Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Moje hvězda, společná obloha

Ikona prikladIkona blok
Autor: Jaroslava Vaňová
Anotace: Vánoční ateliér pořádaný Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou koncem loňského roku nabídl kromě tradiční náplně, ve které je kladen důraz na zprostředkování aktivní tvorby spojené s osobním zážitkem, také nové pojetí v podobě „společného prožitku“. Muzeum tím představilo vlastní linii muzejních programů podporujících sociálně kulturní vazby.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Plechový kalíšek z čajové svíčky, nůžky, jehla, čtyři 20ti centimetrové drátky, různobarevné korálky, špejle, tmavě modrý karton, čajová svíčka, lepící hmota, stříbrný fix.
Klíčová slova: Muzejní program, aktivní tvorba, společný prožitek, sociálně kulturní vazby, ověřování komunikačních účinků
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Představit aktivitu z praxe, která je zaměřena na společný prožitek a která podporuje kulturně sociální vazby.

Na konci každého roku Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pořádá akci Vánoce v muzeu. Program probíhá ve formě výtvarné dílny, na kterou se však žáci připravují již ve škole. Přihlášeným třídám z prvního stupně základních škol jsou dopředu zasílány pracovní listy, myšlenkové mapy a jiné materiály, se kterými mohou pracovat s učiteli ve třídách nebo s rodiči doma.

Loňské téma znělo – Moje hvězda, společná obloha. První část názvu „Moje hvězda“ odkazovala k samotné výtvarné činnosti, zatímco druhá část vyjadřovala cestu ke společnému prožitku. Tato cesta se zdá být velmi vhodná pro ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazných vyjádření a pro nastolení intenzivního pocitu sounáležitosti, který ve svém důsledku napomáhá k upevňování sociálně kulturních vazeb.

Cíl programu

 • pomáhat žákům chápat věci v širších souvislostech a utvářet integrovaný pohled na danou problematiku
 • učit žáky prostřednictvím vlastní tvorby vnímání, cítění, prožívání
 • poznávat komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
 • zasadit výtvarnou i edukační aktivitu do odpovídajících kulturních a sociálních souvislostí
 • aktivitami zaměřenými na společný prožitek podporovat kulturně sociální vazby
 • připomínat krajové zvyklosti a podporovat tím uvědomování si svých kořenů zasazených do jabloneckého kraje spojeného s dlouholetou sklářskou tradicí

Pedagogická příprava

Stěžejním tématem loňského ateliéru byla betlémská hvězda, jako jeden z typických vánočních symbolů. Pedagogická příprava sestávala z vytvoření textů, které měly žáky seznámit s pojmem betlémské hvězdy v širších souvislostech (viz příloha Moje hvězda, společná obloha, Vyprávění o betlémské hvězdě).

Vyprávění o betlémské hvězdě žákům mělo podat některé informace a zároveň je motivovat k dalšímu poznávání. Tyto materiály byly objednaným třídám zaslány ještě před ateliérem, takže s nimi mohli učitelé pracovat už v předstihu.

Motivace k výtvarné činnosti

Téma betlémské hvězdy bylo použito na začátku výtvarného ateliéru k vyprávění a dialogu na toto téma a zároveň motivovalo k následné výtvarné činnosti.

Výtvarná činnost v ateliéru

Samotná práce v ateliéru navazovala na tento námět vlastní výtvarnou činností. Žáci si mohli vyrobit barevnou hvězdu ozdobenou skleněnými korálky. Ty jim měly připomenout, že se nacházejí v Muzeu skla a bižuterie. Nejprve si z plechového kalíšku z čajové svíčky vystřihli tvar hvězdičky, potom uprostřed jehlou udělali 8 dírek, kterými provlékli čtyři drátky. Na ně pak navlékali různobarevné korálky a hvězdu si vyzdobili tak, jak si přáli (viz příloha – fotografie).

Návod na přípravu hvězdy:

 • z plechového kalíšku z čajové svíčky vystřihnout tvar hvězdičky
 • uprostřed jehlou udělat 8 dírek
 • dírkami provléknout čtyři drátky
 • na drátky navlékat různobarevné korálky
 • konec drátků zatočit za pomoci špejle

Společná obloha

Poté, co si žáci vyrobili vlastní hvězdu, měli možnost zakomponovat ji do improvizované společné oblohy. Využili jsme k tomu pódia v ateliéru, které jsme pokryli tmavě modrým kartonem. Žáci si spontánně rozmísťovali své hvězdy podle libosti. Vznikla tak obloha posetá hvězdami – jejich společná obloha. Žáci ke své hvězdičce dostali čajovou svíčku, kterou si postavili na svou hvězdu. Pak lektorky svíčky zapálily a zhasly ostatní světla. Společný prožitek z osvětlené oblohy zesílila vůně svíček a koledy, které si k tomu všichni rádi zazpívali.

Žáci pak dostali arch tmavě modrého papíru, symbolizující kus jejich společné oblohy, na který si svou hvězdu připevnili lepidlem. Stříbrným fixem mohli napsat text, kterým přání dotvořili.

Návod na přípravu přáníčka

 • na modrý karton připevnit lepidlem dříve vyrobenou hvězdu
 • ozdobit papír textem, drobnými motivy (sníh, apod.)
 • přání podepsat

Práce v ateliéru byla připravena tak, aby všichni v daném čase (dvě vyučovací hodiny) zvládli vyrobit jak hvězdu, tak následně i přáníčko. Vymezený čas počítal i s aktivitou, která zapojila všechny žáky. Instalace společné oblohy mezi výrobou hvězdy a mezi dokončováním přání byla vítaným zážitkem, který splňoval plánované cíle a podpořil kulturně sociální vazby.

Závěr

Téma betlémské hvězdy navázalo na ateliér z předchozího roku, jehož hlavním tématem byl jiný vánoční symbol – ryba. I tento program pracoval s pedagogicky motivovanými texty a s výtvarnou činností žáků spojenou s osobním prožitkem.

Tento program však přinesl také něco nového, a to pokus o hledání cesty ke společnému prožitku. Tato cesta jednak žáky učí zapojovat do komunikace obsah vizuálně obrazných vyjádření, které samostatně vytvořili, ale podílí se také na formování návyků v sociálních a kulturních vztazích.

Právě spojení „moje“ a „společné“, které se v názvu programu objevilo, bylo tím stěžejním, co chtěli jeho autoři říci – akcent pocitu „naše“ v kontrastu s individuální výtvarnou činností.

Reflexe:

Text příspěvku by měl sloužit jako příklad aktivity, která je zaměřena jak na výtvarnou činnost spojenou s osobním prožitkem, tak na společnou činnost, která napomáhá ke vzájemné komunikaci a slouží tak k lepšímu navázání kulturních a sociálních vazeb.

Citace a použitá literatura:
[1] - PIJOAN, José. Dějiny umění 5. 2. vydání. Praha : Odeon, 1984. 317 s.  
[2] - MRÁZ, Bohumír; MRÁZOVÁ, Marcela. Encyklopedie světového malířství. 2. vydání. Praha : Academia, 1988. 630 s.  
[3] - CORRAIN, Lucia. Giotto a středověké umění : Životy a díla středověkých umělců. 1. vydání. Praha : Svojtka a Vašut, 1996. 64 s. ISBN 80-7180-098-8. 
[4] - CHASTÉL, André; BACCHESCHI, Edi; BAJZOVÁ, Jitka. Giotto. Souborné malířské dílo. 1. vydání. Praha : Odeon, 1991. 127 s. ISBN 80-207-0169-9. 
[5] - VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 3. vydání. Praha : Libri, 2002. 286 s. ISBN 80-7277-132-9. 
[6] - DUŠEK, Jiří. Pojďme spólů do Betlémá...Dudlja, dudlaj, dudlajdááá... . 2002. [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: [http://archiv.ian.cz/data/466.htm].  
[7] - Giotto di Bondone . [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc619 kBPříloha 1 – fotografie
Odstranitdoc796 kBPříloha 2 – texty
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 02. 2010
Zobrazeno: 6696krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VAŇOVÁ, Jaroslava. Moje hvězda, společná obloha. Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2010, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZGABA/7667/MOJE-HVEZDA-SPOLECNA-OBLOHA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.