Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jičín v proudu třicetileté války

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Petr Hamáček
Anotace: Příspěvek ukazuje možnost, jak žákům zajímavou formou zprostředkovat informace o historii města, ve kterém žijí. Aktivita probíhá formou projektu. Příspěvek může být inspirací pro podobný projekt upravený pro podmínky jiného regionu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: muzeum, historie, Jičín, knihovna, archiv

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Cílem projektu bylo ukázat, kde mohou žáci v Jičíně čerpat informace (muzeum, archiv a knihovna) a jak mají samostatně v těchto institucích vystupovat. Dobrou zkušenost jim poskytla práce s knihami, ve kterých museli vyhledávat potřebné informace. Touto činností získali základní znalost o historii města. Součástí týdenního projektu bylo i řešení matematických příkladů (žáci například na základě podobnosti počítali výšku Valdické brány, počet kostek na Valdštejnově náměstí nebo přepočítávali dobové míry a váhy). Aby poznali jazyk tehdejší doby, museli převést dobový zápis z městské knihy do současné češtiny. Žáci ve skupinách, ve kterých řešili dané úkoly, také vyjeli na kolech s cílem zachytit barokní komponovanou krajinu Jičínska.

Organizace projektu:

První den (pátek) byli žáci 9. ročníku rozděleni do šesti skupin po 8 - 9. Následně si vylosovali zadání svých úkolů. Skupiny tak získaly i svá jména, která naznačovala, čím se budou zabývat (např. Kostely, Jezuitská kolej, Nové město aj.). Ještě týž den žáci navštívili muzeum, kde viděli nejen vlastivědnou expozici, ale i depozitáře. Pracovníci muzea jim poradili, kde najdou potřebné informace ke svým úkolům. Muzeum a Městská knihovna Jičín poskytly žákům v následujícím týdnu i prostory, kde mohli úkoly zpracovávat. Přednáškou o historii Jičína přispěl i Státní okresní archiv v Jičíně a místopisnou procházkou PhDr. Eva Bílková. Na závěr projektu žáci získané poznatky předvedli ostatním. Kromě prezentace výsledků z jednotlivých úkolů připravili i průvod flagelantů, jednání vojevůdce švédské armády ve štábu, výbuch jičínského zámku a další velmi povedené výjevy žákovské fantazie. Výsledky svých bádání průběžně zobrazovali na barevné čtvrtky formátu A2.

Hodnocení projektu žáky:

„Měli jsme téma, o kterém jsem moc nevěděla, projekt mi dal mnoho nových poznatků...", „...naučili jsme se týmové práci...procházky po městě byly lepší, než se šrotit DĚ, MA, ČJ, VV, HV atd. ve škole..." a další. Žákům se líbilo, že „vše" záviselo na nich a když zjistili, jakou volnost a zároveň zodpovědnost při plnění úkolů mají, ujali se práce se vší vervou.

Otázky a úkoly jednotlivých skupin
Náměstí I
 • Jak vypadal život v měšťanském domě?
 • Kde žili židé a k čemu sloužilo náměstí?
 • Co městu přinášelo peníze?
 • Zpracujte plánek města na severní a západní straně.
 • Pokuste se vytvořit maketu trhoveckého stánku tehdejší doby.
 • Převeďte do současné češtiny přepsaný text a pokuste se přepsat i přiloženou listinu.
 • Zjistěte co nejvíce informací o Bohuslavu Balbínovi.
 • Zjistěte přibližný počet žulových kostek, které jsou potřeba k vydláždění náměstí.
 • Pro určování výměry pozemků se používala plošná jednotka „jitro". Zjistěte výměru Valdštejnova náměstí v jitrech.
Náměstí II
 • Kdo řídil město, kdo hlídal pořádek?
 • Kdo měl jaké pravomoci, jak vypadaly pokuty?
 • Kam se psaly úřední zápisy a jaký byl jejich jazyk?
 • Jaká byla historie jičínských bran, kolik jich bylo a kde stály?
 • Zpracujte plánek východní a jižní strany náměstí.
 • Nacvičte dramatické představení o jednání městské rady.
 • Určete průměrnou výšku schodů vedoucích na Valdickou bránu. Kolik schodů povede na Valdickou bránu, jestliže se výška schodu zvýší o 2 cm?
 • Vypočítejte dráhu, kterou vykoná velká a malá ručička věžních hodin za jeden den.
 • Převeďte do současné češtiny přepsaný text a pokuste se přepsat i přiloženou listinu.
 • Zjistěte co nejvíce informací o Bohuslavu Balbínovi.
Zámek
 • Kdy a kdo založil zámek, kdo ho kdy přestavěl, jaký byl jeho vývoj, jeho výzdoba?
 • Co se tam stalo dramatického, jak vypadal život šlechty v daném období?
 • Kdo vlastnil zámek v průběhu 17. století?
 • Zpracujte mapu přístupových cest do Jičína.
 • Nacvičte dramatické představení z historie zámku.
 • Vypočítejte, kolik čtvercových tabulí skla o rozměru 2,5 m2 bude potřeba na zasklení všech oken zámku směřujících na náměstí.
 • Převeďte do současné češtiny přepsaný text a pokuste se přepsat i přiloženou listinu.
 • Zjistěte co nejvíce informací o Bohuslavu Balbínovi.
Kostely
 • Kdy byly založeny jednotlivé kostely (kdy vznikla synagoga)?
 • Po kom se kostely jmenují, jaké příběhy se k těmto osobnostem váží?
 • Jaké měli lidé v 17. století svátky, jak často byly bohoslužby, co všechno patřilo do církevních úkonů?
 • Pokuste se zrekonstruovat průvod flagelantů.
 • Zatravněné plochy kolem kostela sv. Jakuba se mají osázet růžemi. Vzdálenost mezi jednotlivými keři bude 70 cm. Kolik keřů růží bude potřeba? Ve vhodném měřítku sestrojte plánek.
 • Převeďte do současné češtiny přepsaný text a pokuste se přepsat i přiloženou listinu.
 • Zjistěte co nejvíce informací o Bohuslavu Balbínovi.
Nové město
 • Kdy a kým bylo Nové město založeno a pro koho?
 • K čemu sloužilo dnešní Lidické náměstí?
 • Jaká řemesla byla zastoupena v tehdejším Jičíně a co bylo jejich náplní?
 • Udělejte přibližný plánek Nového města.
 • Představte oděvy tehdejší doby.
 • Selka přinesla z trhu 5 žejdlíků mléka, 6 loktů látky, kopu vajec, tucet knoflíků a máz piva. Kolik by toho přinesla v dnešních jednotkách?
 • Ze studny vytáhli vědro vody. Kolik to bylo desetilitrových kbelíků?
 • Plošnou jednotkou byl i korec. Kolik korců měří Lidické náměstí?
 • Převeďte do současné češtiny přepsaný text a pokuste se přepsat i přiloženou listinu.
 • Zjistěte co nejvíce informací o Bohuslavu Balbínovi.
Jezuitská kolej
 • Kdy byla kolej postavena a pro koho, k čemu sloužila a kolik měla studentů?
 • Kdo ohrožoval Jičín nejvíce v průběhu války a jak se chovala vojska v té době?
 • Kde byly v okolí další církevní instituce?
 • Nacvičte dramatické představení na téma přepadení Švédy.
 • Rozměry pole udával počet sáhů. Jakou výměru (m2) mělo čtvercové pole, jehož strana měřila 100 sáhů?
 • Stará jednotka pro určování výměry pozemků byl 1 lán. Zjisti, kolik hektarů mělo pole velké 1 lán.
 • Kolik zrní sklidil sedlák, jestliže ho byly 2 měřice?
 • Převeďte do současné češtiny přepsaný text a pokuste se přepsat i přiloženou listinu.
 • Zjistěte co nejvíce informací o Bohuslavu Balbínovi.
Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence občanské – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice)
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Dramatická výchova
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída, učebna v přírodě, exkurze, vycházka do přírodního prostředí
Organizace časová krátkodobý projekt
Vyučovací metoda komplexní – projekt
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 02. 2008
Zobrazeno: 6252krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAMÁČEK, Petr. Jičín v proudu třicetileté války. Metodický portál: Články [online]. 21. 02. 2008, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAAAB/2031/JICIN-V-PROUDU-TRICETILETE-VALKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.