Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dům, který mě neokrádá

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petra Boháčková
Anotace: Projekt, ve kterém žáci vyprojektují dům, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce „šetřil“, aby budoucí účet za elektřinu byl co nejmenší.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
 2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Design a konstruování » sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
 3. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Provoz a údržba domácnosti » ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, papír, čtvrtka
Klíčová slova: projekt, energie, elektrické spotřebiče

Učím fyziku. Někteří žáci v tomto předmětu vidí jen otravné počítání příkladů, ze kterých nezřídka mívají horší známky. Často musím čelit otázkám typu „K čemu mi to bude?" Proto jsem využila příležitosti a pro projektový den konaný v naší škole vymyslela projekt „Dům, který mě neokrádá". Ráda bych zde ukázala propojení výuky s praktickým životem. V rámci projektu žáci vytvoří model domu, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce šetřil energii. Projekt je možno začlenit do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (vzdělávací obor Fyzika) a Člověk a svět práce (zde např. tematický okruh Design a konstruování).

Cíle:
 • seznámit žáky s používáním energetických štítků, naučit je v nich číst
 • seznámit žáky s praktickými možnostmi úspor energie v domácnosti
 • naučit žáky vybírat elektrospotřebiče v obchodě
 • ukázat správné zásady umisťování spotřebičů v místnosti
 • rozvíjení spolupráce ve skupině
Realizace projektu

V naší škole organizujeme asi tři projektové dny během jednoho školního roku. Žáci si mohou během jednoho dopoledne vybrat z nabídky, kterou jim učitelé připraví. V příloze najdete informace o projektu Dům, který mě neokrádá - viz příloha Upoutávka.

Mého projektu se zúčastnili žáci od šesté do deváté třídy. Bylo vidět, že i tento poměrně malý věkový rozdíl měl vliv na realizaci projektu - zatímco ti mladší byli zaujati více vymýšlením rodinných historií a kreslením půdorysů domů, ti starší se opravdu pečlivě věnovali výběru a umísťování spotřebičů na správná místa. Proto doporučuji skupinky žáků věkově „namíchat", je-li to možné.

Příprava na projektový den

Práci jsem rozdělila do dvou částí. V týdnu, který předcházel projektovému dni, jsem se se svou skupinou dvaceti žáků sešla na celý jeden den. Nejprve jsme se dvě vyučovací hodiny věnovali vytváření rodin. Žáci si vybrali role - matka, otec, děti, v jedné skupině se objevil i pes. Rozhodli se, jak bude jejich dům vypadat a podle připravené ukázky skutečného projektu (nalezeno na internetu) si načrtli půdorysy svých domů. Pak vymýšleli, které elektrické spotřebiče do jednotlivých místností umístí a vytvořili jejich seznam i s uvedením jejich cen.

Žáci si připravují půdorysy svých domů.
1. Žáci si připravují půdorysy svých domů.

Další obrázky jsou ke shlédnutí v příloze Fotodokumentace

Pak jsme pracovali s pracovními listy, viz příloha Pracovní list - informační list energetické štítky. Nejprve jsme se seznámili se štítkováním a energetickými štítky. Potom jsme si vysvětlili, co najdou na dalších dvou pracovních listech - viz přílohy Pracovní list - průzkum v obchodech - spotřebiče a Pracovní list - průzkum v obchodech - osvětlení. Ty žáci používali při zjišťování potřebných údajů v obchodech. Poté jsme se vydali do obchodního centra Letňany, kde žáci po skupinách „vyrazili" do elektroobchodů. Volila jsem toto centrum, protože je poměrně blízko naší školy a zároveň z hlediska bezpečnosti nehrozí tak velká rizika, jako v případě, že by žáci museli chodit sami po ulici. I s cestou to celé trvalo asi tři vyučovací hodiny. Děti byly průzkumem v obchodech nadšené. Všichni využili možnosti si s prodavačem popovídat. Pokud není v okolí vhodný obchod, je možné využít „internetové nakupování". Zvláště vhodná je adresa www.uspornespotrebice.cz, kde lze nalézt i cenové srovnání.

Po této fázi doporučuji listy vybrat a mít je až do projektového dne u sebe. Může se stát, že žák, který má vyplněné pracovní listy u sebe, nepřijde z nějakého důvodu do školy.

Projektový den

Během projektového dne měli žáci za úkol, teď už načisto, nakreslit půdorysy místností a do nich vyznačit zakoupené spotřebiče. Před třídou pak prezentovat svou rodinu, představit její jednotlivé členy, říci, které spotřebiče si vybrali a proč, kam je umístili a proč. Nakonec jsme všechno prezentovali na nástěnce. To všechno trvalo pět vyučovacích hodin. Závěrečnou reflexi jsme provedli formou rozhovoru. Otázky:

 • Jste spokojeni s prací ve vaší skupině (rodině)?
 • Bavila tě dnešní práce?
 • Co se ti dnes dařilo? Co méně?
Závěr

Přínos projektu pro zúčastněné žáky:

 • obohacení tradiční výuky
 • spojení výuky a praxe, žáci při závěrečné reflexi vedené formou rozhovoru velmi oceňovali možnost jít do obchodů, samostatně v nich vyhledávat informace
 • výchova k šetrnému postoji k životnímu prostředí

Překážky v práci na projektu:

 • někteří žáci nebyli během projektového dne ve škole a měli u sebe vyplněné pracovní listy (doporučení - listy po vyplnění vybrat a mít je u sebe)
 • zejména mladší děti věnovaly velkou část času vymýšlení imaginární rodiny na úkor práce se spotřebiči (doporučení - skupiny (rodiny) věkově namíchat, je-li to možné)

Finanční náklady

 • pouze dvě jízdenky MHD do nákupního centra a zpět

Časová náročnost

 • příprava na projekt - jeden den, cca 5 vyučovacích hodin
 • práce na projektu - jeden den, cca 5 vyučovacích hodin
Přílohy:
Anotované odkazy:
Domácí dílnaDomácí dílna je informační a zpravodajský server, který si klade za cíl seznámit vás se vším, co souvisí se zdokonalováním vašeho domova. Jádrem obsahu jsou návody, kde se dozvíte vše potřebné o takových činnostech jako je malování, pokládání podlah, renovace starého nábytku, obkládání a mnoha dalších (záložka JAK NA TO).
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 10. 2008
Zobrazeno: 13053krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOHÁČKOVÁ, Petra. Dům, který mě neokrádá. Metodický portál: Články [online]. 23. 10. 2008, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/2571/DUM-KTERY-ME-NEOKRADA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.