Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova k myšlení v evropských a globálních... > Globalizační a rozvojové procesy

Zobrazit na úvodní stránce článků

Workshop k Všeobecné deklaraci lidských práv

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Amnesty International ČR
Spoluautor: Jindra Pařízková
Metodický popis 90minutového workshopu zaměřeného na okolnosti vzniku a obsahu Všeobecné deklarace lidských práv, na porozumění významu tohoto dokumentu a na schopnosti aplikovat jednotlivá práva do běžného života.

Předkládáme vám metodický popis 90minutového workshopu zaměřeného na okolnosti vzniku a obsahu Všeobecné deklarace lidských práv, na porozumění významu tohoto dokumentu a na schopnosti aplikovat jednotlivá práva do běžného života.

Praktické informace

Pro workshop volte kruhové/půlkruhové uspořádání židlí. Využijete jak prostor mezi nimi, tak okolo stojící stoly/lavice seskupené k využití při skupinové práci.

Workshop je strukturován na jednotlivé níže popsané aktivity. Údaje o potřebném času jsou pouze orientační, závisí to na velkém množství faktorů, jako je velikost skupiny, schopnost žáků aktivně se zapojit, pokročilost v tematice lidských práv apod. Aktivity je možné upravit dle potřeb a schopností skupiny. Některé aktivity také lze z workshopu vypustit. Nepodceňujte však reflexi, která je nedílnou součástí každé činnosti.

Během workshopu bude několikrát nutné zformovat skupinky. Obecně je dobré používat techniky nestatické, aby se žáci při té příležitosti protáhli a byli pak více vnímaví. Osvědčilo se vybrat aktivitu, při které by žáci měli využít jinou než verbální formu komunikace. Můžete je například nechat zavřít oči, každému na čelo nalepit jeden z různobarevných štítků a vyzvat je, aby se bez mluvení sdružily do skupinek podle barvy papírků (ty jsme rozdali tak, aby žáci byli do skupin rozděleni rovnoměrně - optimální je cca 5členná skupina). Ve fázi formování skupin mají již žáci oči otevřené.

Ujistěte žáky, že se nemusí bát vyjádřit svůj názor. Diskuse je spíše cílem semináře než prostředkem k jeho dosažení. V oblasti lidských práv nelze na mnoho věcí odpovědet jednoznačně, důležitější je dialog.

Plnou verzi Všeobecné deklarace lidských práv najdete na www.amnesty.cz/info.php?sec=5&art=58


POPIS AKTIVIT

Představení
Čas:
5 minut
Postup:

 • Sdělte žákům cíle workshopu a popište formu spolupráce mezi vámi a žáky.
 • Nastiňte časové rozvržení workshopu, které můžete zaznamenat na flipchart/tabuli. Osnovu workshopu si můžete předem připravit, použijte barevné papíry, piště barevnými fixy, doplňte text ilustračními obrázky/fotografiemi. Je to důležité, aby žáci věděli, co a v jaké časové dotaci je čeká - vytvoří to v nich pocit jistoty a vám zároveň pomůže dodržovat harmonogram workshopu.
 • Rozdejte kopie doplňovačky o lidských právech.
 • Vyzvěte žáky, aby si do ní v průběhu workshopu dopisovali nové informace - zvyšuje to pravděpodobnost udržení pozornosti. Dbejte na to, aby všechny chybějící údaje skutečně zazněly.

Evokační aktivita: "Co to je lidská bytost?"
Čas: 10 minut
Postup:

 • Napište slova "lidský" a "právo" odděleně na tabuli/flipchart. Pod slovo "lidský" nakreslete kruh (popřípadě obrys lidského těla).
 • Požádejte žáky, aby přišli na vlastnosti, které definují a odlišují lidskou bytost od ostatních živočišných druhů, a napište je dovnitř kruhu.
 • Poté je vyzvěte, aby přemýšleli nad tím, co je potřeba k ochraně a rozvoji výše uvedených kvalit.
 • Nápady zaznamenávejte vně kruhu/obrysu těla a společně s žáky je vysvětlete.
 • Pokračujte diskusí:
  • Co to znamená být "lidská bytost"?
  • Jak se to liší od "být na živu" nebo "přežívat"?
  • Co lidé potřebují k důstojnému životu?
  • Které z vámi uvedených charakteristických vlastností lidské bytosti jí mohou být odňaty, aniž by přestala být lidskou bytostí?
  • Co se stane, když se jiný člověk nebo vláda snaží lidem odepřít některé z uvedených potřeb k zajištění důstojného života?

Brainstorming
Čas: 5 minut
Postup:

 • Vyzvěte žáky, aby se zamysleli a nahlas řekli, co se jim vybaví, když slyší slovo "právo". Zpočátku je zpravidla nutné žáky povzbudit.
 • Zaznamenejte jejich výrok nezměněný, v případě komplikovanější konstrukce je vyzvěte k přeformulování. Výroky nehodnoťte ani nekomentujte.
 • Zamyslete se nad běžně používanými frázemi typu:
  • Nemáš právo něco takového říct!
  • Máme právo vědět...
  • Jsme v právu!
 • Ve dvojicích nebo menších skupinách zkuste vytvořit vlastní definici lidských práv. Každá skupinka může svou definici napsat velkými písmeny fixem na papír. Pomocí lepicí hmoty či oboustranně lepicí pásky můžete definice připevnit na flipchart/tabuli, aby je žáci měli před očima. Mezi jejich návrhy poté vystavte již zformulované, všeobecně uznávané verze definice lidských práv.

Co je všeobecné právo
Čas: 10 minut
Postup:

 • Vytvořte cca čtyřčlenné skupiny.
 • Každé skupince dejte text preambule VDLP s komentářem Eleanor Rooseveltové. Zeptejte se žáků, zda ji znají, informujte je o ní a o Komisi pro LP při OSN, jíž předsedala. Můžete si se žáky zopakovat základní fakta o OSN.
 • Vyzvěte účastníky, ať ve skupině odpoví na následující otázky:
  • Co myslela Eleanor Rooseveltová termínem všeobecné právo?
  • Je možné stanovit univerzální hodnoty a standardy chování?
  • Je univerzálnost lidských práv důležitější než kulturní tradice?
  • Proč myslíte, že OSN zvolila slovo "všeobecná" a ne např. "mezinárodní" do názvu deklarace lidských práv a svobod?
 • Každá skupina prezentuje své odpovědi prostřednictvím zvoleného mluvčího.
 • Pokud prezentace vyvolají reakce směřující k výměně názorů, nechte diskusi rozvinout. Pokud bude dosaženo nějakého výstupu, na konci diskuse jej zopakujte, v opačném případě diskusi jen shrňte.

Reflexe
Čas: 8 minut

 • Položte žákům následující otázky týkající se skupinové práce:
  • Jak se vám pracovalo ve skupině?
  • Měli jste dostatek prostoru na vyjádření svého názoru?
  • Bylo snadné najít odpověď?
  • Vyplynuly vám v souvislosti s touto aktivitou nějaké otázky?
 • Vysvětlete případné nesrovnalosti, které vyplynuly z diskuse.

"Jaké je správné pořadí?"
Čas: 15 minut
Postup:

 • Uveďte aktivitu základními informacemi o Všeobecné deklaraci lidských práv.
 • Vytvořte nové skupinky.
 • Každé skupině dejte 12 kartiček s jednotlivými právy z VDLP.
 • Nejdříve si každý sám práva prohlédne a pro sebe seřadí podle důležitosti.
 • Totéž mají žáci za úkol ve skupině na základě společné debaty.
 • Použijte techniku "fazolové diskuse" - každý člen skupiny začíná aktivitu se třemi fazolemi nebo jinými drobnými předměty. Za každý vstup do debaty musí jednu fazoli odevzdat. (Vstupem do debaty rozumějme prostor pro vyjádření svého názoru, nesouhlasu s názorem ostatních mluvčích a možnost přeměnit pořadí jednotlivých práv. Většinou je nutné pravidla fazolové diskuse vysvětlit víckrát.)
 • Každá skupina zvolí svého zástupce, který představí vytvořené pořadí práv a odůvodní jej. (Nestačí tedy, když mluvčí řekne, že je to důležité, ale chceme vědět, proč. Žáci zpravidla mají s touto částí problém.)

Reflexe
Čas: 15 minut

 • Položte následující otázky:
  • Měl každý dostatek prostoru se vyjádřit?
  • Který argument se Vám zdál nejpřesvědčivější?
 • Můžete shrnout případnou diskusi nad pořadím tím, že všechna práva jsou stejně důležitá, některá práva jsou v naší společnosti respektována více než ostatní. Také se nabízí možnost seznámit žáky s dělením lidských práv na tzv. "generace."
 • Poukážeme na nedělitelnost lidských práv - pro větší názornost lze "odebrat" některá práva z posledních příček žebříčku LP, který skupinky vytvořily, a vyzvat je k zamyšlení, zda stále platí práva, která byla v žebříčku výše.
 • Kromě nedělitelnosti lidských práv lze na této aktivitě propojit jednotlivá práva a svobody, jak jsou zaznamenány v Deklaraci, s každodenností žáků.
 • U každého práva z pracovního listu Lidská práva na seřazení, na které v reflexi narazíte, lze vyzvat žáky, aby se zamysleli nad významem daných práv v jejich životě, jak by jejich život bez zmiňovaných práv a svobod vypadal, v jakých zemích dochází k porušování těchto práv a co to pro jejich občany znamená. Např. u článku z VDLP "Nikdo nemá právo jinému ublížit nebo s ním krutě zacházet" se nabízí hovořit o šikaně, u práva cestovat a práva na soukromé vlastnictví je vhodné poukázat na éru komunistického Československa, kdy tato práva byla ještě jejich rodičům omezena, lze přemýšlet nad důsledky porušení presumpce neviny, zajímavé je zamyslet se nad právem na vzdělání, které žáci zpravidla řadí na poslední příčky a po delším uvažování nad následky jejich porušování své smýšlení často přehodnotí apod.
 • Po skončení aktivity rozdejte kopie Všeobecné deklarace lidských práv. Pro základní přehled postačí zjednodušená verze, která je součástí pracovních listů. Ujistěte se však, zda všichni rozumí obsahu jednotlivých článků. Vysvětlete případné nejasnosti.

Práce s příběhem
Čas: 25 minut
Postup:

 • Rozdělte mezi žáky kopie čtyř různých příběhů vystřižených z novin (popř. stažených z internetu); lze využít zveřejňované urgentní apely na webových stránkách Amnesty International ČR.
 • Vyzvěte je k samostatnému přečtení příběhů a následnému zodpovězení následujících otázek (každý sám pro sebe - ve stručnosti písemně):
  • Jaká je situace/problém daného člověka?
  • Dochází k porušování nějakého z práv z VDLP? Pokud ano, jakého?
  • Jakým způsobem se daný člověk snaží této situaci čelit a jaké jsou jeho vyhlídky na úspěch?
 • Účastníci se stejným příběhem se spojí dohromady, takže se utvoří 4 skupiny.
 • Každé skupině dáme jeden flipchartový/balicí papír, fixy a následující pokyny:
  Jste v pozici organizace/skupiny bojovníků za lidská práva (dle konkrétních příběhů zvolíme alternativu, zda jsou aktivisté místní, nebo jedná-li se o zahraniční/mezinárodní organizace). Najděte všechny způsoby, kterými lze na toto porušování práv upozornit. Zamyslete se nad tím, koho oslovujete a o co usilujete.
 • Po ukončení činnosti zástupci představí plán své skupiny.

Reflexe
Čas: 10 minut

 • Položte následující otázky:
  • Jak se vám spolupracovalo ve skupině?
  • Měli jste možnost vyjádřit své nápady?
  • Jak jste se cítili, když váš nápad skupina akceptovala/zamítla?
  • Jaké jsou největší překážky k realizaci těchto aktivit?
 • Společně s žáky zhodnoťte navržená řešení situace, upozorněte na přínosy, ale také rizika nastíněných akcí.
 • Tato aktivita vyžaduje pro vedoucího workshopu dostatek teoretických znalostí a schopnosti zařadit jej do kontextu země, kde se odehrává.

Představení Amnesty International a její činnosti

 • V návaznosti na předchozí aktivitu seznamte žáky s organizacemi, které se zabývají lidskými právy na celosvětové i národní úrovni.
 • Představte způsoby, jakými lidská práva prosazuje Amnesty International, a s možnostmi, jak se žáci sami mohou do této činnosti zapojit.

Závěr

 • Zkontrolujte správnost vyplnění "doplňovačky" o lidských právech, případně sdělte žákům chybějící údaje.
 • Dejte prostor pro dotazy a diskusi.
 • Společně s žáky zhodnoťte seminář. Definujte jeho přínos, jmenujte však také negativní stránky uplynulých hodin.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek