Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Velikonoce

Příspěvek představuje možnost zpracování tématu Velikonoc v hodině českého jazyka (technika a porozumění čtení, používání gramatických pravidel) a prvouky (zvyky a tradice). Nezanedbatelnou součástí aktivit je práce se třídou (práce se skupinou, prohlubování vztahů mezi spolužáky, spolužáky a učitelem).

V běžné základní škole je vhodné příspěvek využít ve  4. a 5. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve vyšších ročnících. Po vynechání některých gramatických jevů mohou s materiálem pracovat i žáci nižších ročníků (např. nebudou pracovat se shodou podmětu s přísudkem apod.)

Je vhodné dodržet řazení úkolů, i když některé aktivity na sebe nenavazují - pak jsou na místě různé úpravy.

1.

Učitel si s žáky připomene tradici Velikonoc, kdy žáci pracují ve dvojicích či skupinách a malují / zapisují hesly na větší arch papíru, jaké velikonoční zvyky znají a hlavně, jak oni sami Velikonoce tráví. Svou práci zatím nepředstavují ostatním a pokračují další aktivitou.

První úkol si klade za cíl namotivovat žáky na práci s tématem Velikonoc, zejména pak využít jejich vlastních zkušeností a prožitků.

2.

Učitel z velikonočního textu přepíše na tabuli slova nebo slovní spojení, která vyžadují zdůvodnění psaní i-í/y-ý.

Při této aktivitě pracují všichni žáci dohromady, kdy vždy jeden žák čte slovo nebo slovní spojení, poté odůvodní pravopis a dopíše správné i-í/y-ý do slova na tabuli.

Učitel může text / slovní spojení upravit podle toho, v jakém ročníku text použije, nebo která gramatická pravidla právě s žáky potřebuje procvičit. Závěrem je však třeba, aby žáci dokázali odůvodňovat pravopis ve všech uvedených případech, tzn. rozlišovat, zda se jedná o psaní i-í/y-ý uprostřed slova (psaní i-í/y-ý  po obojetných, měkkých a tvrdých souhláskách), v případě doplňování i-í/y-ý na konci slova poté rozlišovat, zda se jedná o sloveso, podstatné jméno, či přídavného jméno, a dle toho uplatnit správné gramatické pravidlo. To bývá pro žáky často velmi obtížné. Pro snadnější uplatňování gramatických pravidel lze využít publikaci: MICHALOVÁ, ZDENA: Barevná pravidla. Albra, Beroun 2009.

Čtením vybraných slov a zdůvodňováním jejich pravopisu pod vedením učitele si žáci procvičují nejen techniku čtení (správné přečtení slova), ale i používání gramatických pravidel. Obojí využijí při dalších činnostech, kdy již budou pracovat samostatně, ve dvojici či skupině.

Slova k přepsání na tabuli:

vel_konočn_  zv_k_, nesm_te, mrač_t, j_nak, Zelen_ čtvrtek, mus_te, om_t se, nebudete nemocn_, hospod_ně, mus_,v_chodem, smet_, blech_, na kř_žovatku, v dnešn_ době, j_me, pro zdrav_, Velk_ pátek, l_dé se chod_l_ m_t do potoka, chorob_ se v_h_bal_, n_c, nej_me, na B_lou sobotu, z ohořel_ch dř_vek, kř_žek, pole b_lo, doma se ukl_zelo a b_l_lo, mazance a beránc_ se pekl_, pomlázky se pletl_, Vel_konočn_ ponděl_, za omlazen_, dávaj_, krasl_ce

3.

Učitel rozstříhá text z přílohy po řádcích na proužky. Každé skupině přidělí jedno téma. Nabízí se témata: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; témata Škaredá středa a Velikonoční pondělí jsou obsahově kratší – mohou s nimi pracovat skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo jedna skupina dostane témata dvě (Škaredou středu i Velikonoční pondělí).

Žáci pracují ve skupinách:  skládají z vět smysluplný text. K tomu dopisují do textu správné i-í/y-ý a ústně zdůvodňují pravopis. Kontrolu provádí učitel okamžitě, nebo do druhého dne (další hodiny ČJ).

Touto aktivitou žáci nacvičuji správnou techniku čtení a pochopení čteného textu. Rovněž také trénují používaní gramatických pravidel u slov a větných spojení, která předtím již probrali s učitelem.

Autor díla: Petra Pšeničková

Na Zelen_ čtvrtek mus_te časně vstát a om_t se rosou – nebudete nemocn_. Hospod_ně musí zamést dům ještě před v_ýchodem slunce a smet_í odnést na křižovatku - nebudete m_t v domě blech_y. V dnešn_ době j_me něco zeleného pro zdrav_.

4.

Každá skupina přečte ostatním skupinám svůj text, ve čtení se členové skupiny střídají po větách.  Učitel dovysvětlí případné nejasnosti.

Žáci procvičují správnou techniku čtení a zároveň nadále pracují se stejným textem, což vede k usnadnění vnímání čteného.

5. Jak to mám já? Jak to máme my?

Žáci pracují dále ve skupinách, k dispozici mají arch papíru popsaného z prvního cvičení. Pokud mají pocit, že je třeba něco doplnit, tak do archu dopíší či domalují, jak tráví Velikonoce oni. Závěrem tohoto úkolu každá skupina představuje svou práci ostatním (každý žák popisuje svá hesla nebo obrázky). Skupiny se vystřídají.

Žáci pracují s vlastními prožitky z Velikonoc, které doplňují o velikonční zvyky dané místem, v kterém žijí. Učí se představovat své myšlenky ostatním, a také naslouchat sdělení jiných osob.

6.

Žáci pracují samostatně, zapisují diktovaná slova a slovní spojení. Učitel pro diktát použije výčet slov a slovní spojení z 2. cvičení (jedná se o slova, která byla původně napsaná na tabuli).

Žáci si ověřují schopnost samostatného uplatňování gramatických pravidel na slovních spojeních, která již v předchozích cvičení měli možnost procvičit ve skupině, s učitelem.

7.

Závěrečný úkol nabízí opět práci ve skupinách. Učitel rozdělí žáky na skupiny dívek a chlapců (skupin může být několik). Skupina děvčat pracuje s říkankou pro dívky a skupina chlapců pracuje s druhou říkankou. Každá skupina si říkanku přečte a poté zakreslí na větší arch papíru co nejvíce z říkanky. Členové se v zakreslování střídají, např. každý žák nebo dvojice zakreslí obsah jedné věty.

Poté si skupiny své práce představí tak, že ukáží svůj obraz, ale nepopisují jej. Obraz popisuje jiná skupina opačného pohlaví, např. skupina chlapců (Honza, Karel, Vašek, Tonda) představí / ukáže svůj obraz, skupina dívek (Hanka, Markéta, Petra) popisuje obraz chlapců tak, jak jej chápe. Chlapci (Honza, Karel, Vašek, Tonda) poté mohou reagovat na dívky. 

Všechny skupiny se vystřídají. Závěrem všechny skupiny chlapců zarecitují (se zrakovou oporou o text) svou říkanku dívkám, a naopak.

Zakreslování obsahu čteného vede žáky ke skutečnému vnímání toho, co skutečně čtou. Představování práce ostatním skupinám umožňuje nácvik příjemného a jasného projevu a také naslouchání ostatním.

Velikonoční pro dívky (lidová)

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Velikonoční pro chlapce (lidová) 

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek