Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Titulní strana

Ikona zkusenost
Autor: Lukáš Tvrďoch
Anotace: Titulní strana je interaktivní lekce pro výuku dějin světových velmocí na přelomu 19. a 20. století, období zvaného „belle époque“ nebo také „fin de siécle“. Výstupem projektu je poster – titulní strana fiktivních novin z dané doby a daného státu. Žáci kombinují politické dějiny s událostmi z oblasti vědeckého a technického pokroku, kultury, společenského života apod. Žáci hledají a třídí informace, komunikují ve skupině, prezentují výsledky své práce před ostatními.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: noviny (přinesou žáci z domů), lepidla, balicí papíry, tlusté fixy, nůžky
Klíčová slova: nacionalismus, noviny, 2. pol. 19. stol., Fin de siècle, Belle Époque, Evropa před první světovou válkou, trojdohoda

Cíl výuky:

Seznámit se s dějinami důležitých států na přelomu 19. a 20. století, s obdobím zvaným belle époque nebo také fin de siécle. Pochopit a posoudit, které skutečnosti vedly k označení daného období uvedenými slovními spojeními. Vyzkoušet si tvorbu jedné strany novin, spolupracovat, diskutovat.

1.  Zadání

 • Pracujeme s učebnicí Dějiny novověku od nakladatelství Dialog (jiné nejsou tak vhodné pro samostatnou a interaktivní práci žáků, bez ní by bylo třeba najít patřičnou stranu, odstavec apod., ale spíše pracovat s internetem nebo jinou literaturou).
 • Skupiny žáků dostanou zadány státy (např. 4 lidé – Anglie, s. 142–143, 4 lidé – Francie, s. 142–143, 3 lidé – severské země, 142–143, 5 lidí – Rusko, 144–145, 4 lidé – Německo, s. 154–155, 4 lidé – Habs. mon., s. 146–147, 4 lidé – USA, s. 112–113; je možné vynechat severské země, pokud nebude dostatek lidí. V početnějších skupinách je možné ubrat jednoho člověka. Je také možné nechat udělat z tématu jednoho státu dvoje noviny a zadat jim politickou orientaci – např. Rusko: menševici a bolševici –, to i na úkor oněch severských zemí. Velmi zajímavá je pak konfrontace).

2.  Domácí práce

 • Každý se seznámí se svým státem a jeho dějinami na přel. stol., vyberou hlavní události (každý si vypíše 8–10 bodů). Doplní je o některá nejzajímavější fakta z vědy, kultury, politických proudů, životního stylu, dobývání dosud neznámých končin atd. (každý asi tak 5 bodů). Vše podle předchozích kapitol na s. 106–141, které jsme probrali dříve.
 • Je možné využít lekci Titulní strana i dvakrát, pokud byste chtěli výše zmíněné kapitoly nepolitických dějin neprobírat. Pak by bylo třeba dát žákům více času na domácí přípravu i na skupinovou přípravu posteru – titulní strany. Každý by si sám doma vybral, co je podle něj zajímavé z těch mnoha kapitol, a pak z diskuse s ostatními ve skupině vyplyne to, co „otisknou“. Chtělo by to také intenzivnější vedení pedagogem.

3.  Práce v hodině

 • Členové skupinky dají dohromady, co si připravili doma. Vyberou nejdůležitější informace (nemusí se řídit datem, mohou některé věci dát do novin, i když se nestaly ve stejnou dobu) a vymyslí titulky, pak ještě začátky článků (podtitulky). Titulky nejsou zkopírované informace z učebnice, musí mít názor, mohou vyjadřovat hodnocení ze strany redakce tisku. Tak získají každé noviny svůj názor a politický postoj. Titulky v novinách by neměly být suchými informacemi. Mohou být i provokující, nedoříkávat věci do konce, lákat čtenáře k tomu, aby si článek přečetl. Podtitulky / začátky článků (cca 1 věta) to pak mohou vysvětlovat.
 • Vymyslí název novin zvolené země. Může už naznačovat politický názor redakce, může být v jazyce příslušné země (zde může pomoci učitel, nebo spíše kolegové jazykáři).
 • Články rozvrhnou na titulní stranu, nakopírují fotky z učebnice / vytisknou z internetu. Zbytek místa dolepí z běžných současných novin (domácí příprava), obsah už nemusí odpovídat titulku a začátku. Jde jen o to, aby výsledná podoba připomínala noviny.

4.  Prezentace

 • Prezentace posteru ostatním skupinám může proběhnout formou pokřikování kamelotů, kteří chtějí prodat noviny. Vykřikují (pochopitelně každá skupina zvlášť a každý člen skupiny samostatně) titulky a podtitulky. Jestliže někdo z posluchačů má pocit, že nechápe sdělení onoho článku z titulku a podtitulku, může se kdykoliv zeptat. Prezentující skupina je natolik připravena, aby byla schopna krátce sdělit, co se to vlastně v jejich státě stalo a co to znamená. Je dobré žáky povzbudit, aby se ptali. Můžeme se zeptat, jak rozuměli právě přečtenému titulku.
 • Učitel si vybírá konkrétní informace / titulky, u kterých se pozastaví, vysvětlí je nebo na ně zvláště upozorní.
 • Prezentované titulní strany se pak vystaví na nástěnku, aby si je případní zájemci mohli později prohlédnout a prostudovat.

Reflexe:

Vytváření posteru je formou prezentace získaných informací. Není to výklad, referát. Je to tvůrčí práce, protože je třeba vymyslet nějakou grafickou formu. Když se vytváří titulní strana novin, mohou tvůrci uplatnit i slovní hříčky, mnohosmyslné titulky, které je třeba vysvětlit a přitom vlastně provádí již další myšlenkovou operaci se získanými daty. Stejně tak posluchač je nucen přemýšlet, která strohá historická informace se za titulkem skrývá. Rozluštěním takové hříčky objevuje tvůrce i posluchač nové významy a souvislosti a díky této operaci si také fakta lépe zapamatuje.

Titulní strana novin je pro práci o tomto historickém období velmi vhodná, protože v této době se jednalo o hlavní médium. Tato aktivita tak mimo jiné splňuje i cíle průřezového tématu Mediální výchova.

Velmi zajímavé je, když se střetne historická informace se současným článkem, který je k ní náhodou přilepen, a náhodou vznikne souvislost, o které se dá diskutovat. Mnohdy zjistíme, že některé věci se nemění nebo že se stále opakují.

Citace a použitá literatura:
[1] - MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny novověku. 1. vydání. Liberec : DIALOG, 2003. 180 s. ISBN 80-86761-04-5. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 11. 2011
Zobrazeno: 6144krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TVRĎOCH, Lukáš. Titulní strana. Metodický portál: Články [online]. 10. 11. 2011, [cit. 2019-12-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEA/13919/TITULNI-STRANA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 10. 11. 2011 09:37
Autoř předkládá zajímavý nápad, který při probírání učiva maximálně zapojí žáky, vede je k samostatnosti a zodpovědnosti za odvedenou práci.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.