Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výzkum STEPS - Study of the impact of TEchnology in Primary Schools
Odborný článek

Výzkum STEPS - Study of the impact of TEchnology in Primary Schools

3. 3. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Článek pojednává o průběhu a výsledcích mezinárodního výzkumného projektu STEPS, který se uskutečnil v předcházejících 2 letech ve 30 evropských zemích s cílem zmapovat situaci v oblasti implementace (ICT) do výuky v základních školách a zjistit, jaký vliv má používání technologií na školy, žáky, učitele i celý vzdělávací systém.
  • využíváním informačních a komunikačních technologií (ICT) při výuce žáci zlepšují své znalosti, dovednosti a schopnosti, roste jejich motivace, sebedůvěra a aktivita
  • dostupnost ICT pro žáky a učitele má pozitivní dopad na rozvoj celé školy
  • většina evropských pedagogů má, i přes občasnou limitovanou podporu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí, k ICT pozitivní vztah a požaduje jejich ještě výraznější využívání
    při výuce

Výše uvedené body jsou výběrem některých podstatných zjištění rozsáhlého výzkumu zaměřeného na sledování využívání ICT v základních školách (ZŠ), který pod označením STEPS probíhal v období
od ledna 2008 do června 2009 ve všech státech Evropské unie a současně též v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Hlavními garanty tohoto výzkumného projektu byly sdružení European Schoolnet (http://www.eun.org/) a společnost Empirica (http://www.empirica.biz/). Koordinace šetření na národní úrovni byla svěřena jednotlivým ministerstvům školství či jejich součástem. Českou účast v projektu zaštítil Dům zahraničních služeb MŠMT (http://www.dzs.cz/).

Cíle studie

Cílem výzkumného projektu bylo provést srovnávací analýzy jednotlivých strategií pro integraci ICT do výuky v ZŠ. Předmětem zájmu se stal především dopad využívání ICT ve škole na vlastní výuku, žáky a učitele. V projektu byly sledovány také perspektivy budoucího vývoje v této sféře a plány dalšího rozvoje implementace ICT do základního vzdělávání.

Rozvržení, náplň a průběh výzkumu

Projekt byl realizován ve 4 etapách. V 1. etapě organizátoři šetření získávali a zpracovávali data potřebná pro provedení analýzy míry vlivu využívání ICT v ZŠ v jednotlivých zemích. Jednalo se například o dřívější studie, strategie implementace ICT do vzdělávací sféry, popisy osvědčených postupů a příkladů dobré praxe, inspekční zprávy a odborné publikace. Náplň 2. fáze projektu tvořilo dotazníkové šetření o způsobech a rozsahu využívání ICT v ZŠ. Ve 3. etapě výzkumníci sledovali národní koncepce vzdělávání v ZŠ a strategie implementace ICT do vzdělávání. 4. fáze projektu byla zaměřená na finální zpracování získaných dat a publikaci závěrečné zprávy projektu obsahující rovněž dílčí zprávy o výsledcích výzkumu v jednotlivých zemích a případové studie.

Výsledky studie a doporučení

Výzkum potvrdil předpoklad existence výrazného vlivu používání ICT při vzdělávání na výuku v ZŠ. Tento vliv byl identifikován jako veskrze pozitivní, a to zejména v těch případech, je-li používání technologií ve výuce součástí promyšlené a pečlivě naplánované strategie. Z výsledků studie vyplývá, že koncepční implementace ICT do vzdělávání má za následek zlepšení studijních výsledků žáků, posun učitelů ve sféře vytváření digitálních kompetencí (znalosti a dovednosti z oblasti ICT), zvyšování dostupnosti a míry využívání ICT ve školách a má rovněž dopad na celkový rozvoj základního školství.

Během sledování vlivu využívání technologií při vzdělávání na školu, žáky a učitele dospěli výzkumníci v jednotlivých oblastech k mnoha podstatným zjištěním. Bylo například potvrzeno, že používání ICT má vliv na zlepšování znalostí a dovedností žáků, prohlubuje jejich motivaci, sebevědomí, kreativitu a angažovanost a otevírá nové možnosti hodnocení jejich činností. Důležitým zjištěním bylo, že se stále zvyšuje dostupnost ICT a širokopásmového připojení k internetu ve školách (průměrný počet počítačů na 100 žáků byl v době šetření v evropských zemích 8; připojení k internetu mělo přes 88 % škol) a v souvislosti s tím roste jejich využívání při běžné výuce (v průměru pracuje s počítači při výuce 75 % evropských učitelů ZŠ). Technologie se uplatňují v různé míře ve všech vyučovacích předmětech, ale také mimo hlavní výuku při doplňkových, projektových a zájmových aktivitách či při podpoře vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Přitom je využíváno jejich interdisciplinárního potenciálu a univerzální použitelnosti při různých formách a metodách výuky. Pro učitele představují ICT perspektivní nástroj dobře využitelný ve výuce. Pedagogové přistupují k technologiím povětšinou pozitivně a optimisticky s vědomím jistých rezerv. Často však pociťují nedostatky v oblastech metodické podpory a rozvoje digitálních kompetencí. Školám technologie usnadňují přístup k informacím, zjednodušují jejich správu a řízení a umožňují jim rychleji se rozvíjet.

Na základě zjištěných skutečností byla zformulována četná doporučení, jejichž uplatňování na různých úrovních vzdělávacího systému by mělo usnadnit začleňování ICT do výuky, a to nejen v ZŠ. Autoři studie například navrhují zaměřit se na prosazení plnohodnotného začlenění problematiky ICT do všeobecné vzdělávací politiky i školních vzdělávacích plánů, podporu vzdělávání učitelů v oblasti digitálních kompetencí, zabezpečení přístupu k odpovídajícímu vybavení a ke kvalitním elektronickým vzdělávacím zdrojům či zajištění dlouhodobého a soustavného sledování vlivu začleňování ICT do vzdělávání na školství s využitím různých výzkumných metod.

Výsledky výzkumu STEPS a další podrobnosti o tomto projektu obsahuje webová stránka http://steps.eun.org/.

Shrnutí

  • technologická a síťová podpora výuky v evropských školách má rostoucí tendenci
  • využívání ICT v ZŠ se pozitivně odráží ve výsledcích vzdělávání
  • evropští učitelé mají k ICT kladný vztah
  • digitální kompetence pedagogů je vhodné systematicky rozvíjet
  • implementace ICT do výuky by měla být součástí vzdělávací politiky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie