Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova k myšlení v evropských a globálních... > Globalizační a rozvojové procesy

Zobrazit na úvodní stránce článků

Projektová výuka s PC

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Jan Nouza
V rámci projektu je zpracováván dotazník na libovolné téma ve vazbě na město, v němž se škola nachází. Dalšími fázemi jsou šetření s využitím dotazníku, vyhodnocení dotazníku a publikace závěrů, které z daných šetření plynou. Celý proces probíhá v rámci skupin s využitím znalostí informačních a komunikačních technologií a znalostí získaných v rámci občanského a společenskovědního základu.
Projektová výuka s PC
Cíl projektu - zpracovaní a vyhodnocení dotazníku
Anotace

Žáci prvních či druhých ročníků zpracují 10 - 15 otázek na vybrané téma, týkající se libovolné problematiky jejich města nebo obce. Obsah, typy a struktura budou zpracovány v rámci občanského a společenskovědního základu. Popřípadě mohou být zváženy i verze dotazníku v cizím jazyce. Dotazník bude zpracován dle typografických zásad v předmětu IKT. Dle pokynů učitelů a rozdělení v rámci skupiny proběhne vlastní výzkum. Tazateli budou žáci vybraného ročníku. Data budou zpracována v MS Excel nebo do jednoduché databáze v MS Access1. V MS Excel budou zpracovány grafy alespoň k pěti vybraným otázkám. Na závěr bude vytvořeno stručné zhodnocení výsledků dotazování v textovém editoru.

Úvod

Žáci vybrané třídy se rozdělí do skupin nejlépe po čtyřech až pěti. V rámci skupiny vyberou libovolnou problematiku, která podle nich je v daném městě aktuální (např. cestovní ruch, dopravní situace, sportoviště, bydlení, škola apod.) Na dané téma se pokusí formulovat otázky, které by položili případným respondentům. Rozdělení jednotlivých úkolů je zcela v kompetenci jednotlivých skupin2.
(rozsah 1 vyučovací hodina)

První fáze

Nejprve budou vybrány vhodné otázky a upraveny správné formulace. Nejvhodnější variantou je připravit větší množství otázek a jejich počet poté zredukovat. Mezi skupinami je možné otestovat jejich srozumitelnost a analyzovat vzorky jednotlivých odpovědí. V této fázi je důležité stanovit cíl šetření, a tomu odpovídající rozsah dotazníku a cílovou skupinu respondentů. V rámci tvorby dotazníku je vhodné neopomenout následující oblasti:

 • struktura dle věku
 • struktura dle pohlaví
 • dělení dle státní příslušnosti

(rozsah 2 vyučovací hodiny)

Druhá fáze

V hodinách informatiky budou žáci zpracovávat vlastní dotazník v textovém editoru.3 Každá skupina zpracuje svůj vlastní návrh dotazníku. Skupiny zváží především:

 • úpravu „netisknutelných znaků"
 • zpracování záhlaví a zápatí
 • případně vhodné doplnění grafikou

V této fázi by mělo být jednotlivým skupinám umožněno zpracované dotazníky vytisknout. Pro aktivní skupiny by bylo možné vytvořit více jazykových variant. Předpokládaný počet tištěných dotazníků pro jednu skupinu činí 30 - 1004 kusů.

(rozsah 2 vyučovací hodiny)

Třetí fáze - vyplnění dotazníků s respondenty

Cílem by mělo být dosažení přibližně reprezentativního vzorku dotazovaných. Vybraní tazatelé (záleží na rozhodnutí skupiny, jestli všichni nebo jen někteří) by měli se svým dotazníkem oslovit veřejnost. Podle problematiky a cílové skupiny by mělo být vhodně vybráno také místo a čas šetření. Tyto údaje je také možné evidovat a zahrnout do pozdějších statistik. Jakékoliv problémy by mohli jednotliví účastníci projektu volitelně konzultovat s příslušnými učiteli. Velice vhodným a efektivním způsobem se jeví různá internetová komunikace5 probíhající i mimo standardní výuku.

(rozsah 7 dnů)

Čtvrtá fáze

Zpracování výsledků bude provedeno pomocí programů MS Excel nebo OO Calc. Každá skupina vybere otázky a dle vlastního uvážení k nim vytvoří tabulku a graf. Důležitým kritériem by měl být vhodný výběr otázek pro zpracování a jejich vypovídající hodnota o dané problematice. Z pohledu informačních a komunikačních technologií je neméně důležitá úprava tabulek a vhodná volba typu grafů včetně jejich barevné jednotnosti. Na závěr se grafy a tabulky exportují do textového editoru a je vždy přidán stručný výklad (tzv. interpretace) zjištění provedeného výzkumu.

(rozsah 2 vyučovací hodiny)

Pátá fáze

Výsledky práce by měly být prezentovány v rámci třídy za přítomnosti všech zúčastněných žáků i učitelů. K tomuto účelu může být využito příslušného softwaru (např. MS PowerPoint) nebo lze použít již hotová data z textového editoru přímo. Hlavní důraz by ovšem měl být kladen na vlastní schopnost žáků interpretovat dosažené výsledky. Vhodným doplněním by mohla být moderovaná diskuse vyplývající z prezentované problematiky.

(rozsah libovolný)

Úkoly

Učitel občanského a společenskovědního základu:

 • formulace otázek
 • typy otázek
 • otestování validity dotazníku
 • vyhodnocení dotazníku
 • organizace a moderování diskuse
 • podpora žáků po internetu

V dotazníku budou použity otázky typově odpovídající danému šetření (výběrové, ano x ne, doplňovací atd.)

Učitel IKT:

 • zpracování dotazníku vtextovém editoru
 • zpracování výsledků v MS Access a MS Excel.
 • zajištění tisků dotazníků
 • zpracování výstupů v textovém editoru nebo prezentačním softwaru
 • zajištění prezentací po technické stránce
 • podpora žáků po internetu

Příloha:
vzorová práce


1 Hodí se pro nadanější žáky
2 Učitel by měl dbát na rovnoměrné rozložení žáků do skupin dle dovedností v ICT
3 Např. MS Word nebo OO Writer
4 S větším počtem dotazníků je dosaženo validnějších výsledků průzkumu
5 ICQ, Skype apod.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf66 kBVzorová práce
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek