Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Blogging

Ikona zkusenostIkona hodina
Autor: Mgr. Kateřina Picková

K videozáznamu.

Anotace: Hodina je zaměřená na rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností na téma bloggingu. Výuka probíhá částečně prostřednictvím poslechu s porozuměním v kombinaci s procvičením probrané gramatiky (předpřítomný čas prostý a průběhový).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
  3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
  2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
  3. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Mediální produkty a jejich významy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: učebnice Success Intermediate (Longman), dataprojektor, PC, promítací plátno, nakopírované materiály s poslechovým cvičením
Klíčová slova: blog, předpřítomný čas, virtuální hospitace

Úvod:

Výuky anglického jazyka na téma blogging se zúčastnili žáci kvinty osmiletého gymnázia, kteří pracují s učebnicí Success Intermediate. Jedná se o skupinu středně pokročilých žáků. Hodina byla natočena v listopadu 2009.

Cíl:

Cílem vyučovací hodiny je rozvíjet dovednost poslechu s porozuměním, diskutovat na téma blogging, procvičit použití předpřítomného času prostého a průběhového, osvojit si související slovní zásobu.

 

O této hodině můžete diskutovat s vyučující Mgr. Kateřinou Pickovou a s PaedDr. Monikou Černou, Ph.D. z Univerzity Pardubice (Fakulta filozofická – Katedra anglistiky a amerikanistiky).

Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat k hodině a k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do diskuze.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuze je otevřená v různých tématech.

Mimo dlouhodobé diskuze je také možné zapojit se do online diskuze k této vyučovací hodině, která proběhne 28. 1. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Diskusní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci byl otevřen pohled v digifoliu. Mužete si jej prohlédnout zde.

Autoevaluace:

Můj celkový pocit z natočené hodiny by se pravděpodobně dal shrnout jednou větou: potřebovala bych ještě jednou tolik času. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hodinu ukázkovou, snažila jsem se dodržovat časový plán vymezený pro jednotlivé aktivity. Nechtěla jsem nic vypouštět ani přeskakovat, neboť hodina měla předem promyšlenou strukturu a návaznost jednotlivých aktivit považuji za důležitou, stejně tak jako pestrost/střídání jednotlivých dovedností.

Úvod hodiny se mi zdá být v pořádku, následná diskuze na téma by mohla být rozhodně delší, aby v ní participovalo více žáků. Výběr videoukázky považuji za vhodný, ovšem vzhledem k reakcím některých slabších žáků by možná nebylo od věci ji pustit třikrát (3 poslechová cvičení, tedy 3 poslechy, případně by se dal worksheet alternovat pro slabší a výkonnější žáky).

Za slabší část hodiny považuji procvičování předpřítomného času, kde bylo u mnoha žáků evidentní, že se s danou látkou ještě příliš nesžili. Očividně by bylo zapotřebí další vysvětlování, drilování a procvičování, které jsem ostatně okamžitě zařadila do hodin následujících. Závěrečná aktivita s flashcards upevnila osvojenou slovní zásobu.

Co se používání češtiny týče, rozhodně se jí v hodinách nebráním, pokud se jedná o ryze funkční situace, myslím, že často je rychlý překlad efektivnější a praktičtější než dlouhosáhlé opisování. Většinu svých hodin ovšem vedu v angličtině. Pokud bych se měla vyjádřit k žákům samotným, myslím, že na některých z nich byla evidentní nervozita z přítomnosti kamery a jejich obvyklá stydlivost se tak ještě umocnila.

Z ukázky je zjevné, že děvčata jsou v této skupině jednoznačně slabší než chlapci, nicméně se je snažím s menším či větším úspěchem zapojovat do všech aktivit. Vzájemná interakce mezi mnou a žáky a mezi jednotlivými žáky je nenucená a přátelská, v hodinách je vždy příjemná atmosféra, bohužel ne všichni se dokázali zcela uvolnit.

Evaluace

Virtuální hospitaci zhodnotila PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice), která se rovněž zapojila do diskuze k této hodině na Metodickém portálu. Její příspěvky v diskuzi naleznete zde. Evaluaci virtuální hospitace naleznete v příloze článku.

Kapitola 2 – Úvod do tématu

V úvodu vyučovací hodiny učitelka uvedla anglicky plánovaný obsah hodiny a zařadila aktivizační prvek, křížovku (viz pracovní list). Žáci sami objevili téma hodiny. Do křížovky byly vhodně zvoleny výrazy související s tématem. Učitelka využila příležitost opakovat hláskování slov, bylo by však dobré umožnit žákům osvojit si i jejich výslovnost.

V další části jednotliví žáci odpovídali na otázky učitelky týkající se nového tématu. Otázky v anglickém jazyce byly kladené v rychlém tempu, v mnoha případech byl nejprve určen adresát. Učitelka využívala zejména otázky uzavřené. V průběhu aktivity učitelka okamžitě reagovala na chyby v promluvách studentů (např. informations) a poskytovala správnou odpověď, přesnost projevu byla upřednostněna před plynulostí.

Pro maximální využití potenciálu tohoto typu interakce učitel ↔ žák by bylo vhodné poskytnout žákům dostatečný prostor pro přípravu odpovědi (tzv. wait time), zvýšit podíl otevřených otázek a určit adresáta až po formulaci otázky nebo nechat žáky, kdo chce odpovědět. Zvýšila by se míra aktivizace žáků, měli by prostor k delší promluvě
a minimalizovalo by se nebezpečí, že žák, který má k tématu co zajímavého říci, nedostane příležitost (viz zajímavá situace na videu, kdy žák, který má svůj blog, osloven není, neboť byla předem oslovena jiná žákyně).

Kapitola 3 – Poslech s porozuměním (1. část)

Úvodní fáze hodiny prezentovaná v předcházející kapitole plnila současně funkci tzv. předposlechové aktivity, jejímž cílem bylo připravit žáky na vlastní poslechovou aktivitu. Pro rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním učitelka využila autentický multimediální materiál ze serveru You Tube, ke kterému vytvořila vlastní aktivity (viz pracovní list). Nejprve měli žáci za úkol seřadit za sebou jednotlivé kroky tvorby blogu uvedené v pracovním listu. Ještě před zhlédnutím materiálu proběhla kontrola, zda mají žáci správně první a poslední krok. Na základě porozumění obsahu sdělení žáci provedli kontrolu či korekci uvedeného pořadí jednotlivých kroků.

V rámci předposlechové aktivity učitelka pracovala se slovní zásobou vztahující se ke zvolenému tématu, v našem případě však mohli mít žáci problémy i s recepcí americké angličtiny. Proto by mohla být pozornost zaměřena na ty rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou, které se v nahrávce objeví. Co se týká zadaného úkolu, nabízí se otázka, zda bylo nutné žákům předem říkat, který krok je první a poslední. Zde se otevírá prostor k diskusi na téma, jak správně vybalancovat množství a charakter informací poskytnutých v předposlechové fázi, počet poslechů nahrávky a typ zadaného úkolu pro kontrolu porozumění.

Kapitola 4 – Poslech s porozuměním (2. část)

V této části hodiny i nadále probíhá výuka frontálně. Žáci znovu zhlédnou multimediální materiál a mají za úkol jednak vytvořit slovní spojení (přiřazovací cvičení) a zaznamenat (vysvětlit, definovat), v jakém kontextu jsou tato slovní spojení použita, a současně rozhodnout, zda výroky uvedené v pracovním listu jsou pravdivé či nepravdivé. Žáci tedy plnili dva úkoly současně, první zaměřený na vyhledání specifické informace, druhý na obecnější porozumění. První z nich navíc umožňoval různé řešení v závislosti na tom, jak žáci pochopili instrukce. Zadané úkoly byly z hlediska cíle v konfliktu, což se projevilo na úspěšnosti žáků při jejich řešení. Kontrola správnosti probíhala pod vedením učitelky, která kladla doplňující dotazy. Po vysvětlení nových lexikálních jednotek v cílovém jazyce byli žáci téměř vždy vyzváni říci český ekvivalent. Slovo toolbar přeloženo nebylo, i když by to bývalo bylo potřeba, jak se ukázalo později.

Kontrola porozumění prostřednictvím techniky pravdivých a nepravdivých výroků by bývala mohla následovat po sekvenční úloze v předcházející kapitole. Úkol zaměřený na kontext, ve kterém se nové lexikální jednotky vyskytují, byl adekvátní, možná by bylo vhodnější přiřazovat slovní spojení k odpovídajícímu kontextu než obráceně, neboť člověk zapomíná přesná slova, jakmile porozumí významu sdělení.

Co se týká zpětné vazby, nabízela se možnost částečně změnit způsob jejího poskytování
a například promítnout vyplněný pracovní list a vyzvat žáky, aby si s ním porovnali svoje odpovědi. Pak mohly následovat doplňující otázky.

V této části jsme viděli zajímavý moment – mohli jsme se přesvědčit o náročnosti výuky jazyků, kdy je důležité každé písmeno (extend vs. extent). Žákyně nerozuměla slovu extend, které bylo v pracovním listu chybně uvedeno místo extent. Jiný žák na dotaz učitelky vysvětlí význam slova extend správně, učitelka jej však nepřijme, neboť má na mysli extent.

Kapitola 5 – Práce s textem

Aktivita na rozvoj čtecích dovedností byla založena na práci s textem v učebnici. Jako přípravná fáze sloužila celá předcházející aktivita, na kterou čtecí aktivita plynule navazuje. Otázky k textu byly zadány ústně učitelkou před vlastním čtením. Učitelka vyzývala žáky, aby využívali relevantní techniky čtení. Jako tzv. follow-up následoval rozbor textu z hlediska příslušného gramatického jevu (present perfect/present perfect continuous). Žáci měli za úkol vyhledat příklady použití uvedených gramatických časů. Učitelka poskytovala jednotlivým žákům zpětnou vazbu.

Do tohoto momentu byla výuka vedena frontálně za využití interakčních vzorců učitel → žáci a učitel ↔ žák, a to v poměrně vysokém tempu. Čtecí aktivita nabízela možnost změnit tempo a oslovit žáky s vizuálním učebním stylem. Otázky k textu, případně jiné způsoby kontroly porozumění, mohly být poskytnuty v písemné podobě jako součást pracovního listu, což by podpořilo spolupráci žáků při kontrole odpovědí.

Kapitola 6 – procvičování – předpřítomný čas

V této části si žáci měli ověřit, zda rozumí konceptu předpřítomného a předpřítomného průběhového času. Nejprve doplňovali správné slovesné tvary do cvičení v učebnici, dále měli samostatně vytvořit dvě věty, každou v jednom z probíraných časů, ve kterých měli využít slovo blog a jeho odvozeniny. Jako zdroj podpory navrhla vyučující využít paralely s českým konceptem vidu. Na závěr aktivity proběhla kontrola vytvořených vět, učitelka poskytovala správné odpovědi.

Výuka gramatiky je náročný úkol. Žáci mají různé učební styly a v učení jim každému napomáhá něco jiného. Učitelka upozornila na paralelu s českým konceptem vidu, což je do určité míry zjednodušující. Někteří žáci by ocenili vizuální oporu (např. časové osy), popřípadě větší důraz na vysvětlení kontextu, kdy probírané časy použít. Důležitou součástí při osvojování si systému jazyka je práce s chybou. Umožní nám diagnostikovat, v jaké fázi osvojování daného gramatického jevu žáci jsou. Žáci by si mohli ve dvojicích nebo ve skupinách nejprve vytvořené věty porovnat a popřípadě opravit, pak s nimi mohli pracovat společně.

Kapitola 7 – procvičování – rozhovory ve dvojicích

Příležitostí k produktivnímu využití procvičované gramatiky byla kvazikomunikativní aktivita, využijeme-li klasifikaci aktivit dle Littlewooda. V přípravné fázi studenti nejprve ústně nacvičili tvoření otázek, následovalo hraní rolí reportéra a známé osobnosti za využití učebnice. Studenti pracovali ve dvojicích, role si vystřídali, ale pro nedostatek času byla aktivita ukončena dříve. V průběhu párové práce učitelka monitorovala jednotlivé dvojice
a poskytovala jim zpětnou vazbu. Shrnutí nejčastějších chyb (např. I have been knowing him…) v závěru z časových důvodů neproběhlo.

Tato aktivita by si bývala zasloužila více prostoru ve všech jejích fázích, zejména proto, že se jednalo o rozvoj produktivní řečové dovednosti mluvení, a jedinou příležitost k interakci žák ↔ žák v hodině. V přípravné fázi by si žáci mohli otázky vytvořit písemně, což by podpořilo zapamatování a žáci by si je mohli vzájemně opravit. Opět se nabízel prostor pro práci s chybou. V další fázi by mohli napsané otázky využít jen jako oporu a mohli by se pokusit je klást zpaměti a nejen je číst.

Kapitola 8 – opakování, závěr

V závěru hodiny byla za využití kartiček ústně zopakována slovní zásoba. Žáci pracovali většinou s izolovanými slovy, méně se slovními spojeními. K českému slovu doplnili anglický ekvivalent a naopak. V závěru hodiny byl zadán domácí úkol zaměřený na porozumění kontextu, kdy se používá předpřítomný a předpřítomný průběhový čas.

Opakování slovní zásoby v závěru hodiny bylo zařazeno správně, škoda, že se jednalo
o překlad izolovaných slov.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - MCKINLEY, Stuart. Success Intermediate Student's Book. 6. vydání. England : Longman, 2007. 144 s. ISBN 978 0 582 85384 3. 
[2] - WHITE, Lindsay. Success Intermediate Workbook. 6. vydání. England : Longman, 2007. 120 s. ISBN 978 0 582 85559 5. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Videonávod na zřízení bloguVideonávod na vytvoření vlastního blogu přes Google účet na www.blogger.com
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 01. 2010
Zobrazeno: 32539krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PICKOVÁ, Kateřina. Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Blogging. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2010, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GNB/7335/VIRTUALNI-HOSPITACE---ANGLICKY-JAZYK-BLOGGING.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Petra ProcházkováVloženo: 18. 01. 2010 10:38
Zdravím a moc chválím. Hodina se mi moc líbila. Neučím sice angličtinu, ale češtinu jako cizí jazyk malé cizince. Ráda bych také něco podobného natočila s mými malými cizince.Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem jste hodinu natáčeli? Je to technicky náročné, dostatek video-ukázku až sem na portál? Děkuji Petra
2.Autor: Zdeňka ŠvecováVloženo: 18. 01. 2010 14:22
Dobrý den, videozáznamy z hodin vznikají v projektu Kurikulum G, který se zaměřuje na podporu učitelů a koordinátorů Školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Pokud byste mohla nabídnout vhodnou hodinu k natáčení, můžete nás kontaktovat, natáčíme ale pouze výuku na gymnáziích. Natáčení hodin zajišťuje odborná firma. Více informací k projektu najdete na http://www.kurikulumg.cz, kontaktovat nás můžete na svecova@vuppraha.cz. Hezký den. Z. Švecová
3.Autor: Pavel TaibrVloženo: 19. 01. 2010 13:02
No dobré. Já bych (jako trochu odstrašující příklad) si mohl natočit tercii, to je jiná: třicet nezrovna "aktivních" adolescentů. A jinak: já musím na začátku hodiny zapsat do třídnice. PT GFXŠ Liberec
4.Autor: Zdeňka ŠvecováVloženo: 19. 01. 2010 15:49
Pro pana Taibrta: Zdravím, možná byste se mohl vyučující této hodiny zeptat, jak to u nich ve škole mají se zápisem do třídní knihy. Diskuse k její hodině proběhne 28. 1. od 16.00. Diskusní prostor k této hodině bude otevřen v nejbližších dnech. Najdete ho na následujícím odkazu http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=83 . Pokud byste chtěl nechat natočit svou hodinu, napište mi na svecova@vuppraha.cz .
5.Autor: Ludmila ŠulcováVloženo: 21. 01. 2010 16:42
Jasně, nacpat náročné cíle do 45 minut je fuška. Souhlasím s paní kolegyní, že struktura hodiny je krásně promyšlená a naplánovaná. Pak když nás zaskočí reálná situace, např., že žáci by potřebovali více procvičit např. předpřítomný čas,je otázka momentální situace, jestli zůstat v hranicích struktury-plánu nebo se přizpůsobit potřebě žáků. Já většinou podlehnu potřebě více procvičit a pak mě čas nemilosrdně dožene. Tady to vzhledem k natáčení dost dobře nešlo, ale já mám v hodině vždy lepší pocit, když procvičíme důkladně. Jak to řešíte vy?
6.Autor: Lenka UrbanováVloženo: 25. 01. 2010 22:04
Rádi vidíme, že vás hodina zaujala! Otevřeli jsme právě diskuzní fórum zde: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=405. Už teď tam máte možnost se ptát vyučující i experta na cokoli, co vás zaujalo. Navíc ve čtvrtek 28.1. v 16:00 budou oba přítomni v online diskuzi.
7.Autor: Bohuslav RejzlVloženo: 19. 03. 2010 14:35
Zdravím. Hodinu hodnotím jako velmi povedenou a inspirativní. Celá jeji struktura je detailně promyšlená a vhodně poskládaná.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.