Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jídlověda: Ovoce a zelenina

Ikona inspirace
Autor: Margit Slimáková
Anotace: Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: zdravá výživa, výchova ke zdraví, vzdělávací oblast člověk a zdraví, stravovací a výživové návyky, výuka zdravé výživě
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Program nabízí: návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých vyučovacích předmětech, odkazy na zpracované materiály pro žáky (pracovní listy) v jednotlivých předmětech a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a střední školy kompletně zpracována.

Vzhledem k možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých vyučovacích předmětech anebo ročnících za sebou se žáci mohou k učivu vracet a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů, mohou žáci dále s tématem pracovat samostatně anebo s podporou rodičů doma, a tak zapojit do vzdělávání i rodinu.

Zelenina a ovoce

Zelenina a ovoce jsou skupiny potravin, na jejichž prospěšnosti se shodují snad všichni odborníci z celého světa. A právě tato skupina je v jídelníčku našich dětí ta nejproblematičtější. V našich zemích není běžné trpět nedostatkem bílkovin, tuků anebo obilovin, ale nejčastěji nemáme na talířích dostatek zeleniny. Zelenina a ovoce často zastupují druhé patro u nás známé výživové pyramidy, ale podle nejnovějších výživových doporučení z USA (detailněji v článku o výživových doporučeních) už mají být tou největší porcí na talířích.

Zásadním cílem programu je žákům vysvětlit důležitost a naprostou nezbytnost příjmu ovoce a zeleniny. Obvykle je třeba se soustředit zejména na propagaci konzumace zeleniny, která je zdravotně nejprospěšnější a současně i méně oblíbená než ovoce. Vhodné je vysvětlit význam konzumace různě barevných druhů ovoce a zeleniny pro jejich obsah odlišných přírodních barviv, která mají často konkrétní fyziologické účinky. V rámci probírání ovoce a zeleniny lze také  informovat o vláknině, vysvětlit její čisticí funkce a takto i způsob, jak ochraňuje naše zdraví. 

Pro úspěšné předání informací o ovoci a zelenině je zásadní pozitivní a nadšený přístup k tématu a vlastní dobrý příklad. Jakýkoliv dospělý doporučující dětem pravidelně jíst špenát těžko uspěje, když přidá informaci o tom, jak on jej nemůže ani cítit a podobně. Doporučuji v rámci tohoto programu zorganizovat ochutnávku méně známých druhů anebo zpracování ovoce a zeleniny (v zimě to například může být ochutnávka křížal s doplněním o informaci, že křížaly jsou tradiční českou sladkostí podávanou na Vánoce). Lze vyhlásit soutěž o největšího jedlíka ovoce anebo zeleniny ve třídě anebo mezi třídami a také učiteli, soutěž o největší barevnou pestrost ve výběru zeleniny a ovoce anebo navrhnout týden svačiny jen ze zeleniny s ovocem, a takto zapojit do programu celé rodiny.

Informace o výživových doporučeních lze předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je navrhováno v jednotlivých pracovních listech, viz odkazy níže. Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručně seznámit s probíraným tématem, zadat samostatné školní anebo domácí práce podle návrhu, individuálně anebo ve skupině společné vyhodnotit ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů anebo návrhů projektů a je třeba žákům dát vědět, které jim zadáváte. Pro mladší žáky bude vhodnější texty procházet s pedagogem anebo rodičem, starší děti mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je z textů vybrat jen některé informace a namísto psaní lze velkou část odpovědí kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15 až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce anebo společná diskuze o shromážděných informacích. 

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat na základě věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi.

  • Prvouka, přírodopis a ekologie: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také detailnější dělení jednotlivých druhů podle barev, seznámení s vlákninou a jejími funkcemi
  • Výtvarná výchova: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také grafická zpracování žebříčků popularity ovoce a zeleniny anebo výsledků některé z navrhovaných soutěží
  • Matematika: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také matematické zpracování výsledků oblíbenosti či konzumace jednotlivých druhů ovoce a zeleniny anebo jejich jednotlivých barev
  • Český jazyk: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také využití textu k vyhledávání a zpracování informací
  • Zeměpis: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také průzkum druhů specifických pro jednotlivé kontinenty či země, popřípadě rešerše o původu určitých druhů a jejich rozšíření do dalších částí zeměkoule

Odkaz na studii zabývající se výukou výživy na základních školách

Jak učit děti zdravé výživě, článek v českém jazyce a výběr z dizertační studie (anglicky): http://www.naturalway.eu/cs/clanky.html

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Jídlověda, přirozená péče o zdraví s důrazem na výživu.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 03. 2012
Zobrazeno: 10564krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLIMÁKOVÁ, Margit. Jídlověda: Ovoce a zelenina. Metodický portál: Články [online]. 06. 03. 2012, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAE/15115/JIDLOVEDA-OVOCE-A-ZELENINA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 07. 03. 2012 21:03

Správná výživa je jistě důležité a záslužné téma. Při jeho zařazení ve výuce je ovšem třeba zvažovat problém spojení správnosti obsahu a formy sdělení. V tomto článku se to místy zcela nedaří:

Formulace "Vhodné je vysvětlit význam konzumace širokého spektra barev pro jejich rozdílné působení." je nesprávná. Vyznívá jakoby šlo skutečně o působení barevného tónu (třeba určité vlnové délky záření). V PL je správná formulace: jde o různá přírodní barviva, která mají často konkrétní fyziologické účinky.

Je zarážející, když v PL pro ČJ najdeme  3x za sebou slovo "šlupka" jako označení slupky brambor. Text navíc vyznívá tak, jakoby autorka doporučovala jíst brambory se slupkami (doufám, že to tak nemyslí, ale jist si zcela nejsem). Není mi také zcela jasné, zda "opékat" znamená u brambor totéž jako "péct". Pečené brambory jsou sice méně tučné než smažené hranolky, ale ve srovnání s vařenými bramborami mají velmi vysoký GI a jsou proto zpravidla považovány za podobně nevhodné jídlo jako hranolky. ("Hranolky jsou oloupané brambory, kdy s jejich šlupkami vyhazujeme i spoustu vitamínů a osmažením přidáváme mnoho nevhodných tuků. Mnohem prospěšnější je brambory vařit ve šlupkách anebo i se šlupkami opékat..." )

2.Autor: Margit SlimákováVloženo: 14. 03. 2012 20:01

Děkuji za upozornění. Informace o barvivech rostlin je už připravena ke korektuře. Co se týká brambor, opakování pojmu také upravím. Tepelně upravené brambory se skutečně mohou jíst se slupkami, a to právě díky jejich vyššímu obsahu živin. Pečené brambory mají doopravdy vyšší GI než vařené, ale já je zde navrhuji jako alternativu k jednoznačně zdraví neprospěšným smaženým hranolkám a pečené brambory mi přijdou jako přijatelnější možnost pro většinu konzumentů. 

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.