Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

pH

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Cílem laboratorních prací bylo přiblížení učiva žákům ZŠ. Nedílnou součástí bylo zavedení předmětu mediální výchova a tvorba výukových filmů s chemickou tematikou.

Cílem práce pH bylo ověření teoretických vědomostí v praktické úloze, vyzkoušení práce s univerzálním indikátorovým papírkem, porovnání zbarvení papírku a přírodního barviva v různých prostředích, posílení jemné motoriky. Práce podporovala individuální badatelskou činnost žáků ZŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemické reakce » rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Směsi » vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků; kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie.
Klíčová slova: laboratorní práce, chemie, projekt ESF

Práci zařazujeme na konci kapitoly „Kyseliny a zásady“ při výuce chemie na konci 8. ročníku nebo na začátku 9. ročníku.

Cíle:

- žák vyjmenuje přírodní indikátory a popíše jejich změnu barvy v kyselém a zásaditém prostředí;
- žák popíše, jak se mění hodnota pH, co je to kyselé, neutrální a zásadité prostředí;
- žák dodržuje pravidla práce s kyselinami a zásadami.

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Je nutno počítat s tím, že žákům bude jednu vyučovací hodinu trvat příprava zelného výluhu a další hodinu provedení samostatného pokusu a vyplnění pracovního listu.

Doporučuji, aby žáci pracovali skutečně samostatně, pokud to chemické vybavení dovolí. Při práci nechte žáky pracovat i s pracovními sešity a učebnicí.

Co musíme připravit:

Na zelný výluh - nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků.

Na určení pH - 8 kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie: HCl, NaOH, NH4 OH, Na2CO3, NaHCO3, acylpyrin, H3BO3, ethanol.

Zelný výluh je možné připravit se žáky předem a uchovat v lednici více než týden.

Žáci si připravují zelný výluh ve dvojicích a dále již pracují jednotlivě.

Hodnocení můžeme provádět dvojím způsobem:

Hodnotíme pouze pracovní list:

 • Rizika: nevhodná úprava; nepřesnosti odpovědí; odbyté nákresy (dáno časovým omezením cvičení); pro učitele náročnější klasifikace (Jakou známku dáme správně vyplněnému pracovnímu listu místy nečitelnému s nákresem propiskou?);
 • Klady: jednodušší cesta pro žáky (ne všem to vyhovuje).

Žáci zpracovávají laboratorní protokol doma na PC a posílají na email učitele:

 • Nevýhody: pracné pro žáky
 • Klady: žáci mají na zpracování víc času; zdokonalení dovednosti práce na PC; příprava odpovědí s pomocí odborné literatury; učiteli se lépe hodnotí.

Poznámky:

 • Je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost při práci s HCl, NH4OH, NaOH. Žákům je do kádinek osobně přidáváme a řádně je poučíme.
 • Pokus velmi pěkně vychází a žáky baví, proto ho doporučuji do výuky zařadit.
 • Práci lze velmi dobře využít v rámci projektového dne zaměřeného na přírodní vědy, kde mohou žáci zjišťovat pH půdy apod., a potom vyhledávat rostliny vhodné pro pěstování na té či oné půdě. Lze tak nenásilně propojit praktickou chemii s výukou biologie.

Varianty laboratorní práce:

 • Práci je možné zařadit do výuky v průběhu hodiny chemie. Žáci si připravují výluh doma. Mohou pracovat ve skupinách a každá skupina může připravit doma jiný druh výluhu: z červeného zelí, z čaje, z červené řepy. Následně mohou skupiny porovnat zbarvení.
 • Žáci mohou pracovat pouze se zkumavkami ve stojanu. Práce se lépe vejde na pracovní místo, ale zbarvení je prokazatelnější v kádinkách.
 • Mám vyzkoušeno, že zelný výluh lze připravit i s vodou, funguje stejně dobře, ale nedoporučuji ho uchovávat ani v lednici – rychle zplesniví.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc448 kBpH_ML
doc451 kBpH_PL
doc450 kBpH_TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 02. 2013
Zobrazeno: 6954krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. pH. Metodický portál: Články [online]. 14. 02. 2013, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFABB/17011/PH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 14. 02. 2013 10:38
V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - vědět, že dodržení jasně zadaného postupu omezuje kreativitu žáků, ale současně rozvíjí čtení s porozuměním
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.