Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Výchova k občanství > Mezinárodní vztahy, globální svět > uvede některé globální problémy současnosti,...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Globální vzdělávání v České republice

Praktický příspěvek
inspirace
modul
Článek přináší informaci o globálním vzdělávání jako o konceptu, který za pomoci moderních metod a výukových postupů zprostředkovává mladým lidem nejen znalosti o současném světě, ale rozvíjí i jejich schopnosti a dovednosti, aby dokázali globální problémy chápat a posléze přispět k jejich řešení. Úroveň globálního vzdělávání v České republice byla v roce 2008 vyhodnocena Evropskou sítí pro globální vzdělávání (GENE). Hodnotící zpráva je přílohou článku.

Pro dnešní dobu je charakteristický rychlý přenos informací z jednoho místa na druhé. Moderní komunikační prostředky přinášejí během pár minut do našich životů zprávy o dění ve světě a umožňují nám získat takřka okamžitě informace o událostech, které se staly tisíce kilometrů daleko. Výuka ve školách na počátku 21. století musí na tento nový vývoj reagovat. Je proto nezbytné, aby byla koncipována tak, aby žáky a studenty obklopené řadou atraktivních multimediálních zdrojů zaujala a zároveň je dokázala připravit na život v současné rychle se rozvíjející, propojené a globální společnosti.

Nový trend ve vzdělávání, takzvané globální vzdělávání, si klade za cíl povzbuzovat žáky a studenty k tomu, aby dokázali informace a dění ve světě vyhodnotit a aby se uměli kriticky zamyslet nad výzvami, kterým svět čelí. Témata, jako je šíření AIDS, oteplování klimatu, příliv uprchlíků z chudých zemí do bohatých, ubývání zásob pitné vody apod., zasahují stále více do našich životů a vyžadují, aby se dnešní mladá generace zamýšlela nad hledáním budoucích řešení.

V zemích západní Evropy se do vyučování již od 80. let minulého století promítá globální přístup, označovaný jako tzv. „globální vzdělávání", případně „globální rozvojové vzdělávání". Jde o koncept, který prostřednictvím moderních metod a výukových postupů učí mladé lidi vnímat současné globální výzvy. Jeho smyslem je zprostředkovávat nejen znalosti, ale i schopnosti a dovednosti, aby žáci a studenti dokázali globální problémy chápat a posléze přispět k jejich řešení.

Školská reforma, která v českém školství v posledních letech probíhá, přinesla do života škol nepochybně celou řadu změn. Rámcové vzdělávací programy pronikají do všech stupňů základního a středního školství a učitelé dostávají větší prostor k tomu, aby svoji výuku přizpůsobili potřebám žáků a studentů. Centrální osnovy jsou překonány a dnes je tedy na každé škole a na každém učiteli, jak se mu podaří své hodiny naplnit aktuálními a relevantními informacemi.

Zařazení globálních témat do výuky je jednou z cest, jak mladé lidi přivést k větší odpovědnosti a zájmu o okolí. Prostor pro globální problematiku nabízejí všechny vyučovací předměty, nicméně ani jeden z nich nemůže poskytnout úplný rámec zkušeností a praktických dovedností, které žáci a studenti potřebují.

Právě z toho důvodu byla v rámcových vzdělávacích programech zavedena tzv. průřezová témata, která odrážejí hlavní myšlenky a výzvy, kterým společnost čelí a které mají svůj význam pro každého člověka. Díky nim může vzdělání získat relevanci a autenticitu a napomoci mladým lidem porozumět světu. Průřezová témata jsou způsobem, jak propojit výuku napříč jednotlivými předměty, událostmi a aktivitami a mohou proto náplň vyučovacího předmětu zaktualizovat a otevřít cestu k hlubšímu porozumění.

Cíle globálního vzdělávání odpovídají průřezovému tématu „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech", a to na úrovni základních i středních škol. Koncept globálního vzdělávání se však nevymezuje pouze na vyučovací předměty, v nichž se zmínky o globálních tématech objevovaly v menší či větší míře vždy - tedy na zeměpis a občanskou výchovu. Naopak - cílem globálního vzdělávání je vnést vnímání souvislostí mezi bezprostředním okolím a „velkým světem" do všech vyučovacích předmětů, cizími jazyky počínaje a matematikou konče.

V České republice proniká globální vzdělávání postupně do stále většího počtu škol. Velkou zásluhu na tom mají nevládní humanitární organizace (jako např. Člověk v tísni, Fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, ADRA, Charita, Společnost pro Fair Trade, Humanistické hnutí Narovinu apod.), které využívají svých zahraničních zkušeností k tomu, aby připravili aktuální podklady a učební materiály, vhodné pro přímé zařazení do výuky. Díky nim vznikla za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR řada příruček, výukových materiálů i pracovních listů, často zdarma dostupných na vyžádání.

Nevládní organizace také pořádají semináře a další aktivity pro učitele, z nichž lze získat informace o tom, jak zavádět interkulturní a globální témata do školních vzdělávacích plánů. Například společnost Člověk v tísni pravidelně organizuje semináře, školení a e-learningové kurzy pro učitele a budoucí pedagogy v základních a středních školách. Poskytuje jim materiály a publikace, věnované řadě témat, jakými jsou lidská práva, demokracie a otázky spojené s rozvojem, a to jednak v rámci programu Varianty, který běží od roku 2003, a jednak poměrně nově v rámci projektu Světová škola, kterého se za podpory Evropské komise účastní také Velká Británie, Rakousko, Polsko, Slovensko, Malta a Thajsko.

V rámci projektu Světová škola mohou školy kromě didaktických a informačních materiálů získat při splnění určitých kritérií značku „Světová škola" a stát se součástí mezinárodní sítě škol. Kritéria udělení značky zohledňují začlenění globálního vzdělávání do školního vzdělávacího programu, realizaci výuky o aktuálních společenských problémech, atmosféru na škole, realizaci projektů s praktickými výstupy atd. Dosud byl certifikát Světová škola udělen 9 českým školám.

Úroveň globálního vzdělávání v českém školství byla v roce 2008 vyhodnocena ze strany mezinárodní organizace GENE (Global Education Network Europe). V hodnotící zprávě, jejíž český překlad uvádíme v příloze, byla konstatována narůstající podpora české veřejnosti vůči zapojení země do globálních témat. Skupina expertů z Irska, Finska, Norska a Slovenska, kteří hodnocení prováděli, ocenila vstřícný postoj ke globálnímu vzdělávání ze strany státu - zejména Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - a vyzdvihla činnost nevládních rozvojových organizací a několika dalších aktérů. Tyto aktivity by však podle názoru expertů měly být dále rozvíjeny za větší koherence a koordinace a měly by být ze strany státu řízeny více strategicky. Rovněž by mělo dojít ke vzniku širší vize pro oblast globálního vzdělávání v České republice.

Lepší koordinace a podpora ze strany státních institucí bude v nejbližších letech nezbytná, nicméně hlavního cíle globálního vzdělávání - tedy vybavit mladé lidi znalostmi a dovednostmi užitečnými pro život v dnešním světě - nebude možné dosáhnout bez aktivního zájmu ze strany učitelů.

Příloha:

Český překlad národní zprávy o globálním vzdělávání
O'LOUGHLIN, E.,WEGIMONT, L.: Globální vzdělávání v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání. Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice. GENE, Amsterdam, 2008

PhDr. Zuzana Hlavičková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek