Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hospodaření rodiny

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Ivana Arnoštová
Spoluautor: Ing. Eva Rathouska-Grmelova
Anotace: Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o hospodaření rodiny. Cílovou skupinou výuky jsou žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tito žáci patří k nejohroženějším skupinám, co se týče finančního hospodaření a zneužívání. Získávají poznatky a návyky velmi obtížně a pro jejich upevnění je nutné volit speciální pedagogické metody. Jedná se o mladé lidi na prahu dospělosti (16–25 let), kteří jsou sice svéprávní, ale ne vždy dokáží správně vyhodnotit situace, do kterých se dostanou. Jsou snadno zneužitelní a manipulovatelní.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence E a J » Kompetence k řešení problémů » porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému buď samostatně nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob řešení;
 2. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence E a J » Personální a sociální kompetence » být finančně gramotný.
 3. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence E a J » Matematické kompetence » aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Odborné vzdělávání » Člověk a svět práce
Nutné pomůcky: pracovní listy, kartičky ANO – NE, kompenzační pomůcky – počítač s hlasovým výstupem, speciální psací potřeby, dataprojektor, interaktivní tabule
Klíčová slova: sluchové postižení, speciální vzdělávání, zrakové postižení, hospodaření rodiny, příjem, výdaj

Úvod:

Kontext příkladu dobré praxe

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara vychází z více než 180leté tradice výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením řemeslným povoláním v Čechách i na Moravě, započaté Aloysem Klarem.
 
Střední škola připravuje absolventy základních škol a základních škol praktických ve tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu – obor podnikání.
 
Koncepce školy je v souladu se současnými pedagogickými trendy ve vzdělávání osob s různými handicapy, postiženími, znevýhodněními. Najdete zde jak žáky s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením, tak žáky s kombinovanými vadami, žáky s poruchami autistického spektra či žáky s různým stupněm mentálního postižení.
 
Takto postižení žáci na prahu dospělosti jsou snadno zneužitelní a manipulovatelní. Často je pro ně problém pochopit základní věci, potřebují si své dovednosti neustále upevňovat.
 
Rozličnost postižení klade velké nároky jak na samotné žáky, tak i na speciální pedagogy, kteří se žákům věnují. Převažuje zde individuální výuka, používání kompenzačních a dalších pomůcek je nezbytností.
 
Finanční gramotnosti se věnujeme ve třech rovinách: v rovině prevence, v rovině grantové politiky a v rovině výukové.
 
V rovině prevence je finanční gramotnost jednou z priorit preventivního programu. Zde nejenom poskytujeme informace, ale řešíme již vzniklé problémy v této oblasti u našich žáků.
 
Dále v grantové rovině, kdy pro žáky s mentálním postižením pořádáme 50hodinový kurz finanční gramotnosti s těmito tématy: osobní hospodaření (možnosti příjmů, správa peněz), rodinné hospodaření (rodinný rozpočet, příjmy, výdaje, spoření, pojištění, půjčky), ochrana proti finančnímu zneužití, hospodaření s penězi (půjčování peněz, nakládání s penězi), možnosti zneužití (podepisování smluv a směnek, nevýhodné půjčky, ručení).
 
Poslední třetí oblastí je výuka finanční gramotnosti začleněná do ŠVP, a to konkrétně do předmětů Občanská výchova, Matematika a Informační a komunikační technologie.

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je přiblížit odborné i laické veřejnosti příklad vzdělávání středoškolských žáků s mentálním postižením v oblasti finanční gramotnosti. Cílem představené výuky je pak to, aby se žáci zorientovali v rozpočtu domácnosti a aby dokázali identifikovat příjmy a výdaje rodiny. Jedná se tedy o realizaci tematického celku Hospodaření domácnosti ze Standardu finanční gramotnosti. Podle rámcového vzdělávacího programu pro obory středního vzdělávání kategorie E se výuka vztahuje k Občanskému vzdělávacímu základu k tomuto výsledku vzdělávání: rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje.

Výukové metody:

výklad, rozhovor, hraní rolí, práce s pracovními listy

Celý blok byl rozdělen na dílčí části. Každá část směřovala k určitému cíli, např. odpovědi na otázku, vyřešení úkolu, dle úrovní a postižení jednotlivých žáků.

Rodinný rozpočet (min 2 hodiny)

Učitel si s žáky vypráví o fungování rodiny, aplikací na zkušenosti z vlastní rodiny, o významu peněz, pomocí návodných otázek směřujeme k odpovědím na tyto otázky:

 • Co jsou to peníze?
 • Kdo sestavuje rodinný rozpočet?
 • Jaký je rozdíl mezi příjmem a výdajem domácnosti?

Příjmy rodiny (min 2 hodiny)

Učitel používá výklad, návodné otázky. Dále společně s žáky přiřazuje kartičky (pomůcka při výuce) a odhaduje výši příjmů. Uplatňovány jsou také zkušenosti z rodiny. Poté se pokračuje hrou ANO – NE, kterou lze přizpůsobit pro různé úrovně a postižení jednotlivých žáků.

Pedagog s žáky směřuje k odpovědím na tyto otázky:

 • Patří do příjmů plat?
 • Patří do příjmů důchod?
 • Patří do příjmů sociální dávky?
 • Patří do příjmů půjčky?
 • Patří do příjmů platba za nákup?
 • Dokážeš vyjmenovat oblasti příjmů své rodiny?

V navazující aktivitě pak žáci hledají na kartičkách všechny příjmy.

Výdaje rodiny (min 2 hodiny)

Učitel používá výklad, návodné otázky, přiřazování kartiček. Společně s žáky odhaduje výši výdajů. Uplatňovány jsou také zkušenosti z rodiny. Poté se pokračuje hrou ANO – NE, kterou lze přizpůsobit pro různé úrovně a postižení jednotlivých žáků.

Pedagog s žáky směřuje k odpovědím na tyto otázky:

 • Patří do výdajů nájemné?
 • Patří do výdajů platba za elektřinu?
 • Patří do výdajů nákup v obchodě?
 • Patří do výdajů spoření?
 • Patří do výdajů plat, mzda, výdělek?
 • Dokážeš vyjmenovat oblasti výdajů své rodiny?

V navazující aktivitě pak žáci hledají na kartičkách všechny výdaje.

Upevnění poznatků (průběžně)

Tato oblast je zařazena na konec výukového bloku nebo při probírání jiných témat, které obsahově souvisí s probíraným tématem (např. mzdy, pracovní smlouva apod.). Tato část slouží také ke kontrole toho, zda si žák poznatky osvojil. Toto zjišťujeme pomocí všech použitých aktivit.

Reflexe:

Aktivity ověřila ve výuce Mgr. Ivana Arnoštová ze SŠ a MŠ Aloyse Klara v Praze. Lekce byla odučena v 2. ročníku oboru vzdělání Keramická výroba v rámci předmětu Občanská výchova. Výuka byla realizována s žáky s tímto konkrétním postižením:

Žákyně 1

 • těžké mentální postižení
 • těžké tělesné postižení
 • dětská mozková obrna – spastická, kvadruparéza, zraková vada, je na vozíku, zvládá drobné přesuny po rovném terénu – v interiéru, jinak potřebuje pomoc

Žákyně 2

 • těžké tělesné postižení
 • lehké mentální postižení
 • těžké zrakové postižení
 • tělesné postižení středně těžké
 • zrakové funkce v pásmu těžké slabozrakosti, nutné zvětšování písma, potřebuje dopomoc při přesunech

Žákyně 4

 • těžké zrakové postižení
 • lehké mentální postižení
 • dětská mozková obrna – frustní hemiparetická forma pravostranná, epilepsie, těžká porucha zraku – kortikální postižení zraku

Žákyně 5

 • lehké mentální postižení
 • vady řeči středně těžké

Žák 6

 • lehké mentální postižení
 • epilepsie s možnými záchvaty při změně režimu, silně narušená jemná vizuomotorická koordinace – projevuje se v písmu, při zvýšené snaze se objevuje intenční třes, počítá v úrovni desítek, vyžaduje trvale kontrolu a vedení i při základních sebeobslužných činnostech, je schopen samostatného pohybu po naučených trasách, nebezpečí sociálního zneužití

Žákyně 7

 • střední mentální postižení
 • Downův syndrom, špatná chůze, vada řeči, omezení způsobilosti k právním úkonům

Vzhledem k postižení žáků bylo nutné pracovat i s asistenty pedagoga, kteří pomáhali žákům při vysvětlování probíraného učiva. Zejména pomáhali žákyni 1 a 2. Žák 3 používal upravený počítač – zvětšené písmo a hlasový výstup. Ostatní žáci pracovali s pomocí učitele, či samostatně.

Složení výukových skupin je různé a je potřeba vždy vycházet z diagnóz žáků a podle toho volit metody výuky, kompenzační pomůcky a časovou dotaci jednotlivých částí výuky.

Při výuce v této skupině žáků panovala přátelská atmosféra, žáci byli aktivní, zajímali se o probíranou látku a snažili se pochopit probírané učivo.

Tento způsob výuky nelze aplikovat plošně na jakoukoliv skupinu žáků. Důležitá je znalost anamnézy každého žáka, znalost metod výuky a erudice učitele.

K článku přikládáme příklad pracovního listu, který je možné použít, ale ne pro všechny žáky, vždy závisí na daném postižení žáka.

Silnou stránkou tohoto výukového bloku byla erudice učitele, probírané téma a také aktivita žáků. Slabou stránkou byl různý stupeň postižení žáků v jedné třídě a nároky předepsané RVP – výsledek vzdělávání ve Standardu finanční gramotnosti v RVP je většinou nadhodnocen schopnostem žáků. Rizikem tohoto bloku bylo to, že při malé časové dotaci výuky nedojde k dostatečnému upevnění poznatků a i při veškeré snaze žáků i učitele je riziko finančního zneužití žáka stále vysoké.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 12. 2015
Zobrazeno: 6264krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ARNOŠTOVÁ, Ivana. Hospodaření rodiny. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2015, [cit. 2020-10-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/OM/20547/HOSPODARENI-RODINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.