Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Destilace

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům prostřednictvím předmětu Mediální výchova, který dokumentoval pomocí IT technologií, práci žáků v laboratoři. Žáci MeV se podíleli na propagaci výuky přírodních věd na naší škole – články v tisku, výukové filmy, prezentace. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod kritického myšlení a podpora mezipředmětových vazeb. Práce Destilace měla za cíl ověření teoreticky nabytých znalostí v praxi, nácvik práce v týmu, sestavení chemické aparatury, vytvoření grafu na základě vlastního pozorování. Odvození fyzikálních a chemických zákonitostí na základě grafu, zpracování protokolu z laboratorní práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Směsi » navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Klíčová slova: laboratorní práce, matematika, fyzika, destilace, projekt ESF

Cíl výuky:

 • Ověření teoreticky nabytých znalostí v praxi
 • Nácvik práce v týmu
 • Posílení jemné motoriky rukou
 • Vytvoření grafu na základě vlastního pozorování, na jeho základě odvození fyzikálních a chemických zákonitostí
 • Zpracování protokolu z laboratorní práce

Cíle práce

 • žák vlastními slovy popíše schéma destilační aparatury a sestaví ji;
 • žák vypočítá praktický procentový výtěžek;
 • žák vypracuje graf závislosti teploty na čase.

Plán práce:

 1. Lab. cvičení – zadání a vysvětlení práce, sestavení aparatury (2 h)
 2. Lab. cvičení – vlastní destilace, pozorování a zápis teploty do tabulky naměřených hodnot (2 h)
 3. Lab. cvičení – sestavení grafu, výpočet praktického výtěžku v %, zpracování laboratorního protokolu (2 h)

ad 1)

Sestavení destilační aparatury trvá žákům pracujícím ve dvojici okolo šedesáti minut. Žáci se poprvé setkávají se složitější aparaturou a zápasí s problémy „nováčků“, tj. jak srovnat svorky na stojan, na co použít jaké držáky, do jaké výšky vše upevnit, aby se jim tam vešel kahan, jak hodně naklonit chladič, jak upevnit teploměr. Když se vše konečně povede, tak zjistí, že nemají ve frakční baňce varné kamínky nebo že jim to někde netěsní. Problémy s utěsněním jsou hlavně mezi frakční baňkou a chladičem a okolo teploměru.

Doporučuji nevytvářet více než 5 destilačních aparatur, abyste to stačili ohlídat. Je vhodné pracovat ve dvojicích, popř. trojicích. Velmi dobře v této práci žáci spolupracují v týmu. V laboratoři po celou dobu panuje tvůrčí atmosféra. Žáky práce baví. Pro učitele je hodina hodně náročná, protože musí pobíhat mezi jednotlivými skupinami a zodpovídat velké množství dotazů. Odměnou mu je skutečný zájem žáků.

Žákům vysvětlíme princip varných kamínků jako ochranu proti utajenému varu. Kapalina se nad kahanem místně přehřívá v bodě, kde se plamen dotýká přes síťku baňky. V tomto místě může nastat teplota varu, látka může začít přecházet v plynné skupenství, začnou se tvořit velké bubliny, ve kterých rychle roste tlak, a při odtržení z přehřátého místa by mohlo dojít k prudkému vybublání a poškození aparatury. Při umístění varných kamínků se s jejich pomocí kapalina neustále promíchává a k místnímu přehřátí nedochází.

Co musíme připravit:

Nosítka pro jednu skupinu musí obsahovat: frakční baňku, teploměr, chladič, alonž (jde to i bez něj), hadičky na chladič, zátky, kádinku, 2 stojany, držák na chladič, držák na baňku, kruh, keramická síťka, 2 svorky

ad 2)

Vlastní provedení práce už je pro žáky poměrně nudná záležitost. Z tohoto důvodu mají za úkol zapisovat změnu teploty v závislosti na čase po minutě. Z průběhu lze získat graf a vysvětlit na něm průběh varu v následujícím cvičení. Dalším důvodem je pracovní a klidná atmosféra v laboratoři. Žáci jsou zaměstnáni po celou dobu.

Destilaci a měření končíme v okamžiku, kdy se začíná oddestilovávat voda. Doporučuji několikrát zopakovat, že si žáci musí změřit a zapsat objem vydestilovaného ethanolu.

Musíme počítat nejméně s patnácti minutami na rozebrání aparatury a úklid.

ad 3)

Graf závislosti teploty na čase

Zopakujeme pravidla tvorby grafů:

 • do mm papíru píšeme pouze tužkou
 • každý graf musí mít nadpis vpravo nahoře
 • jak zjistíme, na kterou osu máme co zapisovat: to první v zadání, na vodorovnou osu to druhé v zadání (př. závislost teploty na čase – teplota první v zadání → svislá osa, čas – to druhé v zadání → vodorovná osa)
 • časová osa je vždy vodorovná
  • správné označení os: označení veličiny/jednotka, ve které se měřilo
  • žádné pomocné čáry do mm papíru nepatří, vyznačujeme pouze body, a to křížkem
  • výsledná křivka musí být plynulá, nesmí být „rohatá“, nemusí také nutně spojovat všechny body, prokládáme ji mezi nimi
  • v případě, že tvoříme grafů více, očíslujeme je a jejich názvy s čísly uvedeme do protokolu
  • u označení každého čísla na vodorovné ose musí být svislá čárka, na svislé ose vodorovná čárka

Společně navrhujeme měřítko teplotní i časové osy (doporučuji u teploty 1 °C  ̴ 2mm, u času 1 min  ̴ 0,5 mm). Právě toto dělá žákům značné problémy.

Graf zpracovává každý žák sám.

Doporučuji seznámit žáky se sadou křivítek. Žáci si rádi s nimi vyzkouší tvorbu křivky a mnohdy si sami uvědomí, že je mají doma, ale dosud nevěděli, k čemu slouží.

Tvorba grafu, výpočet a tvorba protokolu vyplní celé dvouhodinové cvičení.

Návrh výpočtu praktického výtěžku:

Necháme navrhnout postup žáky. Obvykle přijdou na řešení přes %, trojčlenkou nebo přes procentovou koncentraci. Kontrolujeme pouze přehlednost zápisu (počáteční objem směsi, objem vydestilovaného ethanolu) a správnost výpočtu. Postup necháváme na nich. Je vhodné nechat je pracovat v původním týmu.

K závěrečnému shrnutí doporučuji zodpovědět se žáky otázky. Odpovědi mají znát z hodin fyziky.

Poznámka:

Po dohodě s vyučujícím informatiky si žáci mohou zpracovat graf i na PC. V této práci je ale hlavním cílem procvičování práce s milimetrovým papírem a nácvik pečlivosti žáků při rýsování.

Reflexe:

Sestavení aparatury a činnost v laboratoři hodnotíme ústně s jednotlivými žáky v průběhu cvičení.
 
Známkou hodnotíme laboratorní protokol.
 
Co v něm hodnotíme: dodržení požadavků uvedených v pracovním listě, úprava, kvalita nákresu a jeho popis, správnost odpovědí na zadané otázky, zpracování grafu podle pokynů uvedených v teoretickém listu a smysluplný závěr.
Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc411 kBPracovní list
Odstranitdoc408 kBMetodický list
Odstranitdoc478 kBTeoretický list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 01. 2013
Zobrazeno: 7447krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Destilace. Metodický portál: Články [online]. 31. 01. 2013, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFABB/16883/DESTILACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 31. 01. 2013 09:13
Postup laboratorní práce je standardní - nejdříve se probere teorie, která se ověřuje v praxi. Pokud však žáci postupují od praxe k teorii, daleko více se u nich rozvíjí kompetence k řešení problému a kritické myšlení. Je ověřeno, že princip destilace mohou žáci odhalit. V této LP by se navíc dalo: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formálnímu rozvoji klíčových kompetencí - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu (žáci musí vytvářet graf tužkou na milimetrový papír, nemají tak možnost jej vytvářet např. pomocí ICT technologií - např. v Excelu apod.) - umožnit žákům volbu výběru pokusu - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - umožnit žákům participaci na postupu - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - diferencovat úkoly (role) pro nadané i slabé žáky -
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 02. 02. 2013 21:48

Co znamená "žák vypočítá praktický procentový výtěžek"? Takový výtěžek zpravidla v chemii znamená srovnání s předem vypočítanou teoretickou hodnotou - o to se zde nejedná. Alkohol zřejmě oddestilujem všechen, výsledek je tedy vždy 100 %. Zde se to myslí asi jako při pálení slivovice. Stejně jako nemůžeme říkat "ethanol" slivovici, tak nemůžeme ale říkat "ethanol" destilátu v pokusu! Žáci prý mohou vypočítat onen výtěžek pomocí "procentové koncentrace". Co to je? Máme dvojí procenta: hmotnostní (ta jsou běžnější, podle normy nejsou vyjádřením koncentrace ale jen složení směsi) a objemová. Objemová % jsou méně používaná, pro směs alkoholu a vody se hodí, ale zde je neznáme (jde o druh koncentrace, ale termín "procentová koncentrace" oficiálně není).

LP trvá celkem 6 vyučovacích hodin. Souhlasím, že sestavení složité aparatury chce napoprvé čas. Ale prakticky? Jde-li o 2 hodinová praktika, tak jedna skupina zablokuje na týden či déle laboratoř nebo odbornou učebnu svými aparaturami a jiné skupiny tam nemůžou? Nebo jde o výběrový předmět, kde malá skupinka žáků má jen pro sebe vybavenou školní laboratoř, kam nikdo jiný nejde?

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.