Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Koučování při tvorbě školního časopisu
Odborný článek

Koučování při tvorbě školního časopisu

1. 12. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Martin Orgoník

Anotace

Příspěvek byl připraven pro učitele, kteří pomáhají žákům s přípravou školního časopisu. Nabízíme několik aktivit, které autoři této publikace vyzkoušeli s žáky na semináři Tvorba školního časopisu a jež se jim osvědčily.

Tento příspěvek o koučování školní redakce je připraven pro učitele, kteří pomáhají žákům s přípravou školního časopisu. Nabízíme několik aktivit, které autoři této publikace vyzkoušeli s žáky na semináři Tvorba školního časopisu a jež se jim osvědčily. Učitelé, kteří se do níže popsaných aktivit chtějí pustit, nemusí mít větší novinářské zkušenosti a novinářské vzdělání. Měli by však znát běžné principy, které se uplatňují ve zpravodajství a publicistice. Při četbě tohoto příspěvku byste měli mít (pokud možno) při ruce vytištěnou publikaci Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů www.osf.cz/download/files/publikace.zaklady-zurnalistiky.pdf (viz Příloha I )1.

Úvod

Seminář žurnalistiky pro redaktory školního časopisu je jednou z forem, jakými můžeme zvyšovat zájem žáků o práci v redakci, užitek, který z toho budou mít, i kvalitu školního časopisu. V neposlední řadě je to způsob, jak motivovat žáky k dlouhodobé práci v redakci.

Cíle semináře

 • zvýšení kvality časopisu, případně jeho založení, pokud žádný časopis ve škole ještě nemáte,
 • motivace žáků k dlouhodobé práci v redakci,
 • urychlení a zjednodušení práce, protože všechno jde lépe, když víme, jak na to - osobnostní rozvoj žáků.

Doporučení

1. Vybírejte aktivity dle potřeby.
Z aktivit popsaných níže si vyberte pouze ty, které se vám hodí dle podmínek časových, materiálních i personálních. Také nekopírujte přesně tok aktivit, jak je zde popsán - někdy uvádíme za sebou aktivity se stejným cílem, ale za použití jiné metody, proto vybírejte a upravujte aktivity dle svých vlastních potřeb. Setkáváte-li se s redakcí pravidelně, můžete ke každému setkání přidat jednu z aktivit nebo her. Pokud chcete intenzivněji působit na redakci, můžete si z níže popsaných aktivit „poskládat" celý seminář žurnalistiky.

2. Sbírejte i vlastní ukázky k jednotlivým aktivitám.
Kupte si noviny a vystřihněte si (popř. nalepte na arch papíru) ukázku toho, co chcete s žáky diskutovat. Chcete-li kupříkladu hovořit o novinářské etice, vystřihněte si PR články, necitlivé fotografie apod.

3. Založte si šanon se seznamem aktivit.
Průběžně si do něj vkládejte ukázky, výsledky práce apod. Až se žáci v redakci obmění, šanon se vám bude znovu hodit.

Jak uvidíte, připravit seminář žurnalistiky není složité. Ne vždy jej musí vést učitelé. Viděli jsme již několik úspěšných případů, kdy se semináře ujali třeba starší žáci, kteří opouštěli redakci, nebo žáci, kteří navštívili letní školu žurnalistiky, případně jiné školení. Na internetu můžete různá školení vyhledat pod klíčovými slovy mediální výchova.

Následující aktivy jsou rozděleny do tematických bloků. U názvu každé z nich je uvedena přibližná délka trvání u patnáctičlenné skupiny (čas se zpravidla u menších skupin zkrátí). Jsou zde také uvena čísla a názvy příloh, ke kterým se aktivity váží. Souhrnně je naleznete ke stažení na konci příspěvku.

Členění aktivit

 1. Uvítání a seznámení
 2. Struktura práce studentských časopisů a redakční volby
 3. Základy redakční práce
 4. Fotopříběh
 5. Zpravodajství
 6. Redakční práce a některé malé žánry
 7. Fotografie
 8. Rozhovory a reportáže
 9. Grafika
 10. Floskule
 11. Evaluace a plány do budoucna

1. Uvítání, představení, seznámení

Uvítejte skupinu, představte sebe (příp. kolegy) a několika aktivitami pomozte „lámat ledy" a seznámit se.

Požádejte žáky, aby se seřadili (v kruhu nebo v řadě) podle: a) jména, b) počtu přečtených knih za měsíc, c) hodin denně strávených na internetu apod. Po každém seřazení nechejte žáky říct svou odpověď. Během seřazování můžete dovolit, nebo zakázat mluvení.

Vytvoření jmenovek
Pomůcky: prázdné plastové jmenovky, barevné fixy

Rozdejte všem prázdnou jmenovku a oznamte, že si nikdo nemůže napsat na jmenovku jméno sám, ale musí mu jej po písmenkách napsat ostatní. Písmenko druhému může někdo napsat jen tehdy, když dostane na svou otázku odpověď ano/ne. Příklad: „Máš doma psa nebo kočku?" - „Ano. Můžeš mi napsat písmeno L?" Odpovědi na své dotazy si žák poznačí nebo zapamatuje a nakonec řekne, co se o ostatních dozvěděl. Můžete omezit otázky na četbu, noviny, internet apod. Zapojte se taky.

Uhádněte, čí to je životopis!
Pomůcky: papíry formátu A4, šňůra na prádlo

Žáci vytvoří dvojice. Ve dvojici (během 5 minut) o sobě navzájem heslovitě napíšou několik informací (čitelně!) na A4. Nahoru napíšou velkým písmem křestní jméno. Tak vznikne „životopis" každého účastníka. Všechny životopisy posbírejte a každý si vylosuje nějaký nový. Žák přečte ten životopis, který má v ruce, ale neřekne, o koho se jedná. To musí uhádnout ostatní. Aktivita je vhodná, pokud se větší skupina žáků moc nezná. Při zadávání tohoto úkolu doporučuji zmínit, že napsané informace budou zveřejňovány před celou skupinou.

Očekávání a obavy
Pomůcky: samolepicí papírky ve dvou barvách

Zadejte úkol:
1. Na žluté papírky napište, na co se tady těšíte a co chcete zažít a naučit se.
2. Na druhou barvu napište, čeho se obáváte (co nechcete, aby se stalo).

Lístky s podobným textem a v jedné barvě spojte, aby se neopakovaly, a celé skupině přečtěte souhrn obav a očekávání. Příspěvky okomentujte a snažte se podle nich řídit.

2. Struktura práce studentských časopisů a redakční volby

Pochopit strukturu redakční práce - tvorba papírového hada
Přečtěte si: Kdo je kdo v redakci, s. 10.
Pomůcky: papíry formátu A4

Rozdělte žáky do dvou skupin a zadejte stejnou práci do obou skupin: Napište na jednotlivé papíry (A4 na šířku) kroky, které musíte každý měsíc podniknout, než vydáte časopis (od první schůzky po prodej posledního výtisku).

Pak požádejte žáky, aby seřadili všechny popsané papíry do časové řady. V dalším kroku ať diskutují a vytvoří z obou verzí časových řad jedinou osu. Papíry se stejnými nápady se mohou překrývat. Po aktivitě mohou žáci slepit jednotlivé kroky za sebou, a vytvořit tak papírového hada, kterého přilepí na stěnu. Pokud bude třeba, mohou ještě porovnat svůj systém kroků s těmi, které uvádíme níže.


Příklad, jak to může vypadat:


První schůzka - hodnocení minulého čísla.
1. Nápady na nové články.
2. Seznam článků do jednotlivých rubrik.
3. Seznam fotek pro příští číslo.
4. Rozdělení práce.
5. Stanovení uzávěrky.
6. Psaní článků.
7. Editování článků (editor kontroluje obsah a formu, dodržení pravidel žurnalistiky).
8. Korektura (kontrola spisovné češtiny).
9. Grafika (tvoří se tzv. layout).
10. Vytisknout a rozmnožit na kopírce.
11. Udělat reklamu novému číslu (plakáty).
12. Prodat, rozdat do tříd.
13. Oslavit to.


Rekapitulujte, co všechno je třeba udělat, než vydáte časopis. Snažte se spolu s žáky vystihnout, které pozice tak v časopise vznikají (redaktor, šéfredaktor, grafik, editor, korektor...). Seznam těchto pozic použijete v redakčních volbách (s. 11).

Jaké má studentský časopis cíle?

Napište na flipchart nebo na tabuli: Jaký je cíl studentského časopisu? Proveďte brainstorming, tzn. zapište všechny názory žáků a zatím je nekomentujte. Na závěr se je snažte utřídit do tří základních skupin cílů: informovat, pobavit, publikovat názory. Vysvětlete, že je na redakci, který z cílů bude v jejich časopisu nejdůležitější, ale nerozhodujte za ně.

Rozdíly mezi studentským a profesionálním časopisem
Pomůcky: přílohy List I a List II

Proveďte s žáky brainstorming do dvou sloupců: Zapisujte jejich nápady. Příklady mohou vypadat například takto:


Čím se liší žákovský (školní) a profesionální (celoplošně vydávaný) časopis?

1.
profesionální - má zisk ,píšou o všem ,vychází nejčastěji týdně
2. žákovský - nemá moc peněz, píšou o tom, co je zajímavé pro žáky, vychází zpravidla měsíčně


Žákovské časopisy nemají kopírovat profesionální, protože se liší cílovou skupinou, možnostmi atd. Většina profesionálních časopisů má svou cílovou skupinu a svůj cíl (Ekonom - informovat, Respekt - nabízet názory, Trnky Brnky a celý bulvár - pobavit).

Zadání pro žáky: Navrhněte rubriky, kterými informujete, nabízíte názory a bavíte čtenáře. Na tabuli nakreslete tři sloupce a nadepište: Informovat, Nabízet názory, Pobavit. Pozor však na rozdíl mezi žánrem a rubrikou (např. rozhovory mohou být ve všech částech).

Redakční volby

Přečtěte si: Důležité je vést redakci demokraticky, s. 11. Použijte seznam pozic v redakci, který máte z aktivity Pochopit strukturu redakční práce - tvorba papírového hada.

Sdělte žákům, že mohou kandidovat na jednotlivé pozice, a dejte jim přiměřený čas připravit si krátkou řeč (např. do dalšího setkání, přes noc...). Hlasujte o kandidátech v tomto pořadí: šéfredaktor, editoři rubrik, grafici, fotograf. Neúspěšný kandidát z předchozí volby může kandidovat na nižší pozici. Dbejte na to, aby se redakční volby pravidelně opakovaly.

„Pasování" novinářů
Pomůcky: cedulky se jmény pozic v redakci

Po skončení voleb vytvořte malou ceremonii a předejte žákům cedulky se jmény pozic v redakci, třeba na klíčence, pokud je máte k dispozici. Můžete také připravit malé „presskarty" (viz příklad presskarty mezi přílohami, kterou si vytvořili žáci na školení Tvorba školních časopisů).

3. Základy redakční práce

První redakční schůzka

Připravte žáky na to, že redakční schůzky povede šéfredaktor. Pokud zakládáte nový časopis, nezapomeňte na první schůzce rozhodnout: název časopisu, formát (velikost A4 nebo A5), pořadí rubrik. Šéfredaktor se může inspirovat postupem šéfredaktorky Katky z opavského školení Tvorby školních časopisů:

 1. Zvolila pravidla pro práci v redakci.
 2. Zadala redaktorům, aby ve dvojicích vymysleli co nejvíce návrhů na název časopisu, následovalo hlasování.
 3. Vedla diskusi, při které se žáci dohodli na přesném počtu a názvech rubrik.
 4. Rozdělila žáky na polovinu a každá skupina měla přinést nápady na články.

Zdroje informací
Přečtěte si: Zdroje informací, s. 35.

Napište na tabuli nebo flipchart nápis Zdroje informací a ptejte se žáků: Odkud můžete čerpat nápady (náměty na články) a informace? Jejich nápady zapište. Možné odpovědi: internet, knihy, televize, vlastní hlava, zážitek, anketa, tiskový mluvčí aj.

Nápady žáků krátce okomentujte s ohledem na cílovou skupinu (vzpomeňte na rozdíly mezi žákovskými a profesionálními časopisy). Nezapomeňte dodat, že každou informaci má novinář ověřit alespoň ze tří na sobě nezávislých zdrojů.

Můžete se věnovat otázce internetu především z pohledu autorských práv a originality příspěvků. Podněcujte žáky, aby internet brali jako zdroj nápadů, nikoli jako zdroj hotových článků.

Hledání témat I
Pomůcky: List II - Náměty aneb O čem psát a List III - Zhodnoťte zajímavost námětu

Na začátku schůzky zadejte úkol: Vymysli si jakoukoliv osobnost, se kterou bys chtěl/a napsat rozhovor. Po dvou minutách zadejte druhou otázku: Co bys mohl/a udělat, abys s vybranou osobností mohl/a mluvit? Příklad: Chci udělat rozhovor se zpěvačkou, tak zavolám do divadla, kde hraje v muzikálu, aby mi poradili, jak ji kontaktovat...

Příště použijte místo „slavné osobnosti" zajímavé příběhy obyčejných lidí (např. rozhovor s vedoucí školní jídelny).

Mohla by to být i dobrá „domácí úloha" - zjistěte, jaká témata (osobnosti) by zajímala čtenáře vašeho časopisu.

Hledání témat II
Pomůcky: List II - Náměty aneb O čem psát a List III - Zhodnoťte zajímavost námětu

Připravte si kopie obou listů a snažte se s žáky odpovědět na otázku, jaká témata jsou zajímavá pro studentské časopisy.

Části článků

Připravte si ukázku velkého a členitého článku z nějakých novin. Např. v časopise Týden najdete články na několik stran. Listy z novin nalepte na tabuli a ptejte se: Co vidíte? Jaké části článku zde jsou? Chtějte slyšet všechno, co je na dvojstraně k nalezení. Doplňte odpovědi žáků a následující hesla napište na tabuli: fotografie, nadpis, popisek, podtitulek, mezititulek, citát, odstavce (úvod, stať, závěr), podpis, medailonek, životopis.

Vysvětlete, že různé prvky se používají, aby byl text čtivý. Dlouhé články je možné obohatit: anketou, ilustrací, mapkou, koláčovým grafem, minirozhovorem, rámečkem s fakty, rámečkem s vysvětlením cizích slov apod. Zdůrazněte, že napsáním článku práce novináře nekončí, že by si měl dát práci s nalezením těch součástí textu, které základní článek obohatí, dodají mu na věrohodnosti, zajímavosti, čtivosti...

Etika
Přečtěte si: Etika ve studentských novinách, s. 57.
Přečtěte si pro zajímavost také heslo Žurnalistická etika na cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana. Začněte brainstormingem: Etický kodex novináře. U mladších žáků formulujte zadání jednodušeji: Co budete dodržovat, abyste se chovali jako správní novináři?

Pomocná otázka: Zamyslete se nad tím, co novinář dělat nemá...

Krátce okomentujte hlavně tyto oblasti: objektivita, zdroje informací a jejich ověření, autorská práva, získávání informací z internetu, originalita příspěvku - nekopírování textů, řešení konfliktů, zodpovědnost při vydávání časopisu, respektování soukromí, pravdivost a nezkreslenost, uvádět jména, uvádět zdroje, bránit se jednostrannosti apod.

Závěrem veďte diskusi s cílem vytvořit kodex školního časopisu. Návrhy, se kterými všichni souhlasí, zapište. Až bude kodex hotový, domluvte si pravidlo, kterým budete zjišťovat, že se kodexem řídíte (že neopisujete články z internetu, nekopírujete fotografie, ověřujete informace atd. podle konkrétního kodexu).

Pokud máte v redakci editory, je to součást jejich práce. Pokud nemáte, můžete se domlouvat, že každý měsíc bude tuto roli plnit někdo jiný.

4. Fotopříběh

Úvod k fotopříběhu
Pomůcky: dva fotopříběhy: love story, detektivka - viz přílohy

Zeptejte se žáků, jestli čtou fotopříběhy, jestli je mají rádi a v jakých časopisech je čtou nejčastěji. Mějte připravenu ukázku z časopisu nebo z přílohy a pak se zeptejte, jestli si žáci dovedou představit, co vše je třeba udělat, aby vznikl fotopříběh. Možné odpovědi sepisujte bez komentáře na flip: fotit, vymyslet popisky, sehnat herce, vymyslet příběh apod. Nakonec se zeptejte, jak by žáci jednotlivé kroky seřadili, a naplánujte práci.

Typy záběrů a princip storyboardu

Přečtěte si v kapitole Video ve výuce (s. 52), jaké existují typy záběrů a co je storyboard. Připravte si ukázkové fotografie z výše uvedené kapitoly.
Materiál: Kupte jeden časopis s komiksy. Máte-li poblíž kvalitní knihkupectví nebo knihovnu, doporučujeme např. Erbenovu Kytici vydanou v nakladatelství Garamond v roce 2006.

Vysvětlete žákům pojmy: detail, polocelek, celek, případně focení přes osu. Máte-li dataprojektor, ukažte jim ukázky správných a nesprávných fotografií z přiložené přílohy - kapitola Video ve výuce. Na ukázce nějakého komiksu požádejte žáky, aby určovali typy záběrů, které se zde střídají. Zeptejte se, proč je vhodné, aby se střídaly, promítejte je a ptejte se, jak na ně jednotlivé záběry působí (detailní záběry zvyšují emoce, široké celky zpomalují děj, několik záběrů na jedno místo zvyšuje napětí).

Příklady komiksů najdete také mezi přílohami - autoři Vojtěch Ševčík a Martin Kopecký.

Než začnete skutečně pracovat na fotopříběhu, vysvětlete žákům princip storyboardu a na jednoduchém příběhu jej předveďte na tabuli.

Fotopříběh
Pomůcky: digitální fotoaparát, počítač, fotopříběh love story a fotopříběh detektivka - viz přílohy

Žáky můžete rozdělit do více skupin podle žánru, který si vyberou. Zadejte, aby během deseti minut každá skupina vymyslela „kostru příběhu" (dvě až tři věty). Ne víc! Na tabuli přichystejte pro každou skupinu prázdný storyboard o dvanácti políčkách, který musí vyplnit, než se vydají fotit. U každého snímku požadujte uvést typ záběru a jednoduchý náčrt, aby bylo možné rozeznat například počet osob a odhadnout děj. Žáci by si také měli rozdělit role (režisér, aktéři, textař, grafik). Pokud mají žáci připravený storyboard, na focení jim postačí 30 - 45 minut. Na grafické zpracování u počítače a vymýšlení textů dalších 30 - 60 minut, podle zkušeností práce s PC. Pro inspiraci se podívejte detektivku a love story, které vytvořili žáci na školení Tvorby školních časopisů (viz přílohy z CD Fotopříběhy love story a detektivka). Po skončení nechejte žáky své dílo prezentovat pomocí dataprojektoru.

Pokud chcete výsledky hodnotit, měli by žáci na začátku práce znát kritéria hodnocení: vhodné typy záběrů (velikost záběru, kompozice), kvalita technického zpracování fotografií (ostrost, správný ořez) a celkový dojem (originalita, humor).

5. Zpravodajství

Lekce psaní zpráv
Přečtěte si kapitolu Začínáme psát, s. 29 - 33.
Pomůcky: rozmnožené texty Příloha V Plevelná slova, List VII - Jak psát účinné titulky

Nejprve veďte brainstorming na téma K čemu slouží zpravodajství? (Přináší informace, upozornění, varuje, ale nikdy nekomentuje, nehodnotí apod.)

Krátce procvičte kreativitu nápadů žáků tak, že jim postupně zadáte tyto úkoly:

 • Napište na papírek téma/námět zprávy.
 • Napište tři zdroje informací, které k tomu využijete. Výsledky krátce okomentujte.

Zeptejte se žáků a zapište: Jaká má být zpráva? Výrazy typu rychlá, stručná, jasná, důvěryhodná, aktuální, objektivní, informativní aj. podtrhněte, bude-li jakýkoli výraz chybět, připište jej sami, nebo k němu žáky doveďte vhodnou otázkou. Na základě těchto slov ať žáci vytvoří definici zprávy.

Krátce připomeňte, že je důležité mít více zdrojů informací. Poté vysvětlete smysl úvodního odstavce (tzv. perex) např. na klasickém 5W (what, who, when, why, how - co, kdo, kde, proč, jak).

Z přinesených novin různých typů a kvalit přečtěte několik titulků a zeptejte se žáků, jaký titulek se jim líbí a proč. Na základě diskuse zformulujte zásady pro psaní účinných titulků. Pro porovnání se podívejte do přílohy List VII.

Základní zpravodajské dovednosti s žáky procvičte na následujících textech se zadáním.


Z textu zprávy ČTK odstraňte všechna plevelná slova.
(Pracovní list pro žáky viz Příloha V.)

V Mladé Boleslavi se srazilo auto s vlakem, řidič lehce zraněn

7. 7. 2007 - 10.00; zdroj: ČTK/ct24.cz Mladá Boleslav - Na velice nepřehledném železničním přejezdu na okraji Mladé Boleslavi se dnes srazilo osobní auto s osobním vlakem. „Osmatřicetiletý řidič jen tak tak vyvázl z těžce zdemolovaného vozu naštěstí jen s lehkým zraněním," řekla šokovaná Nina Šeblová z tiskového oddělení středočeské záchranné služby. Nehoda se stala brzy ráno kolem 7.30 na železničním přejezdu u Hypernovy. Poraněnému řidiči malého osobního auta ošetřili pohotoví záchranáři řezné ranky v jeho opáleném obličeji, tržně zhmožděnou ránu na bradě, zraněné pravé předloktí, zhmožděný bérec a hrudník. „Celkově by se dalo pacientovo poranění charakterizovat jako lehké," dodala váhavým hlasem Šeblová. Muže sanitka rychle převezla na úrazovou ambulanci do nedaleké mladoboleslavské nemocnice.

Následující věty seřaďte (podle důležitosti) do souvislé zprávy
(Pracovní list viz Příloha VI.)

Meteorologové: V pondělí může být až 39 stupňů
15. 7. 2007 - 11.30; upravený text převzat z ČTK Praha -
1. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a hodně pít neslazené nealkoholické nápoje.
2. Doplňování tekutin je důležité proto, aby se zabránilo přehřátí organismu.
3. Na většině území má být 34 až 38 stupňů.
4. Lidé by neměli kolem poledne a v odpoledních hodinách pobývat na přímém slunci.
5. Pondělní teploty mohou místy dosáhnout až 39 stupňů Celsia.

Původní zpráva:
Meteorologové: V pondělí může být až 39 stupňů
15. 7. 2007 - 11.30; upravený text převzat z ČTK Praha - Pondělní teploty mohou místy dosáhnout až 39 stupňů Celsia. Na většině území má být 34 až 38 stupňů. Lidé by neměli kolem poledne a v odpoledních hodinách pobývat na přímém slunci. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a hodně pít neslazené nealkoholické nápoje. Doplňování tekutin je důležité proto, aby se zabránilo přehřátí organismu.


Pohybová hra venku: Běžící zpráva/tvorba perexu
Pomůcky: tři listy papíru, fixy a podložka pro psaní na papír

Žáky rozdělte do dvou až čtyř družstev a určete trasu pro běh (5 - 15 m). Zadejte žákům, aby se štafetou (fixem) běželi k papíru, na který napíšou perex (úvod zprávy) o třiceti slovech. Každý ze soutěžících napíše po jednom slovu, běží zpět ke startu a předá štafetu.

Hraje se na čas, za „novinářské" chyby se přidává pět vteřin. Chybou je, pokud perex neobsahuje všechny části: kdo, co, kdy, jak a proč. (K tématu zpravodajství viz také lekci na s. 136 - pozn. ed.)

Tisková konference
Viz příloha v této příručce na s. 142.

Oprava špatných zpráv
Přečtěte si: Co ve zprávě lze a co ne, s. 37.

Najděte stará čísla svého časopisu (pokud nemáte, tak jakéhokoli časopisu) a vyberte z nich zprávy. Zaměřte se na formální chyby v novinovém zpravodajství a společně se je snažte opravit. Hledejte především tyto chyby: užívání zkratek, trpného rodu, cizích pojmů, hovorových výrazů, citově zabarvených slov, hodnotících slov, plevelných slov, uvádění titulů před jménem, číslic (čísla do deseti se vždy rozepisují slovy, někdy i čísla do stovky, kulatá čísla se vždy uvádějí slovy - pět tisíc, dva miliony).

6. Redakční práce a některé malé žánry

Přehled žánrů

Připravte seznam několika žánrů, např. fejeton, recenze, kritika, povídka, příběh (story), rozhovor, anketa, komentář, úvaha, reportáž, zpráva, komiks, sloupek, inzerce, medailonek (profil), a ptejte se žáků, zda je znají. Krátce tyto žánry definujte. Zdůrazněte rozdíl mezi žánrem a rubrikou (kultura, zpravodajství, publicistika apod.) - v jedné rubrice je možné zveřejnit i více různých žánrů.

Anketa a průzkum
Pomůcky: dataprojektor pro prezentaci, ukázky žákovských prací na CD: anketa a dotazník

Popište žákům rozdíl mezi veřejným průzkumem (uzavřený dotaz, po vyhodnocení je možné vyjádřit výsledek grafem) a anketou (otevřený dotaz, přímá řeč). Jako ukázky použijte ankety třeba z Magazínu Dnes (příloha Mladé fronty Dnes).

Vysvětlete žákům několik základních pravidel u anket:

 • Otevřený dotaz (nikoliv otázka, na niž lze odpovědět ano/ne).
 • U dotazovaných sledovat a zaznamenat pohlaví, věk, povolání, vzdělání.
 • Kam se vydat - vybírejte místa, kde je dost lidí, kteří však nemají společný zájem nebo povolání. (Například před vchodem do KFC se neptejte na oblíbené rychlé občerstvení.)
 • Jak formulovat otázku - otázka má být především jednoznačná a lehce pochopitelná. (Příklad špatné otázky: Jakou máte rádi kulturu? Možné odpovědi jsou: divadlo, muziku, nebo také keltskou, francouzskou...)
 • Jak má vypadat fotografie (portrét) u ankety: na fotografii je hlava, popř. ramena, bez rušivého pozadí, viditelné obě oči a tvář člověka.

Na krátké redakční radě si žáci rozdělí témata (kupř. podle témat v rubrikách nebo si vymyslí zcela nová témata) a během 20 minut provedou anketu v terénu. Poté žáci zpracují text a foto do počítače, při prezentaci ankety komentujte a navrhněte zlepšení. Podobným způsobem lze vést i tvorbu průzkumu a vytváření dotazu nebo dotazníku. Výsledkem dotazníkového šetření je zpravidla graf, tabulka nebo nějaká komentovaná statistika.

Poznej typ novin, poznej žánr
Přečtěte si: Názorové články, s. 38.
Pomůcky: výstřižky „typických" článků z několika různých novin (Blesk, Hospodářské noviny, nějaký odborný časopis)

Typ novin: Upozorněte na to, že existují rozdíly v novinách (bulvár - seriózní, odborné). Nechejte žáky rozdělit přinesené články do skupin podle názvu novin, z nichž jste články vystřihli.

Novinové žánry: Připravte si vhodné ukázky, např. zprávy, reportáže, úvodník, komentáře. Nejprve nechejte žáky jednotlivé formy odhadnout a krátce vysvětlete, resp. připomeňte, zásadní rozdíly mezi jednotlivými formami (práce s citově zabarvenými výrazy, osobní pohled autora, ich-forma a jiné).

Jsou-li žáci pokročilí, můžete v rámci skupiny názorových článků pracovat s rozdíly mezi komentářem, fejetonem, glosou apod.

7. Fotografie

Zajímavější fotografie, focení v terénu
Přečtěte si kapitolu Novinářská fotografie, s. 41 - 52.
Pomůcky: dataprojektor pro prezentaci, příklad práce žáka Jarka ze semináře Tvorby školních časopisů - viz přílohy

Cílem této lekce je naučit žáky fotit zajímavé fotografie. Například tím, že zvolí:

 • zajímavý úhel pohledu
 • zachytí na fotografii osobu, dítě, zvíře
 • zakomponují do snímku jiný než hlavní předmět
 • zachytí na fotografii pohyb...

Zadejte úkol pro tříčlenné skupiny žáků: Vyfoťte stejnou věc dvakrát, jednou obyčejně a jednou zajímavě. Na tabuli zapište, že zajímavější snímek vznikne: jinou perspektivou, bohatší kompozicí, správným výřezem. Prezentujte nejlepší dvojice fotografií, práce žáků krátce komentujte.

8. Rozhovory a reportáže

Úvod k rozhovorům
Přečtěte si: Interview, s. 36.
Pomůcky: List VIII - Jak dělat interview

Zeptejte se žáků a zapište: Co dělat, když mám napsat rozhovor? Zdůrazněte význam vyhledání informací o osobě, se kterou se chystají rozmlouvat. Nechť připraví pro konkrétní osobnosti sérii otázek (ne typu: Kolik je vám let? Máte rád školu?) - informace k vybrané osobě mohou žáci vyhledat na internetu.

Úvod k reportáži
Přečtěte si: Reportáž, s. 34.
Pomůcky: List IX - Struktura reportáže

Sdělte žákům pouze základní postupy, jak udělat reportáž a jak se reportáže liší od zpravodajství. Využijte k tomu příručku a její doplňkový list, který můžete nakopírovat každému žákovi. Až žáci reportáže napíšou, srovnejte na další schůzce jejich postup s postupem podle Listu IX - Struktura reportáže.

9. Grafika

Layout
Přečtěte si: Montáž publikace, s. 20.
Pomůcky: nůžky a suchá lepidla na papír, nakopírované Listy XII - XVII

Žáci se nejprve v několika větách dozvědí, co je layout: „zrcadlo" stránky, velmi zjednodušená pravidla novinového layoutu:

 • čtenář musí vždy poznat, která fotografie patří ke kterému článku
 • snímky musí mít velikost odpovídající typu novin nebo časopisu
 • musí být jasné, kde článek začíná (kde je perex), kam se text přelévá apod.

Rozdejte žákům nůžky, lepidla a nakopírovaný materiál. Žáci ve skupinách vytvoří cvičně grafický náhled první strany školního časopisu. Upozorněte, že jde pouze o grafiku: text a fotografie mohou pozbývat smyslu. Po vytvoření náhledů veďte prezentaci a hodnocení ve skupině, nakonec se k prezentovaným dílům vyjádřete sami. Pro tvorbu grafického náhledu první strany školního časopisu můžete použít grafický editor na CD.

10. Floskule


„Floskule je slohově nadnesený nebo jen obecně platný, ale neprocítěný, prázdný obrat, rčení, průpověď či fráze. Jedná se o výrazy, které nadužíváním ztratily životnost a obsah."
Zdroj: Wikipedie


Text plný floskulí
Pomůcky: pracovní list Text plný floskulí pro každého žáka

Přečtěte Text plný floskulí a začněte jej s žáky společně opravovat: odstraňte všechna nevhodná slova, klišé, případně některé části zcela přeformulujte. Nemáte-li možnost využít flipchart, ukázkový text si vytiskněte z přiloženého CD. Zdůrazněte žákům, že floskule není zakázaný výraz, autor jej ale nemůže používat bezmyšlenkovitě a bez důvodu.


Koncert nové školní kapely

Na naší škole došlo k založení nové školní kapely. Bylo domluveno, že kapela zahraje pro 3 okolní školy, včetně naší. Ale přihodilo se, že akce proběhla jen pro pár účastníků. Organizátoři akce proto čelí obvinění, že došlo k zanedbání reklamy. Byla zaznamenána i celá řada dalších chyb. Na koncert finančně přispěl i pan starosta nemalou částkou, aby poté viděl, jak jsou peníze vyhozeny oknem. Je to totiž o tom, že pro dobrotu na žebrotu. Čas ukáže, jestli je kapela dost dobrá a příště přijde víc lidí.


Než se s žáky pustíte do hledání floskulí, můžete se inspirovat níže popsanými otázkami a argumenty. Buďte připraveni na to, že žáci s vámi budou polemizovat. Nebojte se toho a buďte připraveni, že každý může vnímat vhodnost jednotlivých výrazů jinak.


Koncert nové školní kapely

Na naší škole došlo k založení
- Neobratnou formulaci nahraďte aktivním tvarem, třeba: „Studenti naší školy založili."
nové školní kapely - Zde je nadbytečné slovo „nové", zakládá se vždy nová kapela.
Bylo domluveno - Zeptejte se žáků: Kdo to domluvil? Odpověď neznáme, proto formulaci vymažte.
že kapela zahraje pro 3 okolní školy, včetně naší - Kolik je to tedy škol: tři nebo čtyři? Pokud je to možné, číslovky ve zprávách vždy rozepisujeme.
Ale přihodilo se - Věta jako z románu: tento obrat do zpravodajství nepatří, klidně jej celý vymažte.
že akce - Akce je populární slovo, ale velice vyprázdněné - tzv. nic neříkající. Použijte jednoznačné slovo koncert.
proběhla jen pro - Zeptejte se žáků, kam ta akce běžela. Pokud neví, nahraďte jiným tvarem, např. „koncertu se účastnilo...".
pár účastníků - Pár jsou původně dva. Pokud nebyli na koncertu dva účastníci, uveďte počet přesněji, např.: „Koncertu se účastnilo několik desítek studentů..."
Organizátoři akce proto čelí obvinění, že - Skutečně čelí obvinění, nebo se to jen tak říká? Stojí snad k tomu obvinění čelem? Není možné, že je jim toto „domnělé" obvinění jedno a „čelí" vyvolává zdání konfliktu?
došlo k zanedbání reklamy - „došlo k" je neobratný a nadužívaný výraz, neužívá se.
Byla zaznamenána - zeptejte se, kdo a jak ty chyby zaznamenával? Zapsal je někdo na papír nebo je třeba vyfotil? Konstatování nahraďte o (smyšlený) výrok jednoho z pořadatelů a jednoho účastníka.
i celá řada dalších chyb - Jak je dlouhá tato řada? A stojí ty chyby skutečně v řadě? Proč autor využívá toto obrazné pojmenování? Novinář by takové hodnocení vynechal nebo jej doplnil výčtem.
Na koncert finančně přispěl i - Pan starosta přispěl částkou, proto je jasné, že finančně. Slovo finančně vymažte.
pan starosta nemalou částkou - Jak velká je nemalá částka? Jeden, deset nebo padesát tisíc? Každý vnímá označení nemalá jinak. Pan starosta má z našeho podbízení určitě radost. Částku specifikujte (např. „několika tisíci korun").
aby poté viděl, jak jsou peníze vyhozeny oknem - Odpovězte na otázku: Proč starosta přispěl? Chtěl se dívat, jak peníze letí oknem? Autor zde zaměnil účel za časovou souslednost. Nahraďte spojku za jinou.
Je to totiž o tom - Takové hodnocení ve zprávě novináři rozhodně nepřísluší.
že pro dobrotu na žebrotu - A kdo je vlastně ten dobrák, že přišel na žebrotu? Starosta, nebo studenti? Formulaci klidně vynechejte.
Čas ukáže, jestli je kapela dost dobrá a příště přijde víc lidí. - Vyvarujte se polemiky a hodnocení v závěru zprávy. Žáci mají snahu téma nějak uzavřít, proto někdy vyslovují přání (Přejeme hodně úspěchů.), hodnocení (Akce se mi líbila.) nebo naznačují přehled nad tématem (Uvidíme, jak to dopadne příště.). Nic z toho do zprávy nepatří, ani do závěru.


11. Evaluace a plány do budoucna

Ačkoli je tento blok umístěn jako poslední, pravidelně se věnujte nejen hodnocení žákovských prací, ale také hodnocení spolupráce v týmu.

Hodnocení týmové práce podle místa na stromu

Nakreslete na flipchart členitý strom, na kterém jsou různé postavičky a dvojice postav (viz obr.). Postavy na stromě vytvářejí nějakou situaci (postavička padá ze stromu, drží se za ruce, je ve skupině s ostatními, je výš než ostatní, je v oblacích apod.). Účastníci udělají tlustým fixem tečku u jedné postavičky podle pocitů během semináře.

Akční plán

Cílem akčního plánu je vytvořit seznam konkrétních „zlepšováků", které žáci chtějí ve svém časopise použít. Zadejte proto žákům do skupin otázku: Co chcete na časopise v dalším pololetí změnit? Každá skupina seznam závěrem přečte. Společně nápady vyhodnoťte a zapsané na čistém papíře uschovejte. Po vydání dalšího čísla opět vyhodnoťte, jestli se podařilo plánované „zlepšováky" uskutečnit.

Pomoc nováčkům

Myslete na to, že každý rok potřebujete zapojit nové žáky do redakce. Jednou z aktivit, jak jim usnadnit začlenění do týmu, je vytvoření a pravidelné aktualizování vlastního slovníčku žurnalistiky. Připravte seznam vámi používaných výrazů (editorial, komentář, recenze, portrét, medailon, nekrolog, anketa, fejeton, autorizace, brífink, domicil, klišé...) a rozdělte si v redakci, kdo doplní vysvětlení k heslům. Ke každému termínu zapište dvacet až třicet slov.

Hodnocení vlastního časopisu (terč)

Namalujte na flipchart nebo tabuli velký terč a rozdělte jej na čtyři části. Každou část označte jiným heslem (hesla si vymyslete sami dle potřeby, např. podle čísla vydání, podle jednotlivých rubrik). Položte otázku: Trefili jsme se (v jednotlivých číslech) do černého? Každý účastník potom může udělat tečku do každé výseče terče podle míry spokojenosti (střed 100 %, okraj terče 0 %). Pokud není úkol anonymní, mohou se slovně vyjádřit žáci, kteří například udělali tečku nejblíže/nejdále od středu, proč udělali tečku právě na toto místo.

Hodnocení nálady podle pozice na schodech

Je-li v budově schodiště, lze jej využít k tomu, aby účastníci znázornili v libovolných dvojicích až trojicích nějakou „sochou" svoji náladu (musí jít o konkrétní slovo). Navzájem se snaží uhádnout, o jaká slova se jedná.

Zvoním pro Petra, protože...

Připravte si: zvoneček nebo jiný cinkající nástroj. Cílem aktivity je osobní pozitivní zpětná vazba při zvláštní příležitosti (poslední schůzka před koncem roku, vánoční besídka). Všichni účastníci jsou v kruhu, každý postupně řekne: „Zvoním pro (jméno), protože (kompliment, poděkování apod.)..." - a zvoneček dané osobě předá; postup pse opakuje, dokud se zvoneček nedostane ke všem. Aktivitu lze obměnit „mluvícím míčem" (mluví, kdo má míč).

Přílohy z CD ke stažení (.zip) (viz přílohy)
Příloha I
Publikace Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů
Listy z publikace Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů
Příloha II
Ukázka presskarty z kurzu
Příloha III
2 fotopříběhy love story, detektivka
Příloha IV
2 komiksy - autoři Vojtěch Ševčík a Martin Kopecký
Příloha V
Pracovní list Plevelná slova
Příloha VI
Pracovní list Meteorologové
Příloha VII
Ukázky žákovských prací: anketa a dotazník
Příloha VIII
Příklad práce studenta Jarka ze semináře Tvorby školních časopisů
Příloha IX
Pracovní list Text plný floskulí Argumentace a výběr floskulí z textu v pracovním listu
Příloha X
Strom k hodnocení týmové práce


1 Uváděná čísla stránek a pracovní listy jsou z této publikace (pokud není uvedeno jinak).

Literatura a použité zdroje

[1] – Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů. Horní Slavkov : Otevřená společnost, o. p. s., ve spolupráci se Sd, 2004.
[2] – Média tvořivě - metodická příručka mediální výchovy. Kladno : AISIS, o. s., 2008.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
zip
5.92 MB
Archiv
Přílohy z CD ke stažení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Orgoník

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Uvedené v textu