Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Veřejná politika

Ikona zkusenost
Autor: Jitka Požárová
Anotace: Co znamená pojem veřejná politika, struktura obce a obecního úřadu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Formy participace občanů v politickém životě
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: flipchart, fixy (nebo tabule, křídy), pracovní list, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, denní tisk, nůžky
Klíčová slova: participace, občanská společnost, projevit názor, lokální dimenze, veřejná instituce

Cíl výuky:

 • Žáci popíší, co je veřejný problém, a posoudí možnosti jeho řešení.
 • Žáci vyjmenují některé veřejné problémy v České republice a analyzují možnosti jejiche řešení.
 • Žáci respektují zásady kritického myšlení.

Aktivita č. 1 : Veřejný problém

 1. Nejprve žákům vysvětlíme (připomeneme) pravidla Brainstormingu.
 2. Žákům položíme otázku Co podle vás označuje pojem veřejný problém? Všechny odpovědi zapisujeme na flipchart (tabuli).
 3. Po ukončení aktivity vedeme řízenou diskuzi o jednotlivých nápadech. Nyní mohou žáci příspěvky hodnotit a revidovat.
 4. Vyzveme žáky, aby v několika větách shrnuli to, co je podle nich veřejný problém. Vedeme je ke vzájemnému konsenzu.
 5. Na závěr žáky vyzveme, aby zjistili význam slov „veřejný“ a „problém“ ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost a porovnali jej s vlatní definicí.

Aktivita č. 2 : Denní tisk

1. Rozdělíme žáky do čtyřčlenných skupin a vyzveme je, aby určili své zapisovatele a mluvčí.

2. Žákům rozdáme denní tisk. Každá skupina by měla pracovat s novinami stejného názvu a stejného vydání, případně s různými deníky téhož data.

3. Jejich úkolem bude zběžně prolistovat noviny a vystříhat tři články z různých oblastí týkajících se nějakého veřejného problému (ze světa, z jejich regionu, z kultury nebo ekonomiky) a tři články, které nejsou zaměřeny na veřejný problém. Vybrané texty si pozorně přečtou a zapíší si argumenty,kterými budou obhajovat zařazení článků do dvou vyčleněných skupin.

4. Vyzveme mluvčí skupin, aby postupně prezentovali výsledky své práce, a moderujeme diskuzi názorů ostatních skupin.

 

Aktivita č. 3 : Kdo je zodpovědný?

 1. Žáci se zamýšlejí nad otázkou Kdo je zodpovědný za řešení veřejných problémů? Řídíme diskuzi tak, abychom žáky přivedli ke konstatování, že veřejné problémy jsou řešeny podle svého rozsahu na několika úrovních – obecní, krajké, státní či mezinárodní.
 2. Pomocí Pracovního listu pro žáky seznámíme žáky s volenými a odbornými orgány obce. Žáci vyhledají na internetu všechny informace, které mají být doplněny do pracovního listu.
 3. Vyzveme žáky, aby se vrátili ke třem vybraným problémům z denního tisku a znovu si přečetli článek z regionální oblasti.
 • Kdo je zodpovědný za řešení takového problému?
 • Zabýval se již někdo jeho řešením? S jakými výsledky?

Aktivita č.4: Věc veřejná – věc lhostejná?

 1. Na závěr žákům položíme otázku: Jakým způsobem se mohou občané ČR podílet na řešení veřejného problému?
 2. Křídou vedeme středem učebny čáru, která symbolizuje neutrální půdu. Vpravo je území souhlasu, vlevo nesouhlasu.

Úkolem žáků je rozmístit se po učebně podle stanoviska k otázce Je v České republice věc veřejná věcí lhostejnou, resp. mají občané vůli a zájem podílet se na řešení veřejných problémů?

Uveďte konkrétní případy ze života v ČR, které použijete k argumentaci vašeho postoje.

Během řízení diskuze mohou žáci měnit své pozice – stanoviska – k daným otázkám.

Reflexe:

Hodnocení

 • pracovní list

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc215 kBVeřejná politika - pracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 11. 2012
Zobrazeno: 5376krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POŽÁROVÁ, Jitka. Veřejná politika. Metodický portál: Články [online]. 22. 11. 2012, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/16587/VEREJNA-POLITIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.