Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Okamžik jednoho zázraku
Odborný článek

Okamžik jednoho zázraku

14. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Dana Moree

Anotace

Patnáctiminutový film, jehož hlavním tématem je práce s kulturní identitou, vychází z konceptu transkulturního přístupu.
Odkazy na zajímavé informace k textu:www.rvp.cz/clanek/1071
www.unhcr.cz/teaching
www.czechkid.cz

Kulturní identita má mnoho podob a je těžké ji přesně nadefinovat. V každém případě lze říci, že na kulturní identitu je možné dívat se dvojím způsobem. Tradičnější a zároveň z větší části překonaný pohled vnímá kulturní identitu jako identitu národní. Jednotlivci jsou tedy primárně ovlivněni tím, do jaké národnostní skupiny/národa patří. To, že nás ovlivňuje země, ve které jsme se narodili, a jazyk, který jsme se naučili používat jako mateřský, je sice neoddiskutovatelná pravda, na druhou stranu to není jediné, co naši identitu určuje.

Právě proto vznikly v posledních dvou desetiletích i jiné koncepty, které se na kulturní identitu dívají jako na dynamický fenomén, který prochází u jednotlivců změnami jak v čase, tak i v závislosti na životních zkušenostech a konkrétních situacích. V tomto pojetí jsme formováni nejen naší etnicitou nebo národností, ale také sociální skupinou, náboženským vyznáním, skupinami, kterými procházíme ve volném čase apod.

Důsledky přechodu od prvně zmiňovaného konceptu k druhému jsou zásadní. Zatímco první koncept se dívá primárně na skupiny a teprve potom na jednotlivce jako jejich členy, v druhém konceptu je na prvním místě jednotlivec.

V souvislosti s kulturní identitou, ale i s identitou jako celkem, nejsme však jen tím, čím se sami cítíme být, ale jsme také zásadně ovlivňováni tím, jak nás vnímá okolí a jak na nás reaguje. Často se přitom stává, že reakce okolí se zdaleka nemusí shodovat s tím, kým se cítíme být my sami.

Právě tento fenomén se pokusil zachytit nový film pro multikulturní výchovu Okamžik jednoho zázraku. Jde zde o jednoduchou zápletku - co by se asi tak stalo, kdybych se mohl podívat ostatním do hlavy a zjistit, co si o sobě myslí? Kdo z nás by si to občas nepřál? Hlavnímu protagonistovi Vojtovi se to podaří po jedné rvačce ve třídě. A pak se nestačí divit, jak mu pohled do hlavy spolužáků zcela nabourá jeho představy o nich.

Tento patnáctiminutový film představuje kulturní identitu jako mnohovrstevnatý fenomén z pohledu jednotlivce nebo jednotlivců - náctiletých žáků, kteří si nelámou hlavu se složitými koncepty, ale spíše s jejich důsledky v praktickém životě - tedy např. s tím, kým se sami cítí být a jak je vnímá jejich okolí. Film se tak snaží nabourat stereotypní pohledy škatulkující ostatní podle určitých předem daných kritérií (když jsi věřící, tak nemáš smysl pro humor, když jsi Rom, tak nebudeš hrát fér apod.), ale naopak se tyto škatulky snaží konfrontovat s tím, jak se na sebe protagonisté dívají sami a jak je hodnotí jejich okolí.

Tento přístup vychází z toho, že kulturní identita v dnešním mnohovrstevném světě není statický koncept, naopak má dynamickou a individuální povahu. Člověk není příslušníkem jen jedné určující skupiny (např. etnické nebo národností), ale je souborem mnoha identit a příslušností, které ovlivňují jeho myšlenkový svět, ale také jeho chování, normy a hodnoty a hluboká přesvědčení o tom, jak svět kolem funguje.

Film je doplněn metodikou, která nabízí celou řadu tipů, jak s ním pracovat. S filmem mohou učitelé pracovat jako s celkem, nebo ho využít ve větším počtu hodin a pracovat s jeho jednotlivými částmi. Cíle aktivit směřují k uvědomění si rozdílu mezi kulturně standardním a transkulturním pohledem na kulturu, k rozlišení toho, co vidím a jak to interpretuji, k podpoření citlivosti na vnímání jednotlivce a v neposlední řadě k citlivosti na vznik předsudku. Film Okamžik jednoho zázraku a metodickou příručku lze využít nejčastěji v občanské výchově, v českém jazyce a literatuře, ve výtvarné výchově i v jiných výukových předmětech. Jednotlivé aktivity jsou stavěny pro práci s jednotlivcem, malou skupinou i celým třídním kolektivem.

Ukázka

Aktivita „O čem je film"

Cíl: uvědomit si rozdíl mezi transkulturním a kulturně standardním pohledem na kulturu
Forma:
diskuze v celé třídě, práce v malých skupinách
Předměty:
občanská výchova, výtvarná výchova
Doba trvání:
Verze pro občanskou výchovu - 45 minut
(Verze pro výtvarnou výchovu - 2 x 45 minut)

Krok 1:
Podívejte se společně s žáky na film Okamžik jednoho zázraku.

Krok 2:
Diskutujte spolu s žáky ve třídě o následujících otázkách:

 • Jak na vás film působil?
 • Byla místa, která vás ve filmu překvapila, kde jste očekávali, že se bude děj odehrávat jiným směrem?
 • Proč vás to zaskočilo?

Krok 3:
Rozdělte žáky do malých skupin po cca 5 osobách. Do skupinek zadejte následující otázku: Co si myslíte, že je hlavním tématem filmu?
Úkol:
Vymyslete palcový titulek do týdeníku a dva řádky představující film.
(Alternativa do výtvarné výchovy - vytvořte plakát k filmu.)
Diskutujte společně s žáky o odpovědích na danou otázku. Všímejte si společně, v čem se jednotlivé odpovědi ze skupinek odlišují.

Poznámka: Na práci ve skupinkách nechte cca 10 minut, v případě využití pro výtvarnou výchovu se jedná o aktivitu na dvě vyučovací hodiny.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

DVD přehrávač nebo počítač přpojený na internet a dataprojektor