Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přírodopis s Ferdou Mravencem

Ikona prikladIkona blok
Autor: Jana Sochorová
Anotace: Efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » vnímání autora mediálních sdělení
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: SEKORA O. Knížka Ferdy Mravence. Praha : Albatros, 1997, 180 s.
KVASNIČKOVÁ, D. a kol., Ekologický přírodopis 6. Praha : Fortuna, 2009, 128 s.
Balicí papír nebo čtvrtky formátu A3, příp. A2, fixy, pastelky.
Klíčová slova: voda, hmyz, vodní bezobratlí, Ondřej Sekora

Cíl výuky:

Cílem je efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence. Při vlastním výkladu si žáci 6. ročníku vymění roli s učitelem a seznámí ostatní s vybranou skupinou vodních bezobratlých, výklad doplní krátkým příběhem z uvedené publikace.

Realizace:

1. Úvodní hodina (motivace, seznámení s cílem projektu)

V úvodní hodině učitel žákům přečte krátkou ukázku z Knížky Ferdy Mravence, případně promítne televizní příběh.

2. Rozdělení do skupin (seznámení s literaturou)

Následně vyučující rozdělí žáky do skupin (případně mohou pracovat individuálně). Každá si vybere určitou skupinu vodních bezobratlých.

3. Získávání informací

Žáci si připraví ze získaných informací z učebnice krátké povídání o vybrané skupině vodních bezobratlých. Informace získané z učebnice doplní o informace z Knížky Ferdy Mravence. Ve skupině si přečtou ukázky z knížky týkající se jejich zástupců (doporučuji se zaměřit na životní a potravní strategie).

4. Grafické ztvárnění

Poté žáci přenesou svoje myšlenky na balicí papír nebo na čtvrtku, připraví si výklad pro ostatní žáky.

5. Prezentace

Prezentace jednotlivých skupin doplněné o přečtení krátké ukázky z knížky. Zhodnocení.

Kritéria pro hodnocení jednotlivých prezentací:

 • srovnání informací z učebnice s informacemi z knížky (nutné si uvědomit, že ne vše, co je v knížce, odpovídá odborné správnosti a skutečnosti, knížku je třeba chápat jako beletrii, ne jako odbornou publikaci)
 • originální nápad grafického ztvárnění a vhodný výběr knižní ukázky
 • působivost podání prezentace (čtení, převyprávění, výklad, rozhovor, sehrání krátké scénky...)
 • vlastní náměty skupiny
 • celkové zhodnocení výstupu (hodnoceno učitelem, ostatními skupinami)
 • zpětná vazba (co si ostatní žáci zapamatovali)

Náměty k realizaci:

V Ekologickém přírodopisu 6 se autoři zmiňují o těchto zástupcích: vážky, vodní ploštice, dvoukřídlý hmyz, chrostíci, brouci, housenky motýlů

Reflexe:

Prezentaci je vhodné doplnit o vlastní ukázku jednotlivých bezobratlých. Mnohé z nich lze nalovit v našich stojatých a mírně tekoucích vodách, např. vodní ploštice, larvy dvoukřídlého hmyzu, larvy chrostíků.

Citace a použitá literatura:
[1] - SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha : Albatros, 1997. 180 s. ISBN 80-00-01288-X. 
[2] - KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 6. 4. vydání. Praha : Fortuna, 2009. 128 s. ISBN 978-80-7373-056-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 06. 2010
Zobrazeno: 9999krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.8333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOCHOROVÁ, Jana. Přírodopis s Ferdou Mravencem. Metodický portál: Články [online]. 18. 06. 2010, [cit. 2020-01-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACDA/8621/PRIRODOPIS-S-FERDOU-MRAVENCEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 06. 2010 14:38
Knížky Ondřeje Sekory nestárnou, jeho ilustrace i vyprávění vhodným způsobem přibližují život mnohých bezobratlých živočichů. Propojení přírodopisu s dětskou literaturou je krásný nápad pro oživení hodin přírodopisu na základní škole.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 18. 06. 2010 14:38
Oceňuji zajímavý nápad propojení literárního textu s učivem přírodopisu. Žáci srovnávají informace z učebnice s informacemi z knížky. Při práci je nutné si uvědomit, že ne vše, co je v knížce autor píše odpovídá odborné správnosti a skutečnosti, proto musí žáci chápat knížku jako beletrii ne jako odbornou publikaci.
1.Autor: Lenka ŘíhováVloženo: 20. 06. 2010 21:25
pro další inspiraci - ve wiki (http://wiki.rvp.cz/Kabine...%AD)shromažďujeme živočichy z knížky Ferda mravenec. Vodní bezobratlí tam zatím nejsou, ale třeba brzy budou
2.Autor: Lenka ŘíhováVloženo: 20. 06. 2010 21:28
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.