Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jarní rostliny ve skupinách

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Pavla Schneiderová
Anotace: Příspěvek obsahuje pracovní listy (čtverce) pro skupinovou práci v 1. nebo 2. ročníku na téma Jarní rostliny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
  3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy, lepidlo, nůžky, psací potřeby, papírové krychle
Klíčová slova: pracovní listy, jarní rostliny, petrklíč, pampeliška, sněženka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento příspěvek se týká zpracování učiva o jarních rostlinách. Jedná se o skupinovou práci pro žáky 1. - 2. ročníku ve vyučovacím předmětu Prvouka. Cílem je přiblížit žákům nejznámější jarní rostliny prostřednictvím shrnutí dosavadních poznatků žáků o těchto rostlinách a jejich dalšího prohloubení a utřídění. Skupinová práce směřuje také ke komunikaci, diskusi a spolupráci žáků ve skupině, žáci se při ní učí naslouchat ostatním i prezentovat své vlastní myšlenky a názory. Téma je zpracováno formou prostorové práce - krychle. V závěru učebního bloku má každá skupina vyhotovenu krychli s barevnými stěnami. Společně pak všechny skupiny postaví pyramidu. Práce je koncipována pro 3 - 4 členné skupiny, přičemž listy jsou obsahově zpracovány ve třech variantách - témata: PETRKLÍČ, SNĚŽENKA, PAMPELIŠKA.

Postup

Třídu rozdělíme do šesti skupin, vždy dvě skupiny mají stejnou variantu. V úvodu dostane každá skupina krychli z tvrdého papíru - velikost strany 13 cm. Postupně rozdáváme skupinám čtverce a vedeme žáky ke splnění úkolu. Po splnění úkolu nalepí skupina čtverec na jednu stranu krychle - kromě čtverce č. 1. Ten je lépe lepit na závěr, aby děti mohly ještě dopisovat informace (budou-li chtít). Nakopírování čtverců na barevné papíry (např. čtverce č. 1 červené ....) poslouží k lepší orientaci při práci a vystavené kostky budou hezky vypadat.

Časová dotace

Časový limit na tuto práci je rozhodně delší než 45 minut. Doporučuji blok PRVOUKA, ČTENÍ. Vzhledem k tomu, že lze velmi těžko určit, jak dlouho bude práce přesně trvat, je vhodnější nevolit blok poslední vyučovací hodiny dne, aby v případě potřeby měli žáci i učitel dost prostoru k prezentaci, hodnocení práce. Můžete připojit např. ještě Praktické činnosti. Předem žákům sdělíme, že se budeme věnovat tématu jarní květiny. To proto, aby žáci mohli přinést do školy materiál vztahující se k tomuto tématu - obrázky, vylisované rostliny. Materiál využijí ve čtverci č. 6. (Můžeme také některou z předcházejících hodin věnovat vylisování rostlin.)

Prezentace

Na prezentaci práce žáků si necháme dostatečný prostor. Nejprve se spojí na pár minut skupiny se stejným tématem a porovnají vzájemně mezi sebou své krychle. Diskutují o shodě i rozdílech. Každá skupina vybere jednoho zástupce, který prezentuje před spolužáky krychli, seznámí spolužáky se svou rostlinou, upozorní na to, co se dověděli nového. Vzhledem k tomu, že vždy dvě skupiny mají stejné téma, doporučuji, aby vždy „před třídu" předstupovali zástupci skupin se stejným tématem. Mohou vzájemně upozornit na místa, ve kterých nedošli ke shodě, na to, čím se jejich krychle liší, a naopak v čem se shodli. Pro některé děti je také lépe, když „ před třídou" nemusí stát samostatně. V úplném závěru bloku se věnujeme tzv. stavbě pyramid z krychlí. Stavíme pyramidy podle různých kritérií. Např.: tak, aby na čelní straně byla ta stěna, kterou skupina považuje 1. za nejlehčí, 2. za nejtěžší, 3. za nejzajímavější, 4. za nejvíce povedenou - tu doporučuji pak nechat vystavenou. Žákům nejprve sdělíme kritérium, poté se skupina poradí, jeden zástupce přinese postavit krychli. Pokaždé postavenou pyramidu stručně slovně zhodnotíme. V průběhu stavění z kostek dbáme na to, aby se při stavění žáci ve skupině střídali a aby vybraná strana prezentovala názor skupiny, ne jednotlivce.

Závěr

Úskalím práce je především špatně odhadnutelný časový harmonogram, a také samozřejmě tzv. větší šum. Záleží velmi na tom, jak jsou žáci zvyklí na práci ve skupině, jak se poslouchají vzájemně, kolik žáků má třída atd. V každém případě se nenechte odradit pracovní hlukem ani časovou náročností.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf387 kBObrázky, pokyny
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 03. 2009
Zobrazeno: 14274krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SCHNEIDEROVÁ, Pavla. Jarní rostliny ve skupinách. Metodický portál: Články [online]. 11. 03. 2009, [cit. 2020-08-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAADAA/3030/JARNI-ROSTLINY-VE-SKUPINACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.