Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Historická studie: Opozice ve Výmarské republice (obrazy George Grosze)

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petr Albrecht
Spoluautor: Roman Anýž, Peter Sokol, Adam Strom
Anotace: V této aktivitě zkoumají žáci některé výtvarné práce německých autorů výmarského období, především obraz Agitátor George Grosze, a pokouší se je interpretovat, aby tak hlouběji pochopili politické, ekonomické a sociální napětí té doby. Žáci také zkoumají, jakou roli může hrát umění a umělci ve společnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kopie obrazů (projekce na plátno) pro každého nebo pro skupiny.
Klíčová slova: Výmarská republika, role umění ve společnosti, George Grosz

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. V případě, že jste o situaci v Německu po skončení První světové války již hovořili, zopakujte základní informace a souvislosti (Versailleská smlouva a její vnímání německou veřejností, ekonomické a sociální otřesy a politický neklid). Pokud nikoli, věnujte nějaký čas přednášce, výkladu, studiu z učebnice (PowerPoint prezentace o Výmarské republice např. na roman.anyz.googlepages.com).

2. Použijte obrazy německých umělců (viz příloha nebo jakékoli jiné vhodné, které naleznete v literatuře či na internetu) a metodou „think-pair-share" (samostatné zamyšlení do deníků, sdílení zapsaného s jedním partnerem a sdílení s větší skupinou) je prozkoumejte. Úkol může být zadán takto: Popište, co každý obraz říká o životě ve Výmarské republice.

3. Pokračujte zaměřením se na jednoho z umělců - George Grosze. Můžete žákům poskytnou biografické informace (zdrojem může být např. www.artmuseum.cz). Zaměřte se na jednu z jeho nejznámějších prací Agitátor (viz příloha nebo např. na www.artinthepicture.com/artists/George_Grosz/paintings.php). Podle jednoho z hlavních životopisců „Agitátor zobrazuje Hitlera, před kterým Grosz neúnavně varoval. (Agitátor) slibuje zástupům, že jejich materiální potřeby budou uspokojeny, ale jeho sliby doplňují gumové obušky, vysoká vojenská bota a hákové kříže." (Ivo Kranzfelder, George Grosz, Benedikt Taschen, 1994).

4. Vyzvěte žáky, aby analyzovali obraz (mohou pracovat samostatně ve dvojici nebo v malých skupinách). Nejprve ať vytvoří seznam všech věcí, které na obraze vidí, a zdrží se komentářů a soudů. Poté je vyzvěte, aby si všimli detailů na zobrazených předmětech a popsali podrobněji jejich vzhled. Nakonec by se měli pokusit spojit obrazy s informacemi, které získali o životě ve Výmarské republice.

Příklady žákovských interpretací:

 • boty - síla, vojenská tradice, pořádek a právo
 • buben - propaganda, vojenská výstraha
 • tři barvy (černá-rudá-žlutá) - barvy imperiálního Německa
 • krocan a víno - slib dostatku jídla, dobré časy
 • hrad - starobylá ochrana a tradice
 • barevné tváře - klauni
 • šedé tváře - konformita, uniformita
 • řehtačka - upoutání pozornosti
 • pára stoupající z agitátorovy hlavy - horká hlava
 • obličej vpravo nahoře - stereotypní představa Žida

5. Vyzvěte každého, aby využil vytvořených interpretací a pokusil se napsat do deníku několik vět nebo krátký odstavec o tom, co chtěl George Grosz svým obrazem říci, co zobrazoval, před čím varoval... Opět nechte žáky sdílet své práce minimálně ve dvojicích. Dobrovolně mohou zaznít i v plénu. Pokud předem uvedete kritéria hodnocení, můžete tuto krátkou interpretaci/historickou analýzu obrazu ohodnotit.

6. Celou lekci/hodinu ukončete diskusí v komunitním kruhu. Vysvětlete žákům, že George Grosz se často obracel na své umělecké přátele a žádal je o angažovanost. Napsal např.:

„Co je dnes vaše tvůrčí vlažnost a abstraktní řeči jiného než absurdní, nesmyslný hazard, hloubání o věčnosti... Vaše štětce a pera, která by měla být zbraněmi, nejsou nic než stébla trávy."

Vyzvěte žáky k diskusi na téma: Jakou roli ve společnosti přisuzoval Grosz umělcům? Souhlasili by s ním? Umělci mohou chránit demokracii, ale mohou ji jistě také ničit a naopak pomáhat režimům nedemokratickým (viz propaganda). Má být umění angažované, nebo nezávislé?

Přílohy - obrazy německých malířů výmarského období
(zdroj obrázků: www.facinghistory.org):


Citace a použitá literatura:
[1] - Dissent in the Weimar Republic: The Art of George Grosz. FHAO online campus: www.facinghistory.org/campus/.  
[2] - Dějepisné PowerPoint prezentace na roman.anyz.googlepages.com.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf47 kBGeorge Grosz - Agitátor
Odstranitpdf63 kBGeorge Grosz
Odstranitpdf71 kBBruno Voigt
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 04. 2008
Zobrazeno: 5994krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ALBRECHT, Petr. Historická studie: Opozice ve Výmarské republice (obrazy George Grosze). Metodický portál: Články [online]. 11. 04. 2008, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/2210/HISTORICKA-STUDIE-OPOZICE-VE-VYMARSKE-REPUBLICE-OBRAZY-GEORGE-GROSZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.