Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Podnebné pásy – skupinová práce

Ikona zkusenost
Autor: Jan Šindelář
Anotace: Příspěvek je zaměřen na konkrétní skupinovou práci, která se týká podnebných pásů. V příspěvku je uveden postup, jak skupinová práce probíhala: začátek, samotné prezentování a vyhodnocení. Pro čtenáře může být článek inspirací, jak takovou skupinovou práci do výuky zařadit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dotyková zařízení, encyklopedie
Klíčová slova: podnebné pásy, skupinová práce

Cíl výuky:

Cílem výuky bylo vypracování poestrů týkajících se podnebných pásů naší planety a následné představení jednotlivých pásů skupinami ostatním. 

Motivace

Jako motivaci jsem využil krátký film, který se týká podnebných pásů. Žáci během prvních několika minut zjistí, jakým způsobem je naše planeta rozdělena do jednotlivých podnebných pásů.

https://www.youtube.com/watch?v=mTe1Pur_leM

Rozdělení rolí

Jednalo se o žáky pátého ročníku, kdy ve třídě bylo přítomno 24 žáků. Žáci tedy vytvořili 6 skupin po 4. K rozdělení do skupin jsem tentokrát využil příklady na sčítání a odčítání do 100. Příklady volím i pro takto velké žáky jednodušší, aby samotné rozdělení do skupin netrvalo tak dlouho. Na jednotlivých lístečcích jsem měl napsané příklady. Každý žák si vylosoval jeden lísteček s příkladem. Příklad následně vypočítal. Ti žáci, kteří dospěli ke stejnému výsledku, vytvořili jednu skupinu a posadili se tak, aby mohli spolupracovat (příklady – viz příloha č. 1). Výsledky mohou být jakékoli. V příloze jsou uvedeny jen návrhy příkladů k rozdělení žáků do skupin.

Téma

U této skupinové práce měly skupiny na výběr ze čtyř témat. Témata byla ukryta v křížovkách (křížovky – viz příloha č. 2). Každá skupina si vylosovala jednu křížovku, kterou společně vyluštili. V tajence bylo ukryto téma jejich práce. K vypracování jednotlivých témat mohly skupiny využít informace získané z encyklopedií, případně skupiny vyhledávaly na dotykových zařízeních. Ke zpracování dostala každá skupina osnovu, kterou se měly skupiny řídit.

Osnova:

  1. Charakteristika podnebného pásu
  2. Živočichové žijící v podnebném pásu
  3. Rostliny podnebného pásu
  4. Vyberte 3 živočichy a 3 rostliny vašeho podnebného pásu a blíže je popište

Rozdělení rolí

Žáci si mohli ve skupinách rozdělit jednotlivé role, jako je hledač informací, zapisovatel, iniciátor apod. Případně se mezi sebou žáci domluvili, na jaké části práce bude každý z nich pracovat. Zde je důležité, aby si práci žáci rovnoměrně rozdělili, aby nedošlo k tomu, že jeden ve skupině udělá vše, a další se tzv. vezou.

Skupinová práce

Každá skupina zpracovala plakát týkající se právě zadaného tématu. Práce probíhala ve třídě, kdy skupinová práce trvala 3 vyučovací hodiny, během nichž si skupiny měly vše připravit. Během 4. a 5. vyučovací hodiny jednotlivé skupiny odprezentovaly výsledky své skupinové práce. Skupiny vyhledávaly informace spíše na internetu, kdy žáci využívali dotyková zařízení. Encyklopedie využily jen dvě skupiny. Veškeré informace mohly být podloženy kresbami, které jen dokreslily kvalitu jejich práce. Během práce jsem skupiny pozoroval a zjišťoval tak, zda se všichni žáci ve skupině do práce zapojili. Dále jsem pozoroval, zda mezi sebou žáci ve skupině spolupracovali, či nikoli.

Prezentace a hodnocení práce

Prezentace výsledků skupinové práce probíhaly poslední dvě vyučovací hodiny, kdy jednotlivé skupiny odprezentovaly výsledky své práce. Žádná skupina k prezentaci nevyužila prezentační program, pouze z připravených postrů přečetly vyhledané informace. Po odprezentování jsem zhodnotil výsledek práce celé skupiny. Na základě mého pozorování během jejich práce a na základě dosažení výsledku jsem toho byl schopen. Posléze jednotliví členové skupiny vyhodnotili, jak se jim ve skupině pracovalo, zda spolupracovali všichni tak, jak měli a zda by ve stejné skupině chtěli pracovat i někdy příště. V poslední řadě se i žáci sami ohodnotili. Následně měly i ostatní skupiny možnost se k prezentující skupině vyjádřit a zhodnotit jejich výsledek práce.

Shrnutí a výstupy

Většina žáků pracovala ve skupině velmi dobře a efektivně. Tito žáci byli pro skupiny velkým přínosem. Většina žáků mezi sebou aktivně spolupracovala. Žáci si ve skupinách rovnoměrně rozdělili úkoly, tudíž vše probíhalo v klidu a v pohodě. Výsledky většiny skupin byly na velmi vysoké úrovni, včetně jejich samotné prezentace. Během hodnocení žáci tvrdili, že se jim pracovalo ve skupině dobře a že se těší na další skupinovou práci.

  

Reflexe:

Výuka byla pro žáky velkým přínosem jak z hlediska spolupráce s ostatními žáky, tak z hlediska socializace žáků ve skupině. Kromě toho získali žáci i určité povědomí o tom, že naše planeta je rozdělena do jednotlivých podnebných pásů, ve kterých mohou být značné rozdíly podnebí, a je zde rozdílná jak fauna, tak flora.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 02. 2019
Zobrazeno: 3565krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠINDELÁŘ, Jan. Podnebné pásy – skupinová práce. Metodický portál: Články [online]. 05. 02. 2019, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKH/21898/PODNEBNE-PASY---SKUPINOVA-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 02. 2019 09:35
Autor představuje konkrétní příklad využití skupinové práce na 1. stupni ZŠ ve spojení s učivem o podnebných pásech Země. Článek může být dobrou inspirací pro ty, kteří neví, jak skupinovou práci s žáky uchopit.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.