Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sedm starověkých divů světa

Ikona prikladIkona blok
Autor: Ivana Syrovátková
Anotace: Příspěvek je určen pro hodiny předmětů: Společenskovědní seminář, Dějepis, Mediální výchova. Cílem je žákům přiblížit starověkou, zejména antickou kulturu prostřednictvím původních sedmi starověkých divů světa. Jedná se o blok 3 hodin, ve kterých budou žáci za pomoci učitele pátrat v odborné literatuře a na internetu i ve svých zápiscích z minulých let po základních informacích o zmíněných divech. Rozděleni budou do 7 pracovních skupin, každá vytvoří na závěr bádání jeden list PowerPointové prezentace na dané téma. V přílohách za textem jsou uvedeny knihy, ze kterých se čerpalo a seznam internetových adres, které byly využity, dále pak výčet nově zvolených divů světa 7. 7. 2007 v Portugalsku (pro žáky jako porovnání názorů starověkých osobností a dnešního člověka, který většinu dříve volených divů nemůže již vidět). V tomto bloku hodin vznikla žákovská prezentace jako modelový náhled.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
  3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Starověk » popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin
  2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Jazyk a jazyková komunikace » ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka
  3. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zpracování a prezentace informací » zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Výtvarný obor
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Geografie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
  2. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Mediální produkty a jejich významy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: odborná a populárně naučná literatura a internetové adresy k tématu(seznam viz. Příloha I.), školní sešit příslušného předmětu (viz. Anotace), papír na poznámky (jeden pro skupinu), propisovací tužka, eventuálně školní sešit příslušného vyuč. předmětu z minulých let se zmínkou o tématu Sedm divů světa, přístup do počítačové učebny
Klíčová slova: Alexandr Veliký, pyramida, Gíza, stupňovité stavitelství, jehlanovitá stavba, Cheops, Stará říše v Egyptě, maják, Faros, Alexandrie, Semiramis, stupňovitá zahrada, Babylon, Eufrat, Amytis, Nabukadnezar II., Novobabylonská říše, zikkurat, Artemis, řecký chrám, ionský styl, Efesos, Malá Asie, Herostratos z Efesu, Zeus, Olympia, Feidias, cedr, mahagon, Diův chrám, Rhodos, kolos, Hélios, mausoleum, Halikarnassos, Artemísia, Mausolos

Cíl výuky:

Cílem je získání základních vědomostí o sedmi starověkých divech světa, a to cestou vlastního bádání v literatuře a na internetových webových stránkách. Žáci tak prohloubí  své znalosti o kultuře starověku a připomenou si znaky i osobnosti starověkého stavitelství, což je většinou látka již dříve probraná a pozapomenutá. Dále se naučí porovnávat a ověřovat informace z různých zdrojů, často zjistí odchylky, respektive nepřesné údaje zejména na internetových stránkách a poučí se tak o sice velkém záběru internetu, ale i o tom, že nemusí být vždy důvěryhodný, tedy že přispívající účastníci uvádějí špatné informace. Žáci si také procvičí práci s počítačem a s programem PowerPoint, ve kterém vyrobí prezentaci tak, aby mohla být různými způsoby využita (při výuce v ostatních třídách) či medializována (např. na školních webových stránkách, v učebně dějepisu, na nástěnce na chodbě budovy (lze ji samozřejmě vytisknout), ve školním časopisu apod. Úspěch medializace je víceméně zaručen a žáky povzbudí k další práci.

První hodina

Probíhá v běžné školní třídě.

Na úvod učitel pro uvedení do tématu cituje motivační ukázku z díla Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa, která přivede žáky k tomu, aby si uvědomili význam těchto kulturních památek (viz Příloha 2).

Dále proběhne v cca 5 minutách brainstorming, kdy učitel zjistí, co žáci o daném tématu vědí z hodin dějepisu nebo z jiných zdrojů. Nejdůležitějši je divy jasně pojmenovat. V této chvíli také může (nemusí) učitel připomenout novou volbu divů světa ze 7. 7. 2007 v Portugalsku a spolu s žáky porovná zmíněný výběr (pro zájemce jsou tyto divy vyjmenovány v Příloze 3).

V další části učitel rozdělí žáky do 7 skupin a v každé nechá zvolit kontaktní osobu, jakéhosi „mluvčího”, který bude během prací řešit s učitelem případné dotazy členů své skupiny. Po svém zvolení rovnou vylosuje od učitele kartičku  s označením jednoho z divů světa, který bude v dalších hodinách skupina zpracovávat.

Ve zbytku hodiny, tj. cca ve 20 minutách, si žáci rozeberou učitelem přinesenou literaturu (viz Příloha 1) a najdou příslušnou kapitolu o vybraném divu světa. Tu si společně přečtou a každý do svého sešitu zaznamená základní údaje. Těmi by měly být – místo, účel a doba vzniku, tvůrce, materiál, způsob výstavby (tvorby), popis podoby jevu a zařazení do obecných znaků tehdejší kultury (př. ionské stavitelství, typ zikkurat apod.). Na konci hodiny učitel oznámí, kde budou knihy do příští hodiny uloženy pro případ, že by některá ze skupin chtěla dodělat něco, co v hodině nestihla (např. uložit přímo u učitele v kabinetě, v kabinetě dějepisu, já je nechávám k dispozici ve Školním informačním centru).

Druhá hodina

Probíhá v počítačové učebně.

Na úvod učitel uvede program a cíle hodiny – dosud zjištěné informace ověřit na internetu, porovnat je, zda jsou stejné nebo text z minulé hodiny doplnit dalšími. K tomu dá žákům k dispozici některé základní stránky o divech světa (viz Příloha 1) a zároveň je navede na vyhledavač Google, kde si zadají označení „svého” divu světa, vyberou si z nabízených internetových stran a dohledají obrazový materiál pro představu těch, kteří budou materiál využívat. Zároveň je upozorní na to, že pokud budou obrázky kopírovat do svých prezentací, musí uvést zdroj. Doplňují-li text, nesmí jej ze zdrojů kopírovat ani doslovně přepisovat, jen upravit vlastními slovy. Učitel připomene jednotnost práce v programu PowerPoint. Dále je  k dipozici pro případné nejasnosti a dotazy. Pro příští hodinu připomene, že je potřeba přehrát prezentační list na médium flash a přinést ho do další hodiny.

Třetí hodina

Probíhá v běžné školní třídě, ovšem s přístupem k dataprojektoru. Učitel vyzve postupně jednu skupinu po druhé k promítnutí jejich „listu” prezentace daného divu světa a krátkému komentáři, jak pracovali a kde např. byly problémy – rozcházely se údaje časové či rozměrů apod. Nakonec jeden ze skupiny interpretuje podle listu pro ostatní krátce historii jevu. Má na to cca 5 minut. Na  konci hodiny je nutno se dohodnout, kdo dá jednotlivé listy prezentací dohromady a vytvoří z nich jednu celistvou. Může to být vybraný žák i sám učitel.

Reflexe:

Tento blok hodin je osvědčen již několikaletým používáním a práce žáky většinou baví. Navíc výsledek práce je využitelný pro jiné třídy a předměty, takže nevzniká jen formálně. Žáci se učí pracovat více s literaturou, ověří si, že internet není všemocný a že je  v něm řada nepřesností i chyb. Dále se učí neopisovat informace, ale zpracovávat je vlastními slovy a odkazovat převzaté materiály (viz obrázky apod.). Slabší žáci v daném předmětu mají možnost vyniknout, protože určitě umí jednu z provozovaných činností, většinou totiž dobře pracují s PC programy, ovládají grafiku atd. Vzniklá prezentace je jim bližší (barevnost, obrázky...) a látku lépe vstřebají. Pro učitele je práce náročnější na organizaci a dozor, aby se opravdu všichni zapojili a nenechali práci pouze na několika jedincích. Zajímavé je pro všechny např. i porovnání „staré” a „nové” volby divů světa. Pokud učitel uspěje a žákům se práce líbila, je možno navázat obdobným způsobem, třeba zjednodušeně jenom prací s počítačem, vyhledáváním informací o divech světa vyhlášených právě v roce 2007 v Portugalsku.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 04. 2010
Zobrazeno: 17140krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SYROVÁTKOVÁ, Ivana. Sedm starověkých divů světa . Metodický portál: Články [online]. 14. 04. 2010, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GNB/7593/SEDM-STAROVEKYCH-DIVU-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Zdeněk SlobodaVloženo: 21. 10. 2011 15:52

Domnívám se, že mediální gramotnost by se neměla projevit pouze v tom, že studující vytvoří nějaký PowerPoint, ale také, že ten PPT bude mít i patřičné vlastnosti. Ukázková prezentace má příliš mnoho textu. Je více než zřejmé, že mnoho textu a souvislé věty a souvětí jsou pro prezentaci v zásadě nevhodné, protože (a) demotivují ke čtení, (b) nutnost soustředit se na čtený text omezuje vnímání poslechu výkladu, (c) vede k použití menšího písma a problemtické viditelnosti. PPT by měl sloužit jako (1) ilustrace (obrázek, citace) nebo (2) fixace struktury, příp. s klíčovými slovy, termíny, daty, jmény. Prezentace by neměla být jen promítnutou barevnější formou plynulých textů. Navíc schopnost umět redukovat text, "vyhmátnou" klíčové aspekty a zformulovat je v bodech je také zajímavou a potřebnou kompetencí.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.