Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jan Angelo Zeyer

Ikona inspirace
Autor: Lucie Boucher
Anotace: Dílo a tvorba J. A. Zeyera v kontextu historie 1. světové války a československých legií - metodika pro učitele s přílohami.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Karton, staré krabice, tvrdý papír, akvarelové barvy, štětce, lepidlo, fixy, oboustranná lepicí páska, tvrdý papír velkého formátu (balicí papír A0).
Pracovní listy.
Klíčová slova: výtvarný projev, legionáři, 1. světová válka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

Další očekávané výstupy:
 1. Základní vzdělávání -> 1. stupeň -> Člověk a jeho svět -> Lidé a čas -> žák pojmenuje některé rodáky
 2. Základní vzdělávání -> 2. stupeň -> Člověk a společnost -> Dějepis -> První světová válka
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis -> První světová válka
Mezioborové přesahy a vazby: 
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. a 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Vlastivěda a dějepis
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
 4. Gymnaziální vzdělávání -> Výtvarná výchova
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání -> Multikulturní výchova
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Multikulturní výchova
Organizace řízení učební činnosti: Práce s pracovními listy
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dataprojektor nebo notebook
 
Realizoval: Spolek ČŠBH, Na Břevnovské pláni 9, 169 00, Praha 6, www.csbh.cz, csbh@csbh.cz

ÚVODNÍ MOTIVACE

Kopie obrazu Jana Angela Zeyera Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady, akvarel na kartonu, 100x191cm, Galerie hl. m. Prahy.

Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou pracujete. Cílem je, aby žáci nacházeli odpovědi samostatně. Žádná odpověď není špatná. Není nutné vycházet z konkrétního názvu díla, aby nebyli žáci omezeni v tvořivosti.

Nejprve rozdejte žákům vytištěné obrázky ze sešitu pro žáky. Na obrázku žáci splní krátké dílčí úkoly. Na konci metodického listu je najdete s možným řešením.

Poté promítněte žákům obraz Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady a pokládejte jim následující otázky.

Popište obraz od Jana Angelo Zeyera.

 • Poznáváte toto město? Víte, jak se jmenují některé budovy na obraze?
 • Čím je tvořena městská krajina?

ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU

Zadání úkolu by mělo obsahovat jak nabídku různých pracovních postupů / výtvarných technik, tak také nabídku použitelných materiálů. Nechejte malý prostor i na dotazy týkající se zadání. Individuální otázky konkrétního charakteru budete zodpovídat v následující tvůrčí fázi. Seznam pomůcek je uveden na konci zadání.

Z kartonu si vytvoříme město, které bude tvořit prostorový obraz jako divadelní kulisy. Pracujte ve skupině.

 • Domluvte se, jaké stavby a stromy ve městě budete mít.
 • Nakreslete si tužkou (fixou) na karton obrysy budov, zdí a stromů.
 • Vyřežte jednotlivé díly města a na každý díl přilepte nožku, která zajistí, že díl bude stát kolmo na podložku.
 • Upravte si podložku (zem), na kterou díly města připevníte. Imitujte kopce, namalujte řeku, trávu …
 • Pomalujte si díly temperovými barvami a po zaschnutí domalujte detaily fixami.
 • Rozestavte díly města na podložku a přilepte je.
 • Pokud bude potřeba, domalujte další trávu, hlínu, …
Kopie obrazu Jana Angela Zeyera Dvě bárky, akvarel na kartonu, 100x191cm, Galerie hl. m. Prahy.
 • Co vám lodičky připomínají? (Plavbu po moři, loňskou dovolenou, …)
Kopie obrazu Jana Angela Zeyera Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady, akvarel na kartonu, 100x191cm, Galerie hl. m. Prahy.
 
 • Co je na obrazové kompozici zvláštního? (Obrázky jsou přetočené podle osy, mění se jejich barevnost.)

ČŠBH, o. s. Licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013. Mediální partner: Český rozhlas – Radio Praha

Zdroj obrazu v medailonku výtvarníka:
Dějev, P. Výtvarníci legionáři. J. A. Zeyer. Praha, Československý legionář, 1937.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výtvarníci v československých legiích.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 07. 2014
Zobrazeno: 6279krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOUCHER, Lucie. Jan Angelo Zeyer. Metodický portál: Články [online]. 14. 07. 2014, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZGBB/18865/JAN-ANGELO-ZEYER.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.