Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak dobře znáš české bankovky?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Česká bankovní asociace
Anotace: První díl ze seriálu praktických článků k podpoře finančního vzdělávání na základních školách. Zaměřuje se na funkci peněz, emisní politiku a české bankovky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
  2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Okopírovaný pracovní list pro každého žáka, do každé skupiny jeden okopírovaný list se vzory bankovek. Na stránkách ČNB (www.cnb.cz – sekce bankovky) jsou uvedeny a popsány veškeré ochranné prvky společně se znaky pro nevidomé.
Klíčová slova: funkce peněz, bankovky, ČNB, emisní politika, ochranné prvky, padělání, znaky pro nevidomé či slabozraké, hodnota bankovek, hodnota peněz
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

CÍLE HODINY:

Žáci budou umět vyjmenovat funkce peněz, vysvětlit, co je ČNB a co je to emisní politika, žáci se seznámí s opatřeními proti padělání bankovek, prohloubí si znalost českých bankovek, zamyslí se nad hodnotou jednotlivých bankovek.

Metodické pokyny pro pracovní list č. 1

(Jak dobře znáš české bankovky?)

UVÁDÍME POUZE MOŽNÝ POSTUP VYUČOVACÍ HODINY. VYUČUJÍCÍ MŮŽE VYUŽÍT PRACOVNÍ LIST PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ.

VYUČUJÍCÍ MŮŽE BĚHEM HODINY PRACOVAT I S DALŠÍMI KLÍČOVÝMI SLOVY ČI VYUŽÍT JEN NĚKTERÁ CVIČENÍ Z PRACOVNÍHO LISTU.

Doporučujeme zahájit hodinu krátkou aktivitou, na základě které by si měli žáci uvědomit, proč vlastně vznikly peníze a co je jejich podstatou. Každý žák si na papír napíše jednu věc, kterou by si rád pořídil, a na druhý papír jednu, kterou nabízí. Poté žáci na tabuli nebo na nějaké jiné viditelné místo připevní papír s věcí, kterou požadují a druhý s věcí, kterou nabízí (cena předmětů by měla být max. 3000 Kč, cena nabízeného a požadovaného předmětu by měla být řádově – zhruba podobná). Jako když si podávají inzerát „koupím to a to, prodám to a to“. Následně se žáci pokouší získat věc, o kterou mají zájem. Např. žák, který nabízí kolečkové brusle, uvidí inzerát na hodinky. O hodinky má zájem, a zeptá se proto třídy, kdo nabízí vodotěsné hodinky? Ozve se žák, který nabízí hodinky a chce tenisovou raketu. Teď je na něm, zda je žákovi, který o ně má zájem, vymění za brusle nebo ne, i když původně chtěl tenisovou raketu. Žáci by měli postupně dospět k tomu, že je velmi složité vyměňovat věci za jiné, protože některé z nich vlastně ani nechtějí. Právě proto, abychom si mohli pořídit to, o co máme opravdu zájem, potřebujeme peníze.

Učitel může pro zajímavost přidat krátkou historii o penězích.

HISTORIE PENĚZ:

Už na počátku civilizace lidé potřebovali směňovat různé zboží. Nejjednodušší bylo vyměňovat věci stejné hodnoty. Tento způsob byl ale nevýhodný, protože bylo potřeba najít někoho, kdo nabízel danou věc a zároveň byl ochoten přijmout protihodnotu. Časem byl tedy příchod peněz jako prostředku směny nutný. Nejprve byly používány jako peníze věci, které byly žádané a nebyl problém je vyměnit za jakékoliv zboží, například dobytek, sůl, kožešiny, později plátno. Slované používali plátěné šátečky, odtud máme nejspíš sloveso platit. Nejdůležitější roli v obchodě získaly časem kovy. Byly trvanlivé, tvárné a daly se dělit na menší části. Nejvíce se prosadilo zlato a stříbro. Jejich výskyt je poměrně vzácný, a proto mají velkou hodnotu.

Papírové peníze začali používat Číňané v 10. století. Kovové mince byly těžké a při vyšších částkách bylo jejich používání nepraktické. Lidé si proto mince uschovávali u obchodníků, kteří jim vydávali ručně psané potvrzení, že jsou peníze u nich uloženy. Později začal stát vydávat podobné stvrzenky v pevně stanovených hodnotách. V Evropě se bankovky objevily v 17. století ve Švédsku. Hodnota bankovek byla daná množstvím zlata, které bylo v bance uložené. Každá bankovka musela být na požádání vyplacena v kovu. Ve 20. století se od krytí bankovek zlatem upouštělo. Jako peníze už neslouží kov v bance uschovaný, ale samotné bankovky tištěné centrální bankou.

Učitel může nyní položit otázku, zda mají žáci s sebou peněženku. Pokud ano, co mají v peněžence (peníze, fotky, vizitky, účet z obchodu). Pravděpodobně žáci zmíní peníze a na to učitel naváže téma hodiny. Učitel zjistí, zda umí žáci vysvětlit, k čemu peníze slouží, jaký je jejich význam, jaké funkce plní. Kde jsou peníze vydávány a kde jsou poškozené či již vyřazené bankovky zlikvidovány.

Peníze mají tyto funkce: prostředek směny - platidlo, míra hodnot, uchovávatelé hodnot.

Peníze vydává centrální (emisní) banka – v České republice plní funkci c.b. Česká národní banka. Tím plní emisní funkci, tzn. jako jediná banka v ČR vydává nové a stahuje poškozené, znehodnocené či neplatné bankovky a mince.

Více na www.cnb.cz

Po uvedení tématu učitel rozdělí žáky do skupin (4-5 žáků ve skupině), rozdá každému žákovi pracovní list a do každé skupiny rozdá okopírované vzory bankovek. Každá skupina si vybere bankovku, s kterou bude pracovat a na které bude hledat prvky. Učitel monitoruje, čí je bankovka, aby předešel možným zmatkům. Žáci začnou ve skupinách doplňovat pracovní list až po úkol č. 3 včetně. Poté učitel vyzve z každé skupiny jednoho, který prezentuje odpovědi.

Anežka Česká - 50 Kč

Karel IV. - 100 Kč

Jan Ámos Komenský - 200 Kč

Božena Němcová - 500 Kč

František Palacký - 1000 Kč

Ema Destinnová - 2000 Kč

T.G.M. - 5000 Kč

 

1. Lokální stupňovitý vodoznak

2. Ochranný okénkový proužek s mikrotextem

3. Ochranná vlákna

4. Soutisková značka v podobě písmen „ČR“, část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá

5. Skrytý obrazec „5000“

6. Opticky proměnlivá barva

7. Iridiscentní pruh - dvoubarevný, při sklopení zlatý a fialový nádech, vzorovaný s opakujícími se čtveřicemi lipových listů a s negativními čísly 5000

8. Mikrotext

 

2

 

Ne všechny tyto ochranné prvky najdeme na všech bankovkách, např. prvky č. 6, 7 nenajdeme na bankovkách v hodnotě 50, 100, 200 Kč.

Učitel žáky vyzve, aby se zamysleli nad úkolem č. 4, a motivuje žáky, aby co nejrychleji našli hledaný znak.

 

50 Kč – tři kolečka nad sebou

100 Kč – jeden svislý pruh

200 Kč – dva svislé pruhy

500 Kč – tři svislé pruhy

1000 Kč – jeden vodorovný pruh

2000 Kč – dva vodorovné pruhy

5000 Kč – tři vodorovné pruhy

 

Úkol č. 5 lze řešit znovu ve skupinách, ale i v rámci celé třídy. Navrhnuté odpovědi žáků pak lze vypsat na tabuli a společně prodiskutovat, zda opravdu vybranou věc za danou bankovku koupíme.

 

SHRNUTÍ HODINY:

Učitel upozorní žáky na fakt, že se právě naučili, jak poznat, zda je bankovka padělaná, a že je teď jen tak někdo neošidí. Zároveň budou znát funkce peněz, pojem ČNB a zamyslí se nad hodnotou jednotlivých bankovek.

 


Materiál byl vypracován a financován Českou bankovní asociací a zdarma poskytnut ke zveřejnění na Metodickém portále www.rvp.cz. Více na www.financnivzdelavani.cz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Finanční vzdělávání na ZŠ.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Finanční vzděláváníProjekt je podporován jak Českou národní bankou, tak Ministerstvem financí ČR. Osvěta ve finančních záležitostech, kterou si klade za cíl, je šířena prostřednictvím neziskového vzdělávacího webu. Zaměřuje se na přiblížení jak fungování finančních produktů, tak přístupů k řešení potřeb, cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vždy nějak spojeny.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 01. 2011
Zobrazeno: 17695krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ASOCIACE, bankovní. Jak dobře znáš české bankovky?. Metodický portál: Články [online]. 07. 01. 2011, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/10107/JAK-DOBRE-ZNAS-CESKE-BANKOVKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.