odkud pocházejí potraviny, které jste měli na stole?

Práce skupin

 • Napište co nejvíce příkladů potravin, které se vyrábějí ze surovin pěstovaných v ČR (příklad: rohlík - pšenice, chléb - žito, cukr - cukrová řepa atd.).
 • Obdobně napište názvy potravin, které jsou dovezené z ciziny.

Společná kontrola a diskuse nad otázkami

 • Jsme soběstační v produkci potravin?
 • Které potraviny dovážíme, proč je dovážíme, je to správné?
 • Z jakých oblastí potraviny dovážíme?

Samostatná práce žáků

 • Napište názvy potravin, které jste včera konzumovali, z čeho se vyrábí a pokud víte, zemi nebo oblast původu.
 • Při kontrole diskuse nad tím, že aniž si to uvědomujeme, takřka denně konzumujeme i potraviny z ciziny. Je to jeden způsob ukazující na propojenost světa.
Námět č. 3
 • Jídla z ciziny.
 • Zamyslete se nad tím, jaká cizí jídla jste již někdy jedli nebo o nich alespoň slyšeli. Pokuste se doma zjistit recept na jejich přípravu.

Diskutujte nejprve ve dvojicích či větších skupinkách o těchto jídlech v souvislosti se zdravou výživou. Své závěry sdělte celé třídě. Ukažte si země původu na mapě. Porovnejte tato jídla s tradičními českými pokrmy. Diskutujte i o exotických jídlech, která znáte nebo jste o nich slyšeli.

Příklady jídel: vídeňský řízek, bavorské vdolečky, pařížský dort, maďarský guláš, italské těstoviny atd.

Námět č. 4
 • I v denním životě používáme věci z celého světa.
 • Zjistěte doma, odkud pochází některé průmyslové spotřební výrobky, které běžně používáte (televizor, rádio, lednice, oděvy, kosmetika apod.). Rozdělte je podle zemí původu na domácí a zahraniční. Každý žák zhotoví pět lístečků s těmito údaji (např. sportovní obuv - Čína, automobil Fiat - Itálie). Ve třídě máme umístěny 3 mapy - ČR, Evropa, svět. Na ně připevňujeme lístečky a opět vedeme žáky k uvědomění si spojení se světem i v nejběžnějším životě.
Námět č. 5
 • Životní prostředí nezná hranic.

Řízený rozhovor

 • Rozhovor o krajině, životním prostředí, jejich celistvosti a člověkem uměle vytvořených hranicích mezi státy.
 • Rozhovor o tom, že zásahy člověka do přírody na určitém místě mohou často ovlivnit život lidí i ve vzdálených zemích.
 • Zodpovědnost lidí za život na Zemi.

Úkol pro žáky - doplňte následující texty

 • Lidé vypouštějí do ovzduší stále více škodlivých plynů. Ty zapříčiňují tzv. skleníkový efekt a oteplování podnebí planety. Mohlo by to způsobit ......... Je potřeba ...........
 • V rovníkových oblastech je káceno stále více pralesů. Snižuje se tak produkce kyslíku. Pro organismy na Zemi by to mohlo znamenat .....
 • V jedné zemi vypouštějí v průmyslové oblasti do ovzduší hodně škodlivých látek. Převládající směr větrů způsobuje, že tyto látky jsou ve velkém množství přenášeny nad území druhého státu. Tam způsobují velké škody na ....... Problém je třeba řešit .......
 • Některé rostliny a živočichové žijí jen v některých místech a v tak malém množství, že je ohrožena jejich existence. Lidé se snaží zabránit jejich vyhynutí a ....................
Námět č. 6
 • Mezinárodní organizace.

Žáky rozdělíme do skupin a necháme je zjistit na Internetu, co znamenají OSN, UNICEF, UNESCO, WHO, EU. Každá skupina si poznamená název organizace, oblast jejího působení (obsahově i geograficky), příklady jejího působení.

Při kontrole této skupinové práce, která spočívá v přednesení informací získaných v jednotlivých skupinách celé třídě, vedeme žáky k úvahám a odpovědím na následující témata:

 • Jak jsou mezinárodní a celosvětové organizace prospěšné lidem?
 • Proč se v nich lidé z celého světa nebo jeho částí spojují?
 • Které organizace by například mohly pomoci dětem v případě potřeby?
 • Zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací také naše země?
 • Setkali jste se již někdy s činností mezinárodní organizace u nás (vyhledat příklady projektů v blízkém okolí realizovaných s podporou EU, nejbližší památku zapsanou v seznamech UNESCO, příklad sbírky pro postižené oblasti organizovanou nějakou mezinárodní organizací)?
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 05. 2005
Zobrazeno: 10255krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATUŠKOVÁ, . Náš domov je spojen s celým světem. Metodický portál: Články [online]. 09. 05. 2005, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/223/NAS-DOMOV-JE-SPOJEN-S-CELYM-SVETEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.