Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Založení Říma – integrace anglického jazyka...

Ikona prakticky

Založení Říma – integrace anglického jazyka do dějepisu

Ikona zkusenost
Autor: Michaela Hlaváčová
Anotace: Příspěvek se věnuje zařazení CLIL metody do výuky dějepisu v 6. ročníku na druhém stupni ZŠ. Je zde popsána celá vyučovací hodina včetně zveřejnění pracovního materiálu do výuky. CLIL výuka v anglickém jazyku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: lepidlo do skupiny, psací potřeby, čtvrtky A3, obrázky Kolosea či Říma a vlčice – rozstříhané na díly, obrázky k bájnému příběhu, texty vět
Klíčová slova: pověst, Romulus, Remus, Řím, založení

Cíl výuky:

Cíl jazykový:

  • Žák přiřadí větu popisující obrázek ke správnému obrázku.
  • Žák jednoduše sdělí, jak byl dle pověsti Řím založen – za vyžití obrázkové opory.                    

Cíl obsahový:

  • Žák převypráví příběh o založení Říma.
  • Žák posoudí reálnost bájného příběhu a srovná obsah s fakty.

Chtěla bych se podělit o zkušenost se zařazením CLIL metody do výuky dějepisu na 2. stupni v 6. ročníku základní školy. Vyučovací hodina je vyzkoušená a mohu již nyní říci, že se velmi zdařila. 

Průběh výuky:

V předchozí hodině bylo se žáky probráno učivo věnující se Etruskům – jejich působení v oblasti Říma.

Učitel předem rozstříhá obrázky vlčice a Kolosea (závisí na počtu žáků) – viz Příloha č. 1 – a rozdá každému žákovi jeden díl obrázku. Učitelem je zadán pokyn k následné práci česky a na tabuli je zapsán začátek vět, které budou žáci používat: There is … There are … Žáci se hledají tak, aby se jim podařilo sestavit obrázek.  Pohybují se po třídě, popisují svůj obrázek v angličtině (jsou-li někteří žáci slabší – mohou užít češtiny). Jakmile se setkají s díly, které k sobě patří, sednou si všichni k jedné lavici. Obrázek nalepí na A3, která je již připravena na lavicích.

Následně mají žáci společně vymyslet, kterému tématu bude hodina věnována. Veškeré nápady zdůvodní, případně uvedou, co je k takové úvaze vede. Žáci po dobu 5 minut vymýšlejí, uvádí všechny myšlenky, které je napadnou. Své nápady zapisují česky. Učitel je uplynutí časového limitu požádá o zveřejnění nápadů. Společně s učitelem se tak doberou k tématu hodiny.

Před rozdáním pomůcek k další aktivitě učitel zformuluje česky jednotlivé body práce. Každá skupina obdrží soubor obrázků – Příloha č. 2 – a kartiček s větami – Příloha č. 3. Věty jsou psány anglicky. Učitel od této chvíle může pokyny též zadávat v angličtině. Žáci mají na lavici rozloženy obrázky v chronologickém pořadí, rozdělí si mezi sebou kartičky s větami. Jejich úkolem je přečíst si věty tiše pro sebe a vybrat obrázky, ke kterým věty náleží. Po této samostatné práci přejdou všichni ke společnému sdílení informací. Vždy jeden žák sdělí obsah své kartičky – anglicky – a přiřadí větu k odpovídajícímu obrázku. Takto se činnost opakuje do chvíle, než jsou všechny věty přiřazeny. Následně nalepí obrázky s větami na A3 pod motivační obrázek. Vzhledem k tomu, že nebyla začleněna úvodní práce se slovní zásobou, může učitel předpokládat dotazy. Je možné poskytnout slovníky, ale není toto nezbytné.

Po sestavení příběhu je text přečten učitelem, žáci kontrolují se svou verzí. Je možné též na internetu vyhledat kreslený příběh o založení Říma a žákům jej pustit.

Žáci jsou poté vyzváni učitelem k volnému převyprávění příběhu. Zde je možné ponechat celou práci v češtině, aby i slabší žáci věděli, jak děj probíhal.

Žáci se vrátí na svá místa a obdrží od učitele text v angličtině, ve kterém chybí slova – Příloha č. 4. Zde je práci možné přizpůsobit schopnostem a dovednostem žáků – věty mohou být v chronologickém pořadí a žáci doplňují chybějící slova; věty mohou být zpřeházeny, tj. kromě doplňování žáci ještě řadí věty časově. Ve dvojicích si žáci přečtou souvislý text.

Učitel po celou dobu práci monitoruje, poskytuje rady, podává zpětnou vazbu.

Závěrečná část hodiny se týká srovnání pověsti a historických dokladů. V učebnici žáci vyhledají odstavec věnující se dané tematice a ústně (česky) po přečtení porovnají získané informace. 

Reflexe:

Co se povedlo: Žáci měli různé nápady při úvodní aktivitě. Při přiřazování vět k obrázkům po předchozích zkušenostech s CLILem už neměli tendenci ohlížet se po slovníku, ale jít opravdu po slovní zásobě tak, aby jim obsah dával smysl i bez znalosti všech slov. Žáci zvládli převyprávět příběh, a dokonce se drželi i angličtiny. Někteří, což vůbec nebylo na škodu, zůstali u češtiny, a tak se všichni dozvěděli informace jak v mateřském, tak cizím jazyce. Vyvozování významu slovíček – žáci jich uvedli málo, spíše si chtěli potvrdit své domněnky.

Co činilo problémy: Žáci měli částečně problém držet se angličtiny při úvodní aktivitě. Chtěli si obrázky při hledání se hned poskládat. Někteří měli v následných aktivitách tendenci čekat na radu ostatních, angličtina je omezovala.

Citace a použitá literatura:
[1] - she-wolf. 2011. [cit. 2011-10-1]. Dostupný z WWW: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:She-wolf_of...].  
[2] - [cit. 2011-10-1]. Dostupný z WWW: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2...].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 11. 2011
Zobrazeno: 3361krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HLAVÁČOVÁ, Michaela. Založení Říma – integrace anglického jazyka do dějepisu. Metodický portál: Články [online]. 30. 11. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAA/14023/ZALOZENI-RIMA---INTEGRACE-ANGLICKEHO-JAZYKA-DO-DEJEPISU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 11. 2011 14:10
Vzhledem k inovativní metodě CLIL, tj. integrací anglického jazyka do dějepisu, se tento příspěvek může stát vítaným prostředkem ke zkvalitnění i zpestření výuky obou dotčených předmětů. Samozřejmě metodu CLIL lze při vyučování využít napříč celým předmětovým spektrem v základním i středním vzdělávání.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.