Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Boření stereotypů o Romech

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek obsahuje námět pro zařazení romské problematiky do vyučovacích hodin dějepisu. Aktivita je zaměřena na historii této národnostní menšiny a na diskusi o tom, jak je romská menšina vnímána.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Film Curse on the Gypsies (nebo nějaký podobný)
Klíčová slova: Romové, historie, etnická menšina, přísloví, identita

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Vzdělávací projekt Tváří v tvář historii hledá příčiny zášti vůči národnostním menšinám.

Žáci:
 • prozkoumají rozdíly ve způsobu, jak se vidí Romové sami a jak je vidí ostatní
 • porovnají své vlastní vnímaní Romů s historickými a kulturními důkazy o romských hodnotách a společnosti
 • rozvíjejí základní pochopení romské identity jak v historickém kontextu, tak v současné společnosti
Historický kontext

Žáci by měli znát základní informace o romské historii a o postavení Romů v současné evropské společnosti.

Aktivity
 • Zeptejte se žáků, kterých prvních pět slov nebo charakteristik z dětství se jim vybaví, když se řekne Rom nebo Cikán. Ať si své poznatky napíší do svých sešitů.
 • S použitím těchto slov a výrazů vytvořte třídní osobnostní profil Roma. Nezaměřujte se však na jednotlivce, ale na profil celé skupiny.
 • Projděte vzniklý osobnostní profil a popovídejte si o kontextu, ve kterém žáci tato slova slyšeli (např. doma, mezi kamarády, v knížkách, v reklamách, filmech).
 • Rozdělte třídu do tříčlenných skupin a řekněte žákům, že budou teď chvíli antropology, jejichž úkolem je vytvořit portrét skupiny - národa, který už neexistuje. Každá skupina si určí mluvčího, který potom bude prezentovat její výsledky ostatním skupinám. Jediným svědectvím o této skupině, které je k dispozici, jsou jejich přísloví a rčení. Úkolem žáků je s použitím těchto rčení určit, jak se tato skupina dívala na svět a na život, jaké měla hodnoty, jak se k ní chovali ostatní národy atd.
 • Rozdejte následující rčení:

Garade Lava - skrytá slova Romů podle knihy Ame Sam E Rromane Dzene (My jsme Romové) od Iana Hancocka. Jedno z následujících rčení - Nepokoušej se jít rovně po klikaté cestě - nepochází z uvedeného zdroje.

 • Kdokoli chce mluvit pravdu, měl by mít jednu nohu ve třmeni.
 • Když Bůh chce, i koště může střílet.
 • Pes, co má dva pány, zemře hlady.
 • Čím je bobule tmavší, tím je její šťáva sladší.
 • Náš jazyk je naše síla.
 • Spousta dětí, spousta štěstí."
 • Nechoď často na návštěvu, protože přijdeš o místo u stolu.
 • Moucha nevletí do zavřených úst.
 • Vítr se nestará, přes čí vůz vane.
 • Nerom ukradne koně, Rom ukradne podkovu.
 • Nepokoušej se jít rovně po klikaté cestě.
 • Hledej snachu ušima, ne očima.
 • Buď opatrný ve vsi, kde nemají psy.
 • Zítra bude možná pršet, ale vítr vše vysuší.
 • Co najdeš v řece, musí přicházet od pramene.

Přibližně po patnáctiminutové diskusi nechte každou skupinu, ať sdělí ostatním, na co přišla. Na tabuli potom napište společné objevy. Porovnejte tyto výsledky s těmi, které se objevily v rámci předchozích osobnostních profilů. Zaměřte se společně na rozdíly mezi těmito profily a výsledky, ke kterým dospěly jednotlivé skupiny:

 • Jaký je rozdíl mezi tím, jak se vidí Romové sami a jak je vnímají ostatní?
 • Kdo jste vy ve srovnání s tím, jak vás vnímají ostatní?

Na základě ukázek ze Skrytých slov a materiálů z internetových stránek zkuste znovu vytvořit váš seznam dojmů založený na původních ideách, webových stránkách, citacích. Abyste vše zařadili do historické perspektivy, pusťte desetiminutovou ukázku z dokumentu Prokletí Romů/Curse of the Gypsies (od jejich příchodu do Evropy až do pozdějších perzekucí, kterými museli čelit).1 Nechte žáky, ať si do svých sešitů (deníků) zapíší, jak na ně tato aktivita působila, co při ní prožívali.2

Navazující aktivity

Existuje mnoho skvělých internetových stránek a textů, které jsou vhodné a dostupné pro hlubší a podrobnější zkoumání vnímaní Romů v historii a dnes. Odkažte na uvedené zdroje. Žáci by se mohli zaměřit na zkušenosti Romů v jejich městě či zemi. Také by mohli projít odkazy na Romy v evropském tisku.

Hodnocení

Jednou z metod, jak by žáci mohli zhodnotit účinek této vyučovací hodiny, je zaměřit se na příklady, jak jsou Romové zobrazováni například v populárních filmech, v televizi v hudbě. Žáci potom mohou porovnat tyto příklady s tím, na co přišli sami v průběhu hodiny.


1 Uvedený dokument je v současnosti dostupný pouze v angličtině, může však být nahrazen jiným, záleží pouze na vaší zkušenosti.
2 Důležitou součástí projektu Tváří v tvář historii jsou deníky - sešity, do kterých si všichni účastníci hodiny mohou v určeném čase zapisovat své dojmy, pocity, poznatky. Tyto sešity se nekontrolují, jsou určeny čistě pro potřeby žáků. Sebereflexe je velmi podstatnou a bohužel často opomíjenou částí výuky.

Citace a použitá literatura:
[1] - HANCKOK, Ian. We Are the Romani People. Hatfield : University of Hertfordshire Press, 200. 180 s. ISBN 1 902806 19 0. 
[2] - STERN, Margot Stern. Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behavior.  
Anotované odkazy:
The Roma of Central and Eastern Europe, Open Society Institute Online výstava dvou fotografických projektů na téma Romů ve střední Evropě a jejich segregace.
Roma Links Open Society InstituteRozcestník dalších www stránek s rómskou tématikou.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 02. 2008
Zobrazeno: 8512krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Boření stereotypů o Romech. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAA/2039/BORENI-STEREOTYPU-O-ROMECH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Kristýna TylečkováVloženo: 02. 01. 2020 15:13

...přísloví a rčení pomáhají pochopit mysl národa

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.