Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hra – Nebojte se elektřiny!

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jiří Fuksa
Anotace: Hra je určena pro soutěživé kolektivy žáků 6. ročníku základní školy. Je zaměřena na shrnutí poznatků o elektrickém obvodu, působení elektrického proudu a prevenci úrazů elektrickým proudem při manipulaci s domácími elektrospotřebiči.
Různá úroveň náročnosti otázek žáky motivuje nejen ke snaze získat více bodů, ale hlavně k chuti řešit náročnější problémy, hlouběji se nad nimi zamýšlet a spolupracovat ve skupině. Pedagogům skýtá možnost připravit si herní plán dle vlastního uvážení podle počtu skupin žáků, náročnosti a zaměření otázek. Hra je vhodným doplňkem pro shrnutí učiva, které bývá při ústním podání málo záživné a pro některé žáky i trošku abstraktní.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Herní plán, magnetická tabule a magnety, případně i interaktivní tabule.
Klíčová slova: elektrický proud, elektrický obvod, bezpečnost, prevence úrazů elektrickým proudem, vodič, izolant
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Hra má mnoho možností, jak ji upravit. Doporučuji prakticky zaměřené otázky zařadit až mezi nejnáročnější.

Skupiny otázek dle náročnosti

Otázka                 A (1 bod)           B (3 body)             C (5 bodů)

1.

2.

3.

4.

5.

Příklady otázek podle náročnosti

Skupina A (1 bod)

 • Co musí obsahovat jednoduchý elektrický obvod, aby byl funkční?
 • Co může neopatrnému člověku způsobit probíhající elektrický proud?

Skupina B (3 body)

 • Co si představuješ pod pojmem elektrický proud?
 • Odkud elektrický proud přichází do bytu a kudy musí projít, aby sis mohl rozsvítit v pokojíčku?

Skupina C (5 bodů)

 • Víte jak správně a bezpečně vyměnit doma nefunkční žárovku? Sestavte si jednoduchý funkční elektrický obvod s jeho základními částmi a popište a proveďte výměnu žárovky tak, abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem.
 • Jsi sám doma a zjistíš, že doutná nebo přímo hoří elektrická zásuvka ve zdi. Popiš, co postupně uděláš, aby tě neporanil výboj elektrického proudu a abys zajistil uhašení elektrické zásuvky.

I nesmělí žáci mají možnost na jednodušších otázkách uspět byť jedním bodem, ale upevní si zdravé sebevědomí

Příprava skupin a učebny

 • základem je teoretická příprava, postačí základní přehled o učivu
 • motivovat žáky, prezentovat hru (třeba i s použitím krátké humorné příhody nebo anekdoty, na kterou pointa hry navazuje)
 • rozdělit žáky do skupin (maximálně 4 nebo 5 ve skupině ), každá skupina si zvolí „mluvčího”
 • každá skupina by měla mít v učebně své stanoviště – podpoří se tím duch spolupráce a pocit sounáležitosti se skupinou; navíc se do úprav nábytku a pomůcek žáci rádi zapojují, více je to motivuje a zároveň je to i vhodná pohybová aktivita
 • připravit pomůcky pro hru – např. pro složení jednoduchého elektrického obvodu (součásti žákovské elektrotechnické stavebnice, vodiče, zdroj elektrického napětí, žárovka, zvonek...) nebo pro ukázku řešení požáru elektrického zařízení (pouze IMITOVAT !) – např. vhodný hasicí přístroj, improvizované prostředky, vypnutí jističů v bytě či v domě, případně i formu hlášení požáru na čísle 150 apod.

Pravidla hry

 1. Mluvčí skupin vylosují pro svou skupinu lísteček s číslem. V daném pořadí budou skupiny soutěžit.
 2. Každá skupina si postupně vybírá souřadnici s otázkou na herním poli – např. 1. A, 3. C, 2. B... a vyučující předem určí čas na rozmyšlenou.
 3. Ve skupině se žáci mohou tiše radit,  praktické plnění úkolů mohou provádět i jednotlivci či dvojice ze skupiny.
 4. Na vybranou otázku odpovídá 1 vybraný člen skupiny nebo určený mluvčí.
 5. V případě zařazení praktických úkolů je nutno brát zřetel na časový prostor!
 6. Pokud skupina odpoví správně, zaplní si tuto souřadnici na herním poli svým znakem (skupiny si mohou samy vytvořit).
 7. Pokud skupina odpoví špatně nebo vůbec ne, vyučující souřadnici „zablokuje” zvláštním znakem. Tuto otázku se bude moci skupina pokusit zodpovědět v dalším kole, jakmile se vystřídají.
 8. Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny a souřadnice v herním poli zaplněny znaky skupin, soutěžící si spočítají dosažené body.
 9. Vyučující zhodnotí výsledek, vyhlásí vítěze a pochválí i poražené za bojovnost a snahu.
 10. Pravidla hry si vyučující může upravit dle svého uvážení a časových možností, zájmu žáků a podle úrovně jejich znalostí a dovedností.

Doplněk

Použití interaktivní tabule usnadní organizaci hry a zjednoduší materiální vybavení. Zvýší se i přehlednost herního pole. Pokud si vyučující při přípravě herního pole v digitální podobě dá „práci” i se zvukovými efekty, které reagují na úspěch či neúspěch nebo i jiné efekty zvukové i grafické vhodné pro tuto hru, atraktivita hry se tím jen zvýší.

Vhodné grafické či zvukové efekty – plamen, blesk, siréna hasičů, jásot, potlesk, povzdechy zklamání apod.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 08. 2010
Zobrazeno: 5956krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FUKSA, Jiří. Hra – Nebojte se elektřiny!. Metodický portál: Články [online]. 17. 08. 2010, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAAFC/9315/HRA---NEBOJTE-SE-ELEKTRINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 08. 2010 11:04
Velmi dobře zpracovaný článek pro motivaci žáků.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 17. 08. 2010 11:04
Pěkný námět na aktivitu se žáky ve fyzice.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.