Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Moderní doba > Slavné dny pro ZŠ: Den prvního odporu ve...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den prvního odporu ve varšavském ghettu

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Žáci se seznámí s termínem „ghetto“ v jeho různých významech a zamyslí se nad omezeními plynoucími z pobytu v něm. Zamyslí se nad motivací židovských povstalců a pokusí se nalézt historické analogie podobného jednání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
  2. Základní vzdělávání -> Etická výchova
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text k videu, pracovní list
Klíčová slova: 2. světová válka, židovské ghetto

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni vysvětlit obecné rysy ghettoizace, 
  • vyhledávají a třídí informace, výsledky své práce prezentují před třídou, 
  • chápou význam zdánlivě beznadějného boje za svobodu.

Délka:

2 vyučovací hodiny

Postup:

1) Za domácí úkol zadáme žákům zjistit, jaký je obecný význam slova „ghetto“, v jaké souvislosti byl používán v době 2. světové války a v jakém je používán dnes.

2) Na začátku hodiny během řízeného rozhovoru úkol zkontrolujeme (část města vymezená pro různě definovanou minoritu, pro židy za 2. sv. války, mezistupeň mezi svobodou a vyhlazovacími tábory, dnes nejčastěji označení pro sociálně vyloučené lokality).

3) Pustíme video, rozdáme text, necháme jej žáky přečíst a ujistíme se, že všemu rozumí.

4) Předložíme žákům jednoduchou schematickou mapu obce, v níž žijí, a vyzveme je, aby do ní zakreslili oblast odpovídající 2,5 % velikosti obce a spočítali, kolik obyvatel by v ní žilo (počet musí odpovídat 30 %). Mapu konkrétní obce musí do PL doplnit učitel.

5) Do PL odpoví žáci na následující otázky:

a) Představte si, že žijete v ghettu, které jste nakreslili. Jak by to poznamenalo váš život? Kam byste se nedostali? O co byste přišli?

b) Žijete vně ghetta – jak byste se v takovém případě cítili? Vadilo by vám to? Napadají vás způsoby, jak obyvatelům ghetta pomoci?

c) Jakou motivaci měli povstalci ve varšavském ghettu?

d) Je něco, kvůli čemu byste byli ochotni jít bojovat, i když by bylo skoro jisté, že přitom zahynete?

e) Vzpomenete si na další příklady z historie? (Např. Jan Hus, Jeroným Pražský, parašutisté, kteří zabili Reinharda Heydricha, …, židovští povstalci ve vyhlazovacích táborech Sobibor a Treblinka atd.)

6) Odpovědi na otázky a), b) a c) shrneme během řízeného rozhovoru, otázky d) a e) necháme žáky zodpovědět doma, následující hodinu je prodiskutujeme a odpovědi se souhlasem žáků vyvěsíme na nástěnce.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná v bodě 6.


Kapitolu Den prvního odporu ve varšavském ghettu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/786786/den-prvniho-odporu-ve-varsavskem-ghettu-18-leden včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf289 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf212 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 03. 2016
Zobrazeno: 3579krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den prvního odporu ve varšavském ghettu. Metodický portál: Články [online]. 09. 03. 2016, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAAG/20757/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-PRVNIHO-ODPORU-VE-VARSAVSKEM-GHETTU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.