Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Výuka ICT na SŠ: Anketa mezi odborníky v...

Ikona informativni

Výuka ICT na SŠ: Anketa mezi odborníky v oblasti ICT a vzdělávání - Úvod

Autor: Jan Walter
Anotace: Úvodní článek seriálu přinášejícího anketu mezi odborníky v oblasti ICT a vzdělávání. Uveden je výběr klíčových myšlenek obsažených v odpovědích. Následovat budou tři příspěvky tematicky zaměřené k problematice vzdělávacího programu, výuky a výstupů a jejich ověřování.
Klíčová slova: ověřování, vzdělávací program, informatika, ICT na SŠ, výuka ICT

Text článku:

Anketa k iniciativě Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5103)

 Jan Walter a odborníci, 8. 11. 2011

Všechny otázky se vztahují k výuce informatiky a ICT na SŠ. Jsou rozděleny do tří tematických bloků: Vzdělávací program, Výuka a Výstupy, ověřování.


Respondenti ankety

Mgr. Libor Olbrich, Soukromá střední škola podnikatelská, Frýdek-Místek

Ing. Marta Slawinská, Gymnázium a SOŠ Orlová

Mgr. Petr Naske, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), gymnázium Praha 6

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Katedra informačních technologií a technické výchovy, PedF UK

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP

Ing. Jan Peška, Národní ústav pro vzdělávání, divize NÚOV


Výstupy z ankety jsou rozděleny do čtyř článků: úvodního výběru klíčových myšlenek obsažených v odpovědích a následně tří tematických bloků věnujících se vzdělávacímu programu, výuce a výstupům a ověřování. Ty obsahují kompletní odpovědi respondentů ankety.

Výběr klíčových myšlenek v bodech

Níže jsou vybrány klíčové myšlenky obsažené ve všech odpovědích na anketu. Protože pocházejí od různých respondentů, mohou být některé body v rozporu s jinými.

Vzdělávací program

 • nedostatky ve vzdělávání v oblasti ICT a informatiky
  • podcenění důležitosti ICT ve vzdělávání
  • chybějící koncepce
   • nedostatek celostátní metodické podpory
   • chybějící platforma pro další vzdělávání učitelů
   • absence ICT v mezipředmětových vazbách
   • nedostatečná provázanost vzdělávání ZŠ a SŠ
  • malá hodinová dotace
  • kardinální rozdíly
   • v podmínkách mezi školami a v různých rodinách
   • v kompetencích učitelů
 • RVP
  • RVP a ŠVP
   • roztříštěné pojetí ŠVP negarantuje gramotnost
   • k překlenutí je potřeba
    • aprobovaný učitel
    • kontrola, zda ŠVP pokrývají RVP
    • určení váhy tematických celků ve výuce
   • volnost RVP je důležitá pro profilaci škol
   • RVP nedostatečně definují výstupy, standardy
  • flexibilita a aktualizace RVP
   • je potřeba vybalancovat konkretizaci požadavků v RVP a ponechání flexibility školám a odpovědnosti učitelům
   • změny se v ICT dějí rychle, aktualizace musí fungovat rychle, z principu složité
   • chybí flexibilita u ostatních předmětů za účelem podpory ICT
   • v některých bodech jsou RVP překonané
   • leckde školy prostor nevyužívají
   • proměnlivá část kurikula, každý rok metodické doporučení, které učitelé reflektují ve výuce
  • klíčová témata
   • integrace informací
   • kancelářský SW
   • znalost internetu
   • práce s informacemi
    • vyhledávání
    • interpretace
    • prezentace
    • bezpečnost
   • efektivní řešení problémů ze života za použití ICT
   • komunikace
  • návaznost na ZŠ
   • absolvent ZŠ nedostatečně, resp. různě kvalitně připraven
   • chybí definice jádra znalostí a dovedností absolventa ZŠ
   • ze ZŠ si má absolvent přinést obecný postoj k řešení problémů
   • RVP jsou relativně volné a tak i volně navazují

Výuka

 • akcent na průřezovost užívání v téměř všech předmětech (pozor na smysluplnost použití)
 • ICT jako průřezové téma nepotřebuje odborný předmět, stačí integrace, všední užívání ICT
 • ryzí integrace by mohla na některých školách způsobit zánik Informatiky a ICT jako vzdělávací oblasti
 • didaktice oboru chybí vážnost
 • dvouúrovňovost kurikula (tedy svoboda škol, nikoli ryze centrální rozložení) je pro výuku klíčová
 • s přípravou je potřeba začít u učitelů různých oborů na VŠ
 • důležitá je otevřená diskuse o ICT se studenty a mezi nimi
  • o jejich mimoškolních zkušenostech a trendech
  • o společenském vlivu a rizicích technologií
  • podpoří pozitivní přístup všech k technologiím
 • učitel musí pracovat s kompetencemi nabytými mimo školu
  • podpora individuální vzdělávací trajektorie
 • nesmírně důležitý je kontakt s praxí, reálnými aplikacemi

Výstupy, ověřování

 • výstup neodpovídá na požadavky praxe a dalšího vzdělávání
 • důležitá je flexibilita a obecná průprava absolventů, konkrétní znalosti lze doplnit
 • ECDL je dobrý koncept pro ověření kompetencí
 • ne vše lze testovat na výstupu, nutné je i průběžné testování, budování portfolia
 • maturita
  • ICT a informatika vnímána jako velmi profilová (kompetence školy)
  • ověří minimální společnou úroveň znalostí
  • vyšší úroveň by měla být bonifikována při vstupu na VŠ
  • ICT kompetence by měly být vyžadovány nejen u maturity z ICT a informatiky
  • katalog požadavků
   • rozšiřuje RVP
    • což není systematické
    • nutno vytvořit vazbu
   • je sestaven poměrně dobře, musí však být aktualizován
   • zkouška by měla simulovat reálné prostředí (např. test jazyka s internetem)
   • složení zkoušky nesmí být hlavním cílem výuky – riziko odklonu výuky od kurikula

Obecné poznámky k vzdělávání v ICT

 • bourání mýtu o tom, že studenti s ICT umí
 • důležité jsou principy, nikoli taxativní konkrétnosti a pevně určené nástroje
 • integrace rodiny by měla podpořit chápání role ICT ve vzdělávání a životě
 • ICT jako nástroj i téma zcela nedostatečně proniká do jiných předmětů
 • nutná je podpora dalšího vzdělávání učitelů
 • místo „jak“ hledat odpověď na otázku „proč“ – řešení problémů a cest 
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Anketa k výuce ICT na SŠ.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 12. 2011
Zobrazeno: 5151krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
WALTER, Jan. Výuka ICT na SŠ: Anketa mezi odborníky v oblasti ICT a vzdělávání - Úvod. Metodický portál: Články [online]. 05. 12. 2011, [cit. 2018-12-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14651/VYUKA-ICT-NA-SS-ANKETA-MEZI-ODBORNIKY-V-OBLASTI-ICT-A-VZDELAVANI---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.