Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a jeho svět > 1. stupeň > Člověk a jeho svět > Lidé kolem nás > 2. období > rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Pozdravy a oslovení

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Ingelore Oomen-Welke
Žáci v různých aktivitách poznávají a objevují: vhodné způsoby představování, pozdravy a rozloučení v cizí zemi, vhodné oslovování osob, rozdíly a podobnosti v němčině, turečtině a češtině a zvyky a odlišnosti v chování.

Příprava

Učitel si připraví pomůcky, které jsou uvedené u jednotlivých aktivit. Učitel by si měl rozvrhnout, kdy se bude s jednotlivými metodickými listy pracovat.

Popis činnosti

(Metodický manuál pro jednotlivé pracovní listy)

Ucelený soubor pracovních listů se věnuje pozdravům a oslovením jako jednomu z hlavních témat lidské komunikace, neboť oslovením navazujeme veškerou novou komunikaci. S pracovními listy lze pracovat jednotlivě, i když jsou koncipovány jako celek. Materiál postupně přechází od jednodušších k obtížnějším tématům. Pracovní listy výrazně motivují žáky, aby se seznámili s formami pozdravů v různých jazykových a kulturních oblastech. Jazyková práce s formami pozdravů a osloveními se týká nejen mezinárodní komunikace, ale i stylistických a specifických variant češtiny (ústní a písemné použití jazyka, dialekt, jazyk mladých atd.).

Pracovní list č. 1

K formám pozdravů patří i oslovení, které se ovšem v češtině používá jen zřídka. Žáci nejprve vyjmenují jim známé formy pozdravů i s oslovením nebo bez oslovení a zapíšou je do bublin. Formulace, na které přijdou, budou obsahovat různé jazykové varianty z různých situací, kontextů. Pokud hned na začátku žáci zapojí formy pozdravů i z jiných jazyků, je to možné a vítané, později je ještě zužitkují. V druhé úloze se budou všechny formy rozřazovat ústně, ve třetí úloze se budou zapisovat do tabulky podle ústního nebo písemného jazykového projevu, podle partnerů a situací.

Je nutno počítat s tím, že žáci budou uvádět především ty formy, které se používají v jim známém prostředí. V žádném případě se zde neočekává úplnost všech výrazů. V rozhovoru se rozlišuje na jedné straně mezi ústním a písemným jazykovým způsobem užití, na straně druhé mezi soukromým prostorem (důvěrné nebo distancované vztahy, stejné postavení či nikoliv) a veřejným prostorem, tj. regionálním (střední Čechy, Zlínsko, Praha) a lokálním prostorem (autobusová zastávka, škola, sportovní klub).

Předpokládaný časový nárok: cca 15 minut
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 1

Pracovní list č. 2

Při prvním kontaktu se vyžaduje, abychom se představili. Z tohoto důvodu je zařazen pracovní list „Vzájemné představování".

Nejenom u dospělých funguje pravidlo, že noví, neznámí se představují nebo jsou někým představeni. U mladých lidí to mohou být situace, když je někdo nový ve skupině, ve třídě, v kroužku nebo jde k někomu na návštěvu domů. Žáci mohou mít roli těch, kteří představují, nebo těch, kteří jsou představováni. Obě role by se měly ve třídě prodiskutovat.

Jiná běžná situace je ta, kdy se představuje více osob. V jazyce mladých lidí se neobjevují obvyklé seznamovací fráze: Pokorný - Těší mě, Novák, nýbrž více neformální: Ahoj, já jsem Honza - Jmenuji se taky Honza.

Uvedené úlohy a tabulky se těmto formám pozdravů věnují. Není nutné v tomto případě žáky poučovat o slušném chování, pokud se sami neptají. Jestliže žáci zmíní jiné formy kontaktů z cizích kultur, je to naprosto v pořádku.

Seznamování jde velice dobře nacvičit ve skupině nebo v kroužku. Použijte přitom výrazové prostředky, které již žáci použili. Nedovolte žákům, aby používali nesmyslné situace, nýbrž aby si spíše vyzkoušeli reálné situace, kdy se s někým seznamují.

Předpokládaný časový nárok: cca 45 minut
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 2

Pracovní list č. 3

V průběhu dějin se představy slušného chování výrazně měnily. V pracovním listu jsou k dispozici dvě takové historické situace. Obrázky představují tzv. pukrle, uklonění se. Ten, který zdraví, se pokorně snižuje. Ten, kdo je zdraven (výše postavený nebo dáma), přijímá pozdrav. Z úcty k druhým člověk sám sebe tělesně zmenšuje; to je také smyslem poklony, pukrlete, pokleknutí atd. Obrázek by bylo vhodné promítnout na dataprojektoru tak, aby na něj viděla celá třída a aby všichni mohli společně diskutovat.

Součástí slušného chování je pozornost a respekt vůči druhým (např. nikomu se neposmívat). Respekt vůči druhému můžeme vyjádřit tím, že mu něco hezkého popřejeme.

Galantní držení těla bude žákům možná připadat směšné, nebo jim takové chování bude naopak důvěrně známé z historických filmů. Žáci by měli dostat příležitost vyprávět své případné zkušenosti s pukrletem nebo ukloněním se někomu druhému. Někteří žáci mohou znát klanění se ve vztahu k náboženství.

Hledání informací ve starých a nových příručkách slušného chování by měl učitel zvážit dle dané třídy. Jedná se přeci jen o obtížnější práci s informacemi. Ideální případ by byl, kdyby měli žáci tuto příručku k dispozici doma.

Předpokládaný časový nárok: cca 30 - 45 minut
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 3, příručky slušného chování, popř. vyhledávače na internetu

Pracovní list č. 4

Tři zprávy z různých zemí a kultur obsahují popisy rozdílných typů pozdravů. Při výběru různých forem pozdravů hrají roli tyto tři faktory: hierarchie, důvěrnost a situace. Uvedené příklady by měly především dodat odvahu žákům z rodin migrantů, aby se podělili o své zkušenosti. Pro žáky, jejichž rodiny neudržují nijak intenzivnější kontakt s vlastí a tamější kulturou, by mohly být dobrým podnětem k tomu, aby zapátrali po kultuře svých předků.

Pro mnohé žáky, kteří se již účastnili výměnných pobytů (např. ve Francii), mohlo být jistě velmi šokující zkušeností to, že je hostitelská rodina při pozdravu políbila na tvář, ať již jen náznakem, nebo skutečným polibkem. Mnozí to považují za příliš důvěrné, nepříjemné a nevhodné. V mnohých zemích se lidé při pozdravu políbí pouze jen náznakem polibku vedle tváře ve vzduchu. Ve Francii je polibek běžnou součástí zdravení se s dětmi a mladými lidmi na výměnném pobytu.

Formulace pozdravů vyjadřují často podobná přání něčeho dobrého, tak jako v češtině. Vybídněte žáky, aby se je pokusili doslovně přeložit pomocí slovníku nebo internetu a aby je napsali tak, aby byl jejich obsah srozumitelný. Výsledky se pak mohou uspořádat podle druhu obsahu, tj. přání dobrého dne, rána, večera, požehnání, krátký signál pozornosti, jako ahoj, nazdar... To vše je nejlepší znázornit v tabulkovém přehledu.

V angličtině se používá běžná otázka How do you do? především při seznamování. Na takovou otázku zareagujeme identickou otázkou How do you do? a nikoliv odpovědí. Pokud se chceme zeptat, jak se druhému daří, použijeme otázku How are you?, na kterou je možné zareagovat krátkou nebo delší odpovědí.

Je velmi důležité, aby žáci postupně začali chápat význam a funkci zdvořilostních frází a pozdravů, protože mnozí je mohou vnímat jako něco zbytečného a neupřímného.

Hra „kavárna pozdravů" velice dobře funguje i u dospělých. Při této hře se mohou vybrat a procvičit jazyky, ustálené výrazy a různé druhy chování.

Předpokládaný časový nárok: cca 45 minut nebo téměř i dvouhodina
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 4

Pracovní list č. 5

Úvodní příklad představuje jiné řazení slov než v češtině. Zda se používá pan/paní s křestním jménem nebo příjmením, nebo zda se použije vůbec oslovení, je ve světě velice rozdílné.

V tomto pracovním listu se vytváří sbírka používaných standardních oslovení v několika jazycích. Je možné přidat příklady ještě z dalších jazyků. Žáci zde poznají oslovení pro rozdílná společenská postavení. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, jakým způsobem budou žáci tato oslovení vyhledávat.

V tomto cvičení je zvláště důležitá přesnost, především při hledání a zapisování cizojazyčných výrazů.

Předpokládaný časový nárok: 10 - 20 minut (nebo i déle) na čtení, diskuse 15 minut
Pomůcky:
Pracovní list pro žáka č. 5, internet

Pracovní list č. 6

Pracovní list se zabývá různými způsoby oslovení. Žáci mohou poznat, že na jedné straně jde o důvěrnost a odstup mluvčího, na straně druhé může jít o institucionální, oficiální nebo podobný kontext.

Co to znamená, když lidé, kteří se osobně znají, si na veřejnosti vykají, když některé neznámé osoby si ihned tykají (řemeslníci mezi sebou, studenti a dospělí žáci apod.)?

V některých jiných jazycích se takový rozdíl vůbec nevyskytuje, např. v angličtině. Zvláštní případ představuje švédština, kde se používá vždy jen tykání, a to i vůči neznámým lidem, učitelům atd., i když forma vykání existuje.

V češtině není speciální způsob oslovení pro cizí osobu, jejíž jméno neznáme. Haló je nevyhnutelným, ale relativně neslušným způsobem oslovení. Na místo toho můžeme použít zdvořilejší oslovení Prosím Vás a dále paní, pane, slečno. Milostivá paní je velmi zdvořilý způsob oslovení, ale poněkud zastaralý.

Předpokládaný časový nárok: cca 20 minut na vyplnění; další vyhledávání vyžaduje samozřejmě více času
Pomůcky:
Pracovní list pro žáka č. 6, popř. cizojazyčný slovník, internet

Pracovní list č. 7

Součástí pozdravu je obvykle zdvořilostní otázka týkající se toho, jak se druhému vede. Takovou otázku můžeme položit různým způsobem: Jak se vede?, Vede se dobře?, Jak se vede v práci, v osobním životě? Zdravíčko slouží? Žáci znají určitě více formulací a vědí, proč se používají jako zdvořilostní otázky, o kterých dlouze nepřemýšlíme. Takové otázky si pokládají lidé, kteří se znají, nikoliv cizí osoby. Tyto otázky přesahují význam pozdravu a signalizují zájem o druhého. Mohou také zahájit další rozhovor.

Ve střední Evropě se na zdvořilostní otázky běžně neočekává skutečná odpověď, nýbrž spíše poděkování a podobná protiotázka: A Vám? Existují i další možnosti odpovědi: Dobře, když je krásně!, Moc práce!, Nemá to chybu!

Může se stát, že oslovený odpoví skutečnou odpovědí a bude vyprávět o osobních zážitcích nebo zdravotních problémech. Je důležité ukázat, že zdvořilostní otázky nabízejí dva různé druhy odpovědí.

Žáci mohou tyto otázky sepsat ve známých jazycích. Přitom jim mohou být velkou pomocí různé jazykové učebnice a slovníky.

Předpokládaný časový nárok: téměř dvouhodina
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 7, popř. jazykové učebnice, slovníky, internet

Pracovní listy č. 8a - 8d

Jedná se o pracovní listy, v nichž si žáci mohou všímat jazykových rozdílů turečtiny, němčiny a češtiny, tj. jazyků z různých jazykových skupin, a pracovat s nimi. Oproti češtině má např. turečtina dva výrazy pro rozloučení se z pohledu člověka, který odchází, a z pohledu člověka, který zůstává. Úlohy je možné rozšířit o další jazyky, např. o angličtinu, francouzštinu.

Řešení č. 8a:

Zdravím kamaráda:                        Zdravím dospělého:
Hallo!                                               Guten Tag!
Merhaba!                                          Iyi günler!
Ahoj!
Dobrý den!

Wie geht´s dir?                                 Wie geht es Ihnen?
Nasilsm?                                          Nasilsiniz?
Jak se máš?
Jak se Vám vede?

Guten Morgen!                                  Guten Morgen!
Günaydin!                                         Günaydin!
Dobré ráno!
Dobré ráno!

Tschüss!                                           Auf Wiedersehen!
Hoşçakal!                                          Hoşçakalin!
Čau!
Na shledanou!

Předpokládaný časový nárok: cca dvouhodina na vypracování pracovních listů. Delší časový úsek bude třeba na adaptaci pracovních listů pro jiné jazyky.
Pomůcky:
Pracovní list pro žáka č. 8a - 8d (viz přílohy), cizojazyčný slovník, internet

Pracovní list č. 9

Jedná se o úlohu, při níž budou žáci v malých skupinách vyhledávat informace o nonverbální komunikaci. Žáci si budou asi přednostně vybírat země, které navštívili o prázdninách nebo z kterých pocházejí členové rodiny, což může představovat velmi silnou motivaci.

Předpokládaný časový nárok: cca dvouhodina
Pomůcky:
Pracovní list pro žáka č. 9, cestovní průvodce, internet (viz odkazy v pracovním listu)

Poznámka: Tématu pozdravy a oslovení se dále věnují metodické listy „Jak se vyvinuly jazyky" a „Setkání s cizincem".

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek