Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Laboratorní práce – Lišejníky: lišejníkové látky

Ikona inspirace
Autor: Alena Fessová
Anotace: Tento článek je pátým námětem ze souboru laboratorních prací věnujících se lišejníkům. V přílohách je uveden zdrojový text k celému seriálu a pracovní list k tématu Lišejníkové látky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Biologie hub » pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné zástupce hub a lišejníků
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie hub » objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: lupa (binokulární lupa), žiletka, Petriho misky na vzorky, párátka, chemická činidla, lišejníky
Klíčová slova: laboratorní práce, přírodopis, biologie, lišejníky

Lze využít ve vzdělávacích oblastech: 

 • Člověk a příroda → biologie → biologie hub (učivo: stavba a funkce lišejníků);
 • Člověk a příroda → přírodopis → biologie hub (učivo: lišejníky – stavba, symbióza,
  výskyt a význam). 

Cíle:  Žák:

 • objasní pojem lišejníkové látky;
 • zhodnotí význam lišejníkových látek pro samotný lišejník a pro člověka;
 • svými slovy objasní význam stélkových reakcí.     

Osvojované klíčové kompetence:

 • sociální a personální (sebereflexe);
 • k řešení problémů.

Výukové metody: demonstrace přírodnin, práce s binokulární lupou, práce s mikroskopem.

Plánovaný čas: 45 min.

Úvod: Lišejníky tvoří díky soužití obou složek (houbové a fotosyntetizující) ve své stélce speciální chemické sloučeniny, které by samostatně žijící houba ani řasa či sinice nedokázaly vytvořit. Jedná se o sekundární produkty metabolismu. Lišejníkové látky mohou být bezbarvé (jejich přítomnost se dá prokázat například chemickými reakcemi, UV zářením) nebo barevné, které mnohdy dávají lišejníkům nejrůznější zbarvení. Význam těchto látek je rozmanitý: hořká chuť některých lišejníkových látek odrazuje živočichy před okusem, jiné jsou dokonce jedovaté; některé látky mají antibiotické účinky, což lišejníky chrání před napadením bakteriemi; lišejníkové látky mohou také sloužit jako ochranný filtr před nebezpečným UV zářením.

Tyto speciální látky byly (a některé jsou i dodnes) využívány člověkem. Například druh větvičník žlutý (Letharia vulpina) byl využíván americkými indiány jako zdroj jedu do návnad (obsahuje jedovatou kyselinu vulpinovou), jiné látky se uplatnily v lékařství, např. pukléřka islandská (Cetraria islandica) při výrobě léčiv proti kašli; barviva skalačky barvířské (Roccella tinctoria) se místy využívají v textilním průmyslu pro barvení skotských kiltů. V parfemářství větvičník slívový (Evernia prunastri) a terčovka trubčitá (Pseudevernia furfuracea) pro získávání složek parfémů. V současné době je známo více než 700 lišejníkových látek (Kalina a Váňa, 2005). 

(i) Víte, že…? Stélkové reakce jsou jednou z nejvyužívanějších metod při určování lišejníků.

Úkol č. 1: Pozorujte a zaznamenejte stélkové reakce lišejníků. 

Pomůcky: lupa (binokulární lupa), žiletka, Petriho misky na vzorky, párátka, chemická činidla, lišejníky. 

Materiál: lišejníky je nutné nasbírat předem. Materiál pro pozorování v tomto praktiku obstará učitel (vlastní čerstvý sběr; herbářové položky vlastní či školní). V tomto praktiku je vhodnější použít určené vzorky. Pro zjištění reakcí jiných druhů než doporučených použijte určovacích klíčů (viz doporučené určovací klíče), kde jsou reakce uvedeny. Pozn.: nasbíraný materiál je užitečné herbářovat pro využití v dalším praktiku.

Upozornění: během praktika jsou používány chemikálie ze skupiny žíravých a dráždivých látek (viz níže). Pro maximální bezpečnost práce pracujte v souladu se zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích (č. 356/2003 Sb.).

Doporučené druhy:

dutohlávka bodavá (Cladonia rangiformis)

K+ žlutá, C−, KC−

dutohlávka listová (Cladonia foliacea)

C−, K−, KC+ žlutá

dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata)

K−, C−, KC−

misnička vybledající (Lecanora expallens)

K+ žlutá, C+ oranžová až červená, KC+ oranžová

misnička zední (Protoparmeliopsis muralis)

K−, C− KC+ světle žlutá

strupka lasturnatá (Hypocenomyce scalaris)

K−, C+ červená, KC+ červená

terčovka brázditá (Parmelia sulcata)

kůra K+ žlutá až červená; dřeň C-, K+ oranžová, KC+ oranžová

terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes)

kůra K+ žlutá; dřeň K−, C−, KC+ červená

terčovka otrubčitá (Pseudevernia furfuracea)

kůra K+ žlutá; dřeň K−, C−, KC−

terčovka skalní (Parmelia saxatilis)

kůra K+ žlutá; dřeň K+ oranžová, C−, KC+ oranžová

terčovník zední (Xanthoria parietina)

K+ červená až fialová, C−, KC+ červená

větvičník slívový (Evernia prunastri)

K−, C−, KC−

Postup práce: Žáci pracují s využitím lupy nebo binokulární lupy. Do dvojic obdrží skupinku několika lišejníků. Postupně nanesou na lišejníky párátkem malé množství činidla a pozorují, zda se místo zabarvilo (tj. zda proběhla reakce s lišejníkovými látkami), do protokolu vždy tuto reakci popíšou. Znaménko plus označuje, že reakce proběhla, znaménko minus píšeme naopak v případě, kdy neproběhla žádná reakce. Ke kladným reakcím zaznamenáváme barvu, která reakcí vznikla. Během práce budeme používat následující činidla:

 • K: 8–12% roztok hydroxidu draselného (KOH);
 • C: vodní roztok chlorového vápna (CaCl2O2) nebo desinfekční přípravek SAVO (neředěný);
 • KC: nejprve reakce s K, následně naneseme na stejné místo C.

Pozn.: reakce s C (a tedy i s KC) většinou probíhá poměrně rychle, proto je nutné ji pozorně sledovat, jelikož po malé chvilce často pomíjí.

Reakce s činidly provádíme na dřeňovou část stélky a reakci s K také na kůře, pro obnažení dřeňové vrstvy opatrně seřízneme žiletkou část korové a řasové vrstvy (dřeň je povětšinou bělavá).

Výsledky: své výsledky žáci porovnají s reakcemi druhů uvedených v tabulce doporučených druhů, případně dalších doplněných druhů.

Závěr: tato část slouží k celkové reflexi práce při praktiku a slovnímu shrnutí výsledků. Žák uvede, zda se mu práce zdařila či nikoliv, jaké faktory vedly ke zdaru/nezdaru, co se nového dozvěděl a jaké nové otázky si pokládá (sebereflexe). 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Laboratorní úlohy a pracovní listy - LIŠEJNÍKY.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 08. 2011
Zobrazeno: 5890krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FESSOVÁ, Alena. Laboratorní práce – Lišejníky: lišejníkové látky. Metodický portál: Články [online]. 16. 08. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACBC/12637/LABORATORNI-PRACE---LISEJNIKY-LISEJNIKOVE-LATKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.