Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vyjmenovaná slova

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Pavlína Drtilová
Anotace: Soubor pracovních listů, které učitel využije při vysvětlování významů některých vyjmenovaných slov.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Různé encyklopedie, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, miniprojekt, zvířata se zvláštními jmény
Metodický pokyny k pracovním listům pro 3. třídu

Žáci budou jednotlivé listy dostávat postupně, každý týden jeden. Za úkol mají splnit to, co je připsáno pod textem, následuje společná kontrola a doma:

 • vybarvení nadpisu;
 • nakreslení obrázku zvířete (z encyklopedie apod.).

Po doplnění všech pracovních listů s nimi pracujeme dále. Mezi úkoly patří:

 • srovnat názvy zvířat podle abecedy, hmotnosti, velikosti (práce se získanými informacemi a encyklopedií)
 • práce ve skupinách:
  • vybrat si nějaké další zvíře objevující se ve vyjmenovaných slovech a najít o něm zajímavé informace;
  • připravit představení tohoto zvířete ostatním na "konferenci" (text, obrázky, video, divadlo, pohádka, písnička).
   Pozn.: Skupiny se musí dohodnout předem, které budou mít jaké zvíře.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf45 kBSumýš
Odstranitpdf41 kBSysel
Odstranitpdf43 kBHlemýžď
Odstranitpdf44 kBVydra
Odstranitpdf42 kBVyza
Odstranitpdf25 kBNetopýr
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 04. 2007
Zobrazeno: 16701krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRTILOVÁ, Pavlína. Vyjmenovaná slova. Metodický portál: Články [online]. 20. 04. 2007, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKA/1293/VYJMENOVANA-SLOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.