Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Život ptáků

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Jiřina Dovalilová
Anotace: Zajímavou formou přiblížíme žákům s mentálním postižením život ptáků v našich podmínkách. Žáci se seznámí s životním prostředím ptáků a uvědomí si vliv člověka na přírodu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
  2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
  3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s technickými materiály » řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
  2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 2.stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » číst plynule s porozuměním
  3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Péče o občana » chápat význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
  2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Ekosystémy
  3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: dřevo, papír, keramická hlína, ruční nářadí, barvy, spojovací materiál,
internet- google – ptačí budka wikipedia, atlas ptáků
Klíčová slova: výtvarná výchova, environmentální výchova, pracovní činnost, ekologie, člověk a příroda, člověk a svět práce, přírodní materiál

Cíl výuky:

Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s ekosystémy, s životním prostředím ptáků a dovést je k uvědomění si vlivu člověka na přírodu.

Projekt „Život ptáků“ je zaměřen na realizaci průřezového tématu environmentální výchovy ve spojení s pracovní činností, výtvarnou výchovou, přírodopisem a českým jazykem. Projekt by měl vést žáky k ekologickému myšlení, vnímání různých ekologických problémů a uvědomit si vztah člověka k přírodě.

Časová dotace: měsíc březen

Cílová skupina: 11-12 let

Internetová učebna

1. část

Motivace: Co všechno víme o ptáčcích žijících v našich přírodních a klimatických podmínkách?

Průběh:

Žáci si v hodině přírodopisu vyhledají na internetu plán budky, mohou si i sami tento plánek vytvořit a najdou její obyvatele. Zjistí veškeré informace o daném ptáčkovi, kdy hnízdí, čím se živí, zda u nás přezimuje či nikoli, popíší jak ptáček vypadá, namalují obrázek. Získané informace zpracují na list papíru, který zataví do fólie.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Školní dílna

2.část

Motivace: Připravíme ptáčkům nové bydlení.

Průběh:

Žáci se rozdělí do skupin podle materiálu z kterého chtějí vyrábět budku. Pro snadnější výrobu pracují ve dvojicích. Připraví si různé materiály, postupují podle dohodnutých pravidel a dodržují pracovní postupy.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Školní zahrada

3.část

Žáci pověsí budky na plot na školní zahradě, pod budku zavěsí informace o obyvateli.

Projekt může sloužit jako pomůcka k přírodovědě.

Žáci si ověřili dovednosti a doplnili znalosti ze života ptáků.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Reflexe:

Projekt je pro žáky s lehkým mentálním postižením, proto je také tak přizpůsoben. V různých modifikacích je možno použít i pro žáky na prvním stupni běžné základní školy, ale i pro žáky druhého stupně základní školy.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc708 kBPlánek budky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 01. 2011
Zobrazeno: 17348krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOVALILOVÁ, Jiřina. Život ptáků. Metodický portál: Články [online]. 20. 01. 2011, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LND/10199/ZIVOT-PTAKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.