Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Znáš české dějiny středověku a raného no...

Ikona prakticky

Znáš české dějiny středověku a raného novověku?

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové doby » objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * nakopírovaná a rozstříhaná příloha č. 1
* psací potřeby
* sešit do dějepisu
* příloha č. 2
* nakopírovaná příloha č. 4
Klíčová slova: Čeští panovníci a jejich ženy, data a události českých dějin

Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislosti evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje
 • žák seřadí panovníky tak, jak postupně vládli
 • žák podle popisu pozná osoby českých královen a přiřadí k nim jejich manžele
 • žák zná nejznámější data a události, ke kterým se váží
 • žák vysvětlí pojmy a termíny, které se váží k probranému učivu
Hodnoty, postoje:
 • žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
 • žák je schopen pracovat ve dvojici
 • žák chápe, že nemusí vše znát, proto umí hledat ve svém sešitě a informace z něj použít, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • žák umí spolupracovat s ostatními ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
 • operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, utváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Kroky realizace:
1. Vladaři
 • žáci pracují ve dvojicích
 • učitel každé dvojici rozdá lístečky se jmény vladařů (nakopírovaná a nastříhaná příloha č. 1)
 • úkolem žáků je seřadit jména vladařů tak, jak vládli
 • po dokončení si společně s učitelem práci zkontrolují
2. Manželky panovníků
 • žáci pracují stále ve dvojicích, mají sešit k dějepisu
 • učitel bude nyní představovat postupně jednotlivé manželky panovníků; o každé řekne několik vět, nesmí prozradit její jméno, ani jméno jejího manžela (příloha č. 2)
 • žáci se pokusí uhádnout, o které ženy se jedná, jejich jména si zapíší
 • učitel řekne žákům správné řešení, oni si popř. opraví své tipy
 • nyní se pokusí napsat ke každé ženě, čí byla manželkou
 • učitel s žáky opět zkontroluje správnost řešení
3. Roky
 • každý žák pracuje samostatně
 • učitel napíše na tabuli roky
 • žáci si je opíší do sešitu a snaží se ke každému napsat, co se k tomuto roku váže, co se stalo
 • učitel vybídne žáky, aby použili zápisy ze sešitu, a pokud si nejsou jisti, aby si správné odpovědi našli v sešitě a doplnili
 • následuje opět společná kontrola
4. Co to je?
 • žáci se rozdělí do skupin po čtyřech
 • každá skupina dostane nakopírovanou přílohu č. 4
 • úkolem každé skupiny je vybrat si osm pojmů a vymyslet hádanky tak, aby odpovědí byla právě uvedená událost, věc, osoba... (např. Co je to? Má to čtyři body a je to odvážný program husitů? - 4 pražské artikuly)
 • skupiny si čtou pod vedením učitele hádanky a odpovídají, tím zjistí správnost svých odpovědí
Výstupy:
 • správně složené pořadí panovníků v Čechách
 • dvojice královen a králů
 • určení událostí s letopočtem
 • vymyšlené hádanky
Hodnocení

Pro žáky je tento typ opakování probraného učiva velmi zábavný a přínosný. Nemají trému, protože u něj mohou používat sešity, sousedy, pomoc celé skupiny.

Citace a použitá literatura:
[1] - PICKOVÁ, Dana ; KUBÚ, Naďa. Dějiny středověku a raného novověku - 1. 1. vydání. Praha : SPL, 1995. 63 s. ISBN 80-208-0334-3. 
[2] - AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František; PICKOVÁ, Dana. et al. Dějiny středověku a raného novověku - 2. . 1. vydání. Praha : SPL, 1996. 64 s. ISBN 80-208-0374-2. 
[3] - AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Dějiny středověku a raného novověku - 3 . 1. vydání. Praha : SPL, 1996. 48 s. ISBN 80-208-0382-3. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 03. 2009
Zobrazeno: 9205krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Znáš české dějiny středověku a raného novověku?. Metodický portál: Články [online]. 19. 03. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAA/3039/ZNAS-CESKE-DEJINY-STREDOVEKU-A-RANEHO-NOVOVEKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.