Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > 7 kroků k tabletové učebně

7 kroků k tabletové učebně

Informativní příspěvek
Článek obsahuje přehled kroků potřebných při procesu modernizace a rozšíření digitální infrastruktury ve škole o digitální dotyková zařízení. Je určen především pro ředitele a zřizovatele škol.
Článek vznikl jako příspěvek k jednomu z témat sady odborné a metodické podpory rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol.

Článek vznikl jako příspěvek k jednomu z témat sady odborné a metodické podpory rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol. Vytvoření mobilní digitální dotykové učebny je jednou z identifikovaných oblastí pro možnou inovaci digitální infrastruktury ve školách využívanou pro řízení výuky a výuku samotnou ve vazbě na Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Aktuální aktivity k tématu vytvoření mobilní počítačové učebny jsou pilotní aktivitou NÚV v této oblasti, která má 4 části – (1) publikace tohoto informativního článku, (2) sběr podnětů k tématu skrze formulář pro ředitele, zřizovatele a školní ICT koordinátory, (3) publikování zdrojů v rámci dvou speciálních kolekcí článků a materiálů k použití (obecná kolekce, kolekce – tabletová učebna), (4) volná diskuse zájemců v diskusním tématu na Metodickém portálu RVP.CZ.

Článek je určen všem ředitelům škol, kteří uvažují o modernizaci či rozšíření stávající digitální infrastruktury školy a její rozšíření o přenosné digitální dotykové zařízení pro učitele a žáky. Článek shrnuje základní kroky celého procesu od vize až po zavedení mobilního zařízení do výuky. Zároveň nabízí odkazy na užitečné zdroje zabývající se touto problematikou.

Jedním z hlavních podkladů pro článek je metodika zpracovaná týmem Národního vzdělávacího fondu a Českého vysokého učení technického v Praze pro Technologickou agenturu České republiky Vymezení metodických postupů implementace digitální infrastruktury základních a středních škol – Přenosná digitální dotyková zařízení; prosinec 2016. Tato metodika byla zpracována na základě zadání MŠMT.

Při úvahách o zavádění digitálních technologií do výuky je třeba zvažovat především tyto aspekty:

 • Jaké jsou vize rozvoje vaší školy, jak se stavíte k problematice vlivu digitálních technologií na rozvoj individualizované formy podpory žáků a učitelů?
 • Jaké kompetence bude od současných žáků vyžadovat budoucí trh práce a proces celoživotního učení?
 • Je rozvoj vaší školy v souladu s předpokládaným vývojem způsobu získávání znalostí a dovedností?

Pokud se rozhodnete více podpořit zavádění dotykových zařízení do výuky, znamená to pro každou školu projít postupnými, níže uvedenými kroky.

1. Vize a strategie digitálního rozvoje školy v digitálních technologiích

Než se začnete zabývat praktickými otázkami využití dotykových zařízení, zamyslete se nad tím, jaká by měla být vaše škola s ohledem na perspektivu několika let. Formulujte cíle, kterých máte v úmyslu dosáhnout prostřednictvím zavedení dotykových zařízení do výuky.
Cílem může být např.:

  • nastavit vzdělávací proces tak, aby byla rozvíjena digitální gramotnost a informatické myšlení
  • podpořit kreativitu učitelů i žáků
  • zvýšit kvalitu výuky využíváním online zdrojů
  • umožnit žákům časový a prostorový neomezený přístup k online učebním materiálům
  • individualizovat výuku, více podpořit propojení formálního a neformálního vzdělávání

Součástí strategie musí být jasné cíle, které podporují rozvoj dovedností jednotlivých žáků a učitelů, přenos zkušeností a know-how mezi školou a okolním světem. Technologie jsou vždy jen prostředkem, který může již ověřené postupy vylepšit, špatné postupy může udělat ještě horšími. Největší výzva je v oblastech, kde technologie přinášejí zcela nové podněty a obsahy do výuky, nové formy práce se žáky i do organizace výuky samotné. Zde například doporučujeme prolistovat publikace, které budeme postupně dávat i do obecné kolekce témat Digitální škola, např. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií  (O. Neumajer), Aplikace komunity I-SEN, 100 vybraných aplikací pro školy z Windows Store.

Více k tématu: Ondřej Neumajer: Zavádění technologií do škol má své osvědčené způsoby; 2014.

http://www.itveskole.cz/2014/01/21/zavadeni-technologii-skol-ma-sve-osvedcene-zpusoby/  

2. Analýza stávajícího stavu techniky => potřeby modernizace

Výstupem tohoto kroku je: 

  • přehled technických parametrů stávající digitální infrastruktury
  • identifikace potřeb

Dílčí analytické kroky:

  • pozice školy v digitalizaci podle hodnoticího nástroje Profil Škola21
   • Profil Škola21 pomůže zjistit, do jaké míry se na vaší škole daří začlenit informační a komunikační technologie do života celé školy, vč. nástinu možné oblasti rozvoje školy při zavádění digitálních technologií
    Profil Škola21: http://skola21.rvp.cz
  • školní počítačová síť a potřeby její modernizace
   • vnitřní konektivita školy
   • vnější konektivita školy
   • výpočetní technika
   • úložiště dat a aplikací
   • správa dotykových zařízení
   • správa a zabezpečení datové sítě

Více k tématu: VELECKÁ, P. Infrastruktura školy a dotyková zařízení. Výstup projektu: Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání. 2014 http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73633&view=11627

  •  stav budovy školy, ostatní vybavení učeben, potřeba modernizace

3. Průzkum zkušeností ostatních škol, trhu, variant; výběr typu dotykového zařízení, příp. zkušební ověření dotykových zařízení ve výuce

Volba typu dotykového zařízení a zejména operačního systému:

  • operační systém iOS – Apple
  • operační systém Android – Google
  • operační systém Windows 10 – Microsoft

Více k tématu: Ondřej Neumajer: Volba operačního systému pro školní tablety; 2014.

http://ondrej.neumajer.cz/volba-operacniho-systemu-pro-skolni-tablety/

Důležitý je také způsob pořízení:

  • plně hradí škola
  • kombinace hrazení škola + rodič
  • BYOD (Bring Your Own Device) – žáci si nosí svou techniku
   Více k tématu: Jill Attewell: BYOD – Bring Your Own Device for schools – Technical advice for school leaders and IT administrators; poslední vydání: srpen 2017. Český překlad: Projektujeme třídu budoucnosti – Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení – 3. vydání, říjen 2015: 
   http://www.dzs.cz/file/5332/BYOD.pdf

4. Technické řešení zavedení dotykových zařízení do výuky

  • technické parametry modernizace digitální infrastruktury související se zavedením dotykových zařízení
  • učební prostory
  • školení učitelů

V rámci plánování technických parametrů celého řešení využijte konzultace s jinými školami, například i formou diskuze na Metodickém portálu. K podnětům na inovaci v uspořádání školních učeben vyhledávejte také zkušenosti jiných škol, např. články „Jak pracovat s prostorem ve třídě?“ nebo „Jiné prostorové uspořádání výuky“. V rámci školení učitelů ověřujte kvalitu jednotlivých školení, sledujte databázi DVPP, případně jiné nabídky školení (https://burza.rvp.cz/ nebo https://dvpp.eduin.cz/).

5. Výběrové řízení => výběr dodavatele

Základní podklady pro vedení výběrových řízení pro vás shromažďuje MMR na portálu o veřejných zakázkách, vlastní procesní pravidla mají jednotliví poskytovatelé dotace či rozpočtu na daný nákup. V rámci Výzvy 51 vznikl také materiál zacílený na zkušenosti v oblasti VŘ v oblasti ICT „Výběrová řízení s ICT“.

6. Zavedení dotykových zařízení do výuky

Při samotném zavádění dotykových zařízení do výuky doporučujeme stanovit odpovědný tým ve škole a pilotní skupinu učitelů tak, aby byly na malém vzorku ověřeny veškeré aspekty příslušné inovace ve škole (technická proveditelnost – školní ICT správce, komunikace s rodiči – metodik prevence, třídní učitel, obsahová provazba používané techniky a vybíraných aktivit na ŠVP a tematické plány – koordinátor ŠVP a vedoucí předmětové komise). Všechny tyto aspekty zavádění celé inovace do života školy by měl koordinovat ICT koordinátor/metodik, který by v tomto případě měl fungovat jako facilitátor a koordinátor celé změny. Pokud ve vaší škole zatím ICT koordinátora/metodika nemáte, promyslete zařazení této role a dopřejte mu možnost získat jistotu a zkušenost realizací návštěv partnerských škol či dostatkem času sesbírat konkrétní náměty právě pro vaši školu.

Základní informace o práci ICT koordinátora/metodika najdete v publikaci ČERNÝ, Michal. Koordinátor ICT. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-88123-06-4.

7. Vyhodnocení účinků zavedení dotykových zařízení do výuky

Pro vyhodnocení dopadu je vhodné použít z pohledu ředitele školy, zřizovatele školy i ICT koordinátora jakoukoliv manažerskou techniku na měření přínosů zaváděné inovace, počínaje reflektivními schůzkami s aktéry změny, vyhodnocením vybraných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které si předem škola stanoví v rámci práce s Profilem Škola21. Je zřejmé, že samotné téma „tablety ve výuce“ má svou rovinu technickou, organizační, ale také obsahovou. Prostředky mohou být použity zcela vhodně a nenásilně, ale také zde hrozí používání, které není v souladu s moderními trendy vzdělávání. Doporučujeme pro sladění postojů celého pedagogického sboru a vedení školy věnovat hodně času i osobním postojům jednotlivců a lídrů ve škole, kteří dokážou celou inovaci uchopit kreativně, s akcentem na rovnováhu a efektivitu a zdravé využívání všech aspektů podpory využívání dotykových zařízení ve výuce.

Závěr

Pokusili jsme se vám (ředitelům a zřizovatelům škol) otevřít oči v tom smyslu, že dnes se většina českých rodin od předškolního věku dětí vyrovnává s faktem, že děti část svého učení tráví nejen v reálném živém prostoru, ale také za podpory mobilních technologií, internetu a dalších technických prostředků, se kterými se učíme postupně všichni žít a využívat je pro náš prospěch. Zájemcům o téma doporučujeme, aby se po registraci na Metodickém portálu RVP.CZ přihlásili ke sledování pohledu v digifoliu DigiŠkola – ředitelům a ICT metodikům/koordinátorům, v kterém se nachází i kolekce odkazů DigiŠkola  věnovaná tomuto tématu. Aktuálně probíhá do 30. ledna 2018 sběr podnětů k tomuto tématu („digitální dotyková zařízení ve výuce“), na jaře 2018 pracovní skupina Národního ústavu pro vzdělávání ve spolupráci s DigiKoalicí  zahájí odbornou debatu o bílých místech potřebné podpory pro ředitele a zřizovatele škol v oblasti rozvoje škol směrem ke kvalitnímu a efektivnímu využívání digitálních technologií ve škole. Zájemce o vstup ke směřování této aktivity zveme k vyplnění krátkého dotazníku: DigiŠkola – ředitelům a ICT metodikům/koordinátorům.

Článek je součástí cyklu v rámci plnění Strategie digitálního vzdělávání. V rámci této strategie je průběžně sbírána a bude tvořena Odborná a metodická podpora rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol pro zřizovatele a vedení škol (opatření 6.5.1 SDV). Aktuální aktivity k tématu vytvoření mobilní počítačové učebny jsou pilotní aktivitou NÚV v této oblasti, která má 4 části – (1) publikace tohoto informativního článku, (2) sběr podnětů k tématu skrze formulář pro ředitele, zřizovatele a školní ICT koordinátory, (3) publikování zdrojů v rámci dvou speciálních kolekcí článků a materiálů k použití (obecná kolekcekolekce – tabletová učebna), (4) volná diskuse zájemců v diskusním tématu na Metodickém portálu RVP.CZ.

V příloze Tabletová učebna – checklist tohoto článku naleznete přehled sedmi postupných kroků k pořízení tabletové učebny; v příloze Metodika – dotyková zařízení se nachází původní zdroj využívaný pro tento článek metodika zpracovaná týmem Národního vzdělávacího fondu a Českého vysokého učení technického v Praze pro Technologickou agenturu České republiky Vymezení metodických postupů implementace digitální infrastruktury základních a středních škol – Přenosná digitální dotyková zařízení; prosinec 2016.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám