Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Naplňování vize otevřené školy
Odborný článek

Naplňování vize otevřené školy

12. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Hana Weissová

Anotace

Náměty pro působení školy v oblasti utváření možných příležitostí pro spolupráci vedoucí k proměně klimatu školy.

Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro základní školu a její vedení. Různé způsoby této spolupráce přispívají k dobrému fungování školy jako otevřeného systému. Spolupráce je zaměřena na účinnou komunikaci, vzájemnou informovanost a osvětu, aktivní podíl na životě školy i obce. Utváření možných příležitostí pro spolupráci vede k proměně klimatu školy a je podmínkou pro tvorbu klíčových kompetencí žáků.

Vize otevřeného partnerství je jednou ze základních priorit školy, kterými jsou utvářeny osobnostní, sociální, komunikační a občanské kompetence. Tato vize vychází z poznání, že škola tvoří sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy. Otevřený systém má větší šanci fungovat dobře, zdravě a být lidem prospěšný. Formování žáků v demokratickém systému je základní podmínkou, aby se v budoucnu zajímali o věci veřejné, aby se stali kvalitními občany.

Cílem tohoto příspěvku je uvést některé náměty, kterými se výše uvedené záměry mohou realizovat a které se uskutečňují na naší základní škole již řadu let.

Jde v podstatě o dvě oblasti:

  1. vytvoření otevřeného partnerství přímo ve škole
  2. vztahy vůči veřejnosti, ke zřizovateli, budování komunitní školy
Vztahy ve škole lze jednoduše charakterizovat následujícími schématy:

 

 

Zároveň jde nejen o budování partnerských vztahů mezi jednotlivými skupinami, které participují na výchovně vzdělávacím procesu, ale také mezi členy jednotlivých skupin navzájem.

Na samém začátku utváření výše charakterizovaných vztahů je povinnost školy poskytovat k tomu co nejvíce příležitostí, teprve později se je snažit kvalitativně prohlubovat.

Komunikace s rodiči probíhá v zásadě ve dvou rovinách - vedení školy a jednotliví učitelé, z nichž má velmi významnou roli třídní učitel. Styl a forma vedení třídních schůzek, zapojení rodičů do práce třídy, vhodné využití nabídek pomoci, ale i společné třídní akce a programy nebo možnost vidět dítě při vyučování, to vše velmi ovlivňuje postoj rodičů ke škole. Významný je i podíl všech na organizaci společných akcí a školních tradic. Společně s rodiči vytváří třídní učitel svůj roční plán.

Pro vedení školy je partnerem hlavně rodičovská rada jako řídící orgán občanského sdružení přátel školy. Ta pomáhá škole nejen finančně (granty, sponzoring), ale i spoluorganizuje školní ples, celoškolní akademie a přehlídky, závěrečný táborák a zahradní slavnost, sportovní turnaj mezi žáky, rodiči a učiteli. Rodiče zajišťují občerstvení při dnech otevřených dveří, oslavách výročí školy apod. Jsou seznámeni s hlavními záměry každého školního roku, společně je připravován rozpočet, aktivně se podíleli na analýzách, které byly prováděny před vznikem ŠVP i při průběžné evaluaci. Pro zástupce rodičů, ale i sponzorů, zřizovatele i dalších partnerů se koná každoročně slavnostní předvánoční setkání.

Stejným partnerem je žákovská rada, jejíž nejstarší volení členové pracují též v městské studentské radě. Společná jednání s ředitelkou školy má informativní, hodnotící i inspirativní charakter.

Proměnu klimatu školy podporují i mnohé zdánlivě „odlehčující" akce, jejichž smysl je však mnohem širší - aprílový den, projekt Co je jindy zakázáno, Škola naruby se zapojením všech pracovníků. Stavíme také na společných prožitcích, které všechny zúčastněné velmi sbližují (objímání školy, vypouštění balónků s poselstvím pro 3. tisíciletí, zážitky z cest, radost z úspěšných projektů, přespávání ve škole...). Velkou roli má osobní příklad učitele v neformálních situacích.

Metody a formy práce vedoucí k aktivizaci a spolupráci a rozvíjející týmovou práci a komunikaci jsou nezbytné k rozvíjení vzájemných vztahů žáků - vrstevníků. Mimo to je kladen důraz také na aktivity mezi žáky staršími a mladšími. Ty probíhají v průběhu celého školního roku i celé školní docházky. Osmý ročník absolvuje projekt Zápis teoreticky i prakticky, aby v ročníku devátém mohl převzít patronát nad prvňáky, prvním zvoněním počínaje. Kontakty pokračují společnými vystoupeními, výukou při Barevném vyučování, doprovodem při exkurzích, pomocí při předávání informací ze žákovské rady apod. Stejně tak je tomu u dalších tříd.

Pro zvládnutí náročných úkolů je důležité vytvářet vhodné pracovní podmínky učitelů alespoň v rámci možností. Zmíním již jenom trvalý relaxační program a společné zájezdy za poznáním, které mají v pedagogickém sboru značnou oblibu.

Vztahy s veřejností, se zřizovatelem

Výše uvedené partnerství a spolupráci lze realizovat přímou účastí zřizovatele na akcích školy, popř. může být i jejich iniciátorem. Může jít například o:

  • návštěvy radnice, poznávání struktury obecního úřadu, besedy s volenými představiteli obce, návštěvy jednání obecního zastupitelstva;
  • podíl školy na společenském a kulturním životě města, projekty rozvíjející vztah ke svému městu, jeho historii, tradicím, účast a vystoupení na vernisážích, uplatnění školních hudebních těles, společné návštěvy výstav, koncertů, divadla, uplatnění školních tradic ve městě - vynášení Morany a vítání jara, komponovaný pořad Otvírání studánek, vlastní Velikonoční výstava;
  • podíl na dalších akcích města - vánoční a velikonoční trhy, příjezd paní Zimy (vystoupení sborů);
  • společná organizace významných sportovních turnajů a soutěží (lehkoatletická olympiáda, podpora města při organizaci mezinárodních školních turnajů v kopané, stolním tenise a odbíjené);
  • organizace přijetí hostů školy na radnici - např. při výročí školy, při mezinárodních návštěvách jak zahraničních žáků, tak pedagogů v rámci recipročních návštěv, program pro tyto návštěvy ve městě;
  • využití partnerských smluv svého města - možnost navázat kontakty se školami v zahraničí, a tak uskutečnit mnoho výměnných pobytů a návštěv (poznávání cizí země, uvědomění si evropské integrity, rozvoj multikulturního povědomí, rozvoj komunikačních dovedností, komunikace v cizím jazyce, ale i osobnostních a sociálních dovedností, volních vlastností apod.);
  • zapojení do veřejně prospěšných projektů města i vlastní podobné projekty (benefiční kulturní vystoupení a koncert pro hospic - nejprve na stavbu a později na provoz, velký projekt budování parku v areálu hospicu, projekty z oblasti životního prostředí - Zachraňte Kosenku, Den Země - úklid na naučných stezkách, v okolí školy, vzájemná podpora při třídění odpadů).

Do každoročního života naší školy jsou již tradičně zakomponovány některé slavnostní akce, kterých se zúčastňují i rodiče. Členové vedení města slavnostně vítají prvňáčky do školy a předávají jim upomínky na tento den, v reprezentačních prostorách města probíhá v měsíci květnu Pasování na čtenáře pro žáky 1. ročníku. Rozloučení ve stejných prostorách patří i žákům 9. ročníku, kteří se při přebírání pamětního listu předvedou v té správné reprezentační podobě.

Milá je účast vedení města na tradičním plese ve školní tělocvičně.

Ne bez významu je i finanční podpora školy. Nejde o běžný provozní rozpočet, ale o možnost získat finanční prostředky na základě městem vyhlášeného grantového programu. Město též podporuje i žádosti o projekty předkládané jiným institucím - kraji, MŠMT aj. V minulých letech podporovalo hlavně naše mezinárodní projekty hrazené z Phare a později Interregu a Fondu česko-německé a česko-bavorské budoucnosti, nyní je připraveno podpořit zpracování projektů pro čerpání z dalších evropských fondů např. v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Škola se také chová jako vzdělávací centrum. Každoročně vytváří nabídku vzdělávacích akcí pro veřejnost, z nichž je největší zájem o jazykové kurzy, cyklus kurzů rukodělných, ale též o klub informačních technologií otevřený pro veřejnost.

Součást školy - stanice zájmových činností Centrum ekologické výchovy Dřípatka - pravidelně organizuje besedy a setkání s přírodovědnou tematikou.

Život školy je tím integrován do života města, a žáci jsou tak přirozeně a neformálně vedeni ke své budoucí roli nejen odborníka, ale i občana.

Pro partnerství obecně platí důležitá podmínka, a tou je vzájemná informovanost. Škola se pravidelně prezentuje v místních médiích, včetně místní kabelové televize, ale má také vypracován svůj vnitřní informační systém.

Informace rodičům jsou předávány na pravidelných konzultačních dnech, kterých se může zúčastňovat i žák, při dnech otevřených dveří, při klasických třídních schůzkách. Též všichni vyučující mají konzultační hodiny. Zprostředkovaně se informace k zájemci dostávají prostřednictvím internetových stránek školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Na nich je umístěn např. měsíční plán školy a jednotlivých tříd i všechny aktuální akce. Mediální výchova je podporována vydáváním školního časopisu s letitým trváním, skoro 10 let pracuje také redakční rádio Junior, které pravidelně vysílá do školního rozhlasu svoji měsíční relaci. Nejmladším médiem je školní televizní vysílání Vodník, jehož vysílání jde do celoškolního televizního okruhu i do místní kabelové televize.

Pro rodiče prvních ročníků je velmi cenným informačním zdrojem cyklus setkání Cestička do školy, které absolvují po zápisu a na kterém se dozví základní priority školního vzdělávacího programu a jeho filozofii.

Všechny výše popisované aktivity vedou k neformálnímu poznávání pravidel života školy a obce i pravidel demokratického soužití. S možností podílet se na rozhodování o tomto životě a být o něm informován dochází k větší motivaci a zájmu žáků o život ve své obci.

Na druhé straně je nutné počítat s rizikem, že stejně tak jako ve společnosti i při těchto procesech ve škole je možnost rozhodování a zodpovědnost za tato rozhodnutí příliš náročná, mnohým žákům i učitelům by stále ještě více vyhovovalo nalinkování přímé cesty (nechuť projevit svůj názor, otázka zvonění - nezvonění aj.). Ani očekávaný zájem o život školy i vítaná spolupráce nemusí být hlavní prioritou rodiče a může mu být i na obtíž. Stejně tak i nové přístupy k hodnocení žáků, práce se žákovským portfoliem, sledování a hodnocení pokroku dítěte je mnohem náročnější než jednoduché přehlédnutí známek, a tudíž může vyvolat i nelibost.

Vše, co se zavádí a je průkopnické, musí mít svůj čas, vyžaduje trpělivost a vysvětlování. Hlavně ale potřebuje kvalitní přípravu a přístup pedagogů a jejich snahu bojovat s nechutí ke změnám. Jde o dlouhodobý a náročný proces. Budoucnost naší společnosti a našich dětí za to určitě stojí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Weissová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klima školy / třídy