Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nejlepší zájem dítěte a základní potřeby dětí
Odborný článek

Nejlepší zájem dítěte a základní potřeby dětí

21. 3. 2013 Základní vzdělávání
Autor
MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Anotace

Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Je třeba si uvědomit, že ačkoli je dítě subjektem práv, vyžaduje zejména pro svou zranitelnost a bezbrannost zvláštní péči a podporu. Odborníci nad pojmem nejlepší zájem dítěte diskutují a pro pochopení a zasazení do kontextu, uvedeme v článku konkrétní příspěvek, který se dotýká tří aspektů.
Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1989 a ratifi kovaná ČSR v roce 1991 mimo jiné říká
ve článku 3:
„odst. 1 – Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními …;
„odst. 2 – státy … se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled
na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření.“.
 
Anglický originál textu obsahuje termín „the best interest“, který byl přeložen jako zájem, ale v pravém smyslu slova a porozumění fi losofi i Úmluvy, se jedná o nejlepší zájem dětí a proto s tímto českým termínem tato publikace pracuje.
 
Je třeba si uvědomit, že ačkoli je dítě subjektem práv, vyžaduje zejména pro svou zranitelnost a bezbrannost zvláštní péči a podporu.
 
Odborníci nad pojmem nejlepší zájem dítěte diskutují a pro pochopení a zasazení do kontextu, uvedeme konkrétní příspěvek, který se dotýká tří aspektů.
 

Prvním aspektem je kultura

Respekt k nejlepšímu zájmu dítěte je součástí určité kultury. Naše značně adultocentrická (na perspektivě dospělých založená) a paternalistická kultura dosud dítěti nepřiznávala v této věci velkou autonomii. Dítě samo není v takové kultuře uznáváno za natolik rozumného tvora, aby bylo schopno svůj zájem vyjádřit. Ten proto zastupují tradiční „patroni dětí“ – rodiče, případně zástupci státu a experti (pediatři, psychologové). Nejlepší zájem dítěte se tak může překrývat se zájmem rodičů, případně státu či odborníků. Tato kultura stále převládá a dítě není vždy a dostatečně slyšeno a nemá šanci spolurozhodovat o věcech, které se ho bytostně dotýkají (např. výběr školy, kroužků atd.).
 
Úmluva představuje v této souvislosti revoluci v historicky starších pojetích dětství, je výrazem emancipačního pojetí dětství, chápe dítě jako subjekt a nositele práv. Úmluva „osvobozuje“ dítě ze statusu závislé bytosti, když jej chápe jako aktivního nositele práv, schopného vyjádřit se ke svým zájmům. Článek 12 Úmluvy říká, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. Úmluva je vyvrcholením určité kulturní změny ve vyspělých společnostech, zejména v západní a severní Evropě. Úmluva exportuje emancipční kulturu po celém světě a slouží jako nástroj kulturní globalizace dětství.
 

Druhým aspektem našeho tématu je osobnost

Zkoumat, pochopit a respektovat nejlepší zájem dítěte vyžaduje jistou osobnost a postoj k dětem, který lze označit náklonností a láskyplností k dětem. Zjišťování názoru dítěte vyžaduje určitou citlivost, schopnost vytvořit pocit bezpečí a důvěry, schopnost nebo aspoň snahu podívat se na věci z perspektivy dítěte. Tato schopnost by měla být typickým rysem každého učitele, protože bez porozumění světu dětí nelze souznít ve vzájemné interakci. (bude to stále já o voze, ty o koze)
 
Řemeslná učitelská dovednost bývá však na pedagogických fakultách v pozadí zájmu a bývá favorizována odborná znalost vybraných aprobačních předmětů. Děti nepotřebují, aby je vyučovali samí „Einsteini“, ale aby byli v kontaktu s osobnostmi, které jim jsou nakloněné, láskyplné a ochotné s nimi ve vzájemné úctě a respektu spolupracovat na cestě za novým poznáním. Pro dospělé to znamená vzdát se části moci a ochotu demokratizovat sociální vztahy.
 

Třetím aspektem je sociální prostor

K tomu, aby dítě mohlo své potřeby, přání a názory vůbec projevit, potřebuje k tomu určitý sociální prostor. Sociální prostředí je jedním z klíčových principů modelu UNICEF Školy přátelské dětem. (Nosál 2012)
 
Nejlepší zájem dítěte vyjádřený v Úmluvě o právech dítěte, je de facto novou přidanou hodnotou Úmluvy jako třetího zásadního dokumentu týkajícího se práv dětí a je jádrem zorného úhlu pohledu, který umožňuje konstrukci nové filosofie práv dětí a přináší emancipaci do společenského rozvoje a renesance škol. Vyjadřuje zájem společnosti na předávání svého potenciálu v zájmu přežití a rozvoje společnosti.
 
Již zmíněný problém v nedostatečném porozumění fi losofi i Úmluvy, můžeme demonstrovat na výsledcích průzkumu z roku 2006, podle kterého 94 % české populace ví, že existuje Úmluva o právech dítěte, ale jen pouhých 11 % si ji přečetlo, fakticky ji zná jen 8 %. A právě tyto výsledky by měly být odrazovým můstkem pro konstrukci modelu Škola přátelská dětem v našich podmínkách.
 
Samozřejmě, že je třeba pracovat i s odlišnými životními a sociálním podmínkami života současných dětí a vzít v úvahu faktory ovlivňující transformaci života dětí.
 
Transformace života dětí:
• digitalizace životního stylu a život v kyberprostoru (riziko zneužití osobních dat, komerční sexuální zneužívání dětí)
• informace kontra poznávání bude mít za následek oslabení hlubinných vrstev osobnosti jako je imaginace, kreativita, intuice a spiritualita (klesá četba tištěných knih a sledování TV a stoupá Internet)
• nová forma mezilidské komunikace na základě virtuální sociální reality (skupina teenegerů nekomunikuje, ale každý píše SMS) povede až k digitalizaci sociálního pole
• komerční úspěch včetně osobní prezentace předpokládá práci s emocemi a proto budou používány stále intenzivnější podněty, ale na prožívání a spočinutí se nebude dostávat času a proto se bude prohlubovat povrchní přístup
 
Existuje potřeba blíže specifi kovat pojem nejlepšího zájmu dítěte.
 
Panuje všeobecná shoda na tom, že nejlepší zájem dítěte se odvíjí od několika základních teoretických východisek:
• biologické vývojové zákonitosti
• věkové zvláštnosti
• práva dítěte
• vývoj osobnosti dítěte a mladistvého
• schopnost anticipace krátkodobého a dlouhodobého dopadu konkrétních kroků
• základní potřeby dítěte tělesné, psychické, emocionální, sociální, duchovní
• relevantní informace o rodině, konkrétní situaci
• časový horizont
• etika
 
Základní determinanty nejlepšího zájmu dětí:
• přední hledisko politické praxe a existence nezávislého centrálního úřadu
• zdraví dětí
• vzdělávání dětí
• rovný přístup
• rodina a sanace rodiny
• bezpečnost v komunitě a společnosti
• ochrana a péče pro děti v institucích
• životní prostředí
• ochrana před negativními vlivy
 
Vybrané indikátory základních determinant:
• % státního rozpočtu určeného „dětem“
• nemocnost, úmrtnost dětí
• jazyková gramotnost dětí
• počet dětí studujících SŠ, VŠ
• počet dětí zapojených přímo v pracovním procesu
• diskriminace v přístupu ke vzdělání, péči o zdraví atd. pro děti cizince, děti různých minorit
• participace dětí
• počet dětí žijících pod hranicí chudoby
• domácí násilí zahrnující děti
• rozvodovost
• tělesné a ponižující tresty ve školách i rodině
• počet dětí žijících dlouhodobě v ústavech
• počet dětí ulice
• počet dětí komerčně sexuálně zneužitých
• počet dětí vystavených šikaně a kyberšikaně (rizikové virtuální komunikaci)
• počet dětí konzumujících tabák, alkohol, drogy atd.
 
Respekt nejlepšího zájmu dětí zvyšuje jejich kvalitu života.
Jedná se o hodnotu či kvalitu výrazně subjektivní, která vyjadřuje určitou míru sledované proměnné, která je  vyjádřením tří proměnných:
• subjektivní pocit pohody nebo spokojenosti (štěstí)
• objektivní schopnost seberealizace, zastávání sociální role a adaptace na podmínky každodenního života
• dostupnost materiálních zdrojů a sociální opory
 
Zcela analogicky lze koncipovat i kvalitu školní docházky.
 
Jak bylo výše zmíněno, naplňování všech základních potřeb je významnou determinantou nejlepšího zájmu dětí a podmínkou rozvoje jeho potenciálu a proto následuje jejich stručný výčet.
 
Základní potřeby dětí biologické:
• vzduch, voda, teplo
• výživa
• spánek
• obydlí, ošacení
• ochrana před nemocemi a úrazy
 
Základní potřeby dětí psychické:
• množství, kvalita a proměnlivost podnětů
• řád a smysl podnětů pro učení
• citové a sociální vazby pro utváření osobnosti
• potřeba identity
• potřeba otevřené budoucnosti
 
Základní potřeby dětí sociální:
• sociální dovednosti
• vzory pravidel chování v sociální komunikaci a porozumění nonverbální komunikaci
• ochrana před všemi formami interpersonálního násilí
• zvládání stresových situací v různých sociálních prostředích
• porozumění intra a interkulturním rozdílům
 
Základní potřeby dětí emocionální:
• pozitivní výchova dítěte a jeho bezpodmínečná akceptace navozující pocit lásky, jistoty a bezpečí
• jeden emocionální průvodce v útlém dětství
• potřeba uvědomělého prožívání situací a schopnost empatie
• veřejně prospěšné práce, dobrý skutek
• pocit sounáležitosti
• pocit jistoty v očekávání sociální podpory
 
Základní potřeby dětí duchovní:
• potřeba přiměřeného sebepojetí
• potřeba hierarchie životních hodnot
• rodinná konstelace – paměť – svědomí
• životní příběh

Článek je zpracován na základě metodické příručky Škola přátelská dětem. Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí. MUDr. Eva Vaníčková, CSc., Věra Faierajzlová, MUDr. Marie Nejedlá, Jana Votavová. UK v Praze – 3. LF, 2012. ISBN 978-80-260-2883-3.

Publikace vznikla v rámci projektu MZ OZS 6/313/2012.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Klima školy / třídy