Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Deník mé cesty k úspěchu aneb Žákovská knížka trochu jinak
Odborný článek

Deník mé cesty k úspěchu aneb Žákovská knížka trochu jinak

21. 11. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Darina Brücknerová

Anotace

Příspěvek popisuje etapy vývoje sebehodnocení žáků na ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. V první etapě byly vytvořeny zásady a pravidla sebehodnocení, ve druhé etapě byl ověřován měsíční list hodnocení žáka a ve třetí etapě byla ve škole zavedena nová žákovská knížka Deník mé cesty k úspěchu.

Základní škola v Sadově byla jednou z pilotních škol, které v letech 2002 - 2006 ve spolupráci s VÚP nejprve vytvářely svůj vlastní školní vzdělávací program a poté také ověřovaly prvky ŠVP ve výuce. Škola se již delší dobu intenzívně zabývá sebehodnocením žáků. Do současné doby proběhly tři etapy:

I. etapa

Byly vytvořeny zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, které jsou v ŠVP formulovány v těchto čtyřech bodech:

 1. učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe - podporuje autoevaluaci i vzájemné hodnocení
 2. učitel vede žáka k dovednosti hodnotit sám sebe ve smyslu jeho zdravého sociálního a psychického rozvoje
 3. učitel navyká žáka na situace, kdy bude hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem předcházet sebehodnocení, s nímž bude evaluace konfrontována
 4. autoevaluace žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem s argumentací

II. etapa

Byl vytvořen měsíční list hodnocení žáka, ve kterém byly uvedeny cíle jednotlivých vyučovacích předmětů v daném měsíci. Ty byly stanoveny tak, že na začátku každého měsíce pedagog zadal čtyři stěžejní cíle v daném vyučovacím předmětu. Zvládnutí cílů nejprve hodnotil žák, poté učitel. Žák se hodnotil pomocí těchto zkratek:

Ú úplně (dokážu používat znalosti bezchybně)
S skoro úplně (dokážu používat znalosti s občasnými chybami)
Č částečně (dokážu používat znalosti náhodně, neuvědomuji si chybu)
N ještě nezvládl/a (znalost zatím ještě nedokážu používat)

Hodnocení předal žák rodičům, kteří tak měli možnost postupného a konkrétního sledování školní úspěšnosti dítěte. Tento způsob hodnocení se setkal s velkým zájmem ze strany žáků i rodičů, a tím ubyla řada nedorozumění ohledně klasifikace žáka.

III. etapa

Byla vytvořena nová podoba žákovské knížky a nazvána Deník mé cesty k úspěchu (viz příloha) . Škola se inspirovala žákovskou knížkou "Žofka" Základní školy Ivančice - Řeznovice. Hlavním záměrem, proč byla žákovská knížka vytvářena, bylo umožnit sebehodnocení žáka (viz příloha) se zaměřením na pozitiva, vytvořit prostor pro prezentaci názorů žáků i jejich výsledků školní i mimoškolní činnosti, vést učitele ke kvalitní přípravě na výuku (viz práce se stanovováním cílů) a poskytnout jim zpětnou vazbu od žáků, připravit měsíčním hodnocením hodnotné podklady pro pololetní hodnocení.

Proběhly diskuse k podobě žákovské knížky mezi učiteli a v žákovském parlamentu, žáci také diskutovali o podobě "žákovky" v třídních komunitních kruzích. Proběhla i anketa mezi žáky, rodiči a učiteli na téma Měsíční hodnocení žáka, ve které všichni hodnotili návrh obsahové stránky žákovské knížky a vyjadřovali se k tomu, co jim vyhovuje a co by naopak pozměnili. Anketa byla vyhodnocena radou Klubu přátel dětí (občanské sdružení při ZŠ, jehož hlavní náplní je podpora činnosti školy příspěvky rodičů, přátel školy i sponzorů a pořádáním různých akcí) a ve spolupráci s žákovským parlamentem a pedagogickým sborem. Byla navržena konečná podoba žákovské knížky, který by byla praktická pro školní práci i finančně dostupná.

Způsob práce žáků s žákovskou knížkou:

 • žáci si na počátku každého měsíce na 1. stupni a na počátku každého čtvrtletí na 2. stupni podle pokynů učitele zapíší čtyři stěžejní cíle daného vyučovacího předmětu do příslušných kolonek v žákovské knížce
 • v průběhu měsíce (případně čtvrtletí) jsou žáci hodnoceni známkou nebo slovně, což je také zaznamenáváno v žákovské knížce
 • na konci měsíce nebo čtvrtletí si žák zaznamená svůj názor na zvládnutí zadaných cílů velkými písmeny (viz výše) nebo smajlíkem (což zajišťuje časovou efektivnost a celkovou jednotnost práce s hodnocením), poté následuje vyjádření učitele
 • významným prvkem je Můj erb úspěchů (viz příloha) , který vytváří prostor pro zaznamenávání pozitivních posunů a úspěchů ve školní i mimoškolní činnosti žáka a pro ocenění práce spolužáků i učitelů (do žákovské knížky byl zařazen z podnětu žáků)
 • erb obsahuje kolonku Vzkaz pro učitele, která je významným prvkem pro poskytnutí zpětné vazby učitelům
 • erby jsou vyplňovány na třídnických hodinách a v komunitních kruzích na konci každého měsíce, zde jsou i prezentovány a žáci se vzájemně seznamují se svými postřehy, což významně posiluje kvalitní rozvoj vztahů mezi nimi
 • učitel si při pravidelné měsíční kontrole deníku prohlédne erb a zaznamená případné zajímavosti a postřehy do osobních poznámek
 • rodiče se na počátku měsíce seznámí se stěžejními cíli v jednotlivých vyučovacích předmětech
 • na konci měsíce rodiče potvrdí seznámení s měsíčním hodnocením žáka svým podpisem
 • v žákovské knížce je také tzv. Okénko pro rodiče (zde mohou vyjádřit i své náměty a připomínky)
 • součástí žákovské knížky je popis systému odměn a kázeňských opatření (viz příloha).

V období uzavírání klasifikace v 1. i 2. pololetí každý pedagog ve svém předmětu se žáky vyhodnotí dosažené výsledky. Ve třídnických hodinách a komunikačních kruzích společně diskutují o klasifikaci.

Obrázek
1. Obrázek

Zavedení žákovské knížky do práce školy mohlo být realizováno také za pomoci sponzorů, jimž je věnována zadní strana obálky, kde je uveden jejich seznam. Než se stane deník stálou a zažitou součástí práce školy, je třeba počítat s pravidelným připomínáním termínů zapisování do deníku (k tomu je vhodné využít například členů žákovského parlamentu), management školy také častěji kontroluje vedení deníku, aby byla zajištěna efektivita jeho využívání.

Ráda bych ocitovala slova paní ředitelky, kterými vyjadřuje, proč celá tato práce s hodnocením stojí za námahu: "Odpovědí je logo školy na titulní straně našeho deníku - jsme školou plnou pohody - pro žáky, učitele i rodiče. A protože pohoda se těžko uskutečňuje při špatně fungující komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, je tento deník jednou z možností, jak tuto komunikaci postupně zlepšovat."

Kontakt na školu:
ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, 362 61 Sadov 32
tel.: 353 567 165, 353 590 132
e-mail: zssadov@seznam.cz
web: skolaplnapohody.cz

Použitá literatura a zdroje:
Žákovská knížka Deník mé cesty k úspěchu, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.
Školní vzdělávání program, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.
Topičová, J.: Deník mé cesty k úspěchu aneb Žákovská knížka trochu jinak. Učitelské noviny, 2003, roč. 105, č. 46. Dostupné z: www.ucitelskenoviny.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
363.28 kB
PDF
Ukázky ze žákovské knížky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Darina Brücknerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků