Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Výchova k občanství > Člověk ve společnosti

Zobrazit na úvodní stránce článků

Státní symboly

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Nina Štěrbová


Předmět: Občanská výchova
Ročník: prima
Délka vyučovací jednotky: 45 minut
Tematický celek: Naše vlast
Téma: Státní symboly
Pomůcky: CD přehrávač, CD - státní hymna, česká vlajka, státní znak, PC, interaktivní tabule, namnožené texty o státních symbolech, zvoneček

Cíle hodiny:

 • očekávané výstupy oboru RVP:
  • objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • očekávané výstupy vyučovacího předmětu ŠVP:
  • vyjmenuje státní symboly a vysvětlí jejich význam
 • rozvíjené klíčové kompetence: viz tabulka
 • učivo dle ŠVP: vlastenectví, státní symboly
 • kognitivní:
  • vyjmenuje a popíše 4 státní symboly ČR, z vlastní zkušenosti odvodí, kde se s nimi může setkat, při jakých příležitostech se využívají
 • postojový:
  • projevuje úctu ke státním symbolům
 • psychomotorický:
  • vybarví správnými barvami velký státní znak a vlajku ČR
Průběh hodiny

Evokace (10 minut)

Bez jakéhokoli uvedení hodiny učitel pustí nahrávku české státní hymny, pozoruje reakce žáků. Po doznění hudby se učitel ptá, co zaznělo v ukázce, kdy a kde ji mohou slyšet, při jakých příležitostech se používá, jak bychom se při ní měli chovat apod.

Učitel požádá žáky o uvedení dalších symbolů státu, formou brainstormingu je zaznamená na tabuli (učitel nápady žáků nehodnotí a nekomentuje). Žáci poté vyberou ty nejdůležitější.

Vhodná metoda: poslech nahrávky a řízená diskuse, skupinový brainstorming

Uvědomění si (25 minut)

Žáci se rozdělí do skupin po 5 (např. dle zasedacího pořádku), tyto pětice tak vytvoří tzv. domovské skupiny. Rozdají si čísla 1 - 5 a žáci se stejným číslem vytvoří skupinu novou - expertní, která se sejde v určené části učebny a zaměří se na konkrétní státní symbol(y). Expertní skupiny dostanou text, úkolem každého žáka je přečíst si jej, společně s ostatními členy expertní skupiny vybrat nejpodstatnější informace a ty vypsat do sešitu. Poté se člen expertní skupiny vrátí do své domovské skupiny a získané informace předá členům této skupiny.

Vhodná metoda: skládačkové učení, práce s textem

Podstata skládačkového učení

Žáci vytvoří domovské skupiny. Každý člen domovské skupiny se později stane expertem na určitou část studovaného tématu. Experti na stejné téma vytvoří skupinu expertní a společně studují zadané materiály. Poté se navrátí do svých domovských skupin, kde postupně experti informují ostatní členy a nastudované problematice.

Reflexe(10 minut)

Učitel promítne na tabuli důležité symboly státu (i nezmíněné), učitel i žáci k nim formulují vhodné otázky a kladou je ostatním žákům.

Na konci hodiny žáci dostanou pracovní listy, na nichž je zobrazen státní znak a slepá mapka ČR. Úkolem žáků je ve zbytku hodiny, či za DÚ vybarvit správnými barvami velký státní znak, podklad mapky barvami státní vlajky a do mapky dokreslit hlavní město a město, ve kterém žijí, příp. jiná významná města ČR.

Diskuze se žáky o způsobu práce (jak se jim pracovalo ve skupinách domovských, expertních, na jaké problémy narazili, jak se cítili apod.).

Vhodná metoda: kladení otázek, vybarvování státních symbolů, diskuze

Ověření výukových cílů:

 • kognitivní: písemné opakování
 • postojový: scénky - správné a nesprávné chování
 • psychomotorický: vybarvení státních znaků správnými barvami
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám