Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak se učí jinde?

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Projekt, který vznikl z vlastní iniciativy žáků. Zajímalo je, jak se učí v jiných zemích světa a jak to v tamních školách vypadá. Během realizace žáci v praxi využívali svých znalostí českého jazyka, našeho světa, anglického jazyka i informatiky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Články uvedené v odkazech, dostupná literatura, počítač, internet, nástěnná mapa světa, atlasy světa, interaktivní tabule Smart Board, výtvarný materiál potřebný k výrobě prezentačních plakátů (fixy, suché i mastné pastely, lepidlo nůžky, pastelky atd.).
Klíčová slova: projekt, škola, iniciativa

Cíl výuky:

Cílem projektu, který vznikl na základě zájmu žáků o dané téma, je seznámit je s tím, jak se učí ve školách vybraných zemí světa. Projekt je náročný na získávání informací, ale o to více poskytuje prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu. Vyžaduje od žáků zkušenosti s prací na projektech a organizační schopnosti.

Téma projektu: Školské systémy v zahraničí

Projekt se uskutečnil v pátém ročníku během čtrnácti dnů formou několika vícehodinových bloků. Žáci pracovali ve dvou až tříčlenných skupinách. Vyvrcholením byl celodenní projektový den, jehož součástí byla dlouho připravovaná beseda, prezentace práce skupin a závěrečná reflexe.

Zadání úkolů pro žáky:

 1. Zorientujte se na mapě světa a vyberte si jednu z nabízených zemí, jejíž školský systém budete studovat.
 2. Svou zemi zakreslete do mapy.
 3. Z textu článku a z dostupných zdrojů vyberte informace, které můžete použít.
 4. Pokuste se najít ve svém okolí člověka, který prošel základním školstvím v některé jiné zemi a pokuste se s ním  zorganizovat besedu.
 5. Vytvořte návrhy, kterými byste naše školství změnili.

První blok hodin:

Četba článku Není škola jako škola (viz odkaz), srovnání naší a peruánské školy z článku, diskuze na téma „Co se ti ve škole líbí a nelíbí”, zápis na velký arch papíru.

Druhý blok hodin:

Rozdělení do skupin, výběr státu, jehož školský systém budou studovat

Žáci si podle článku Škola v různých koutech světa aneb bláznivá cesta do ještě bláznivějších škol (viz odkaz) rozdělili jednotlivé státy a vytvořili pracovní skupiny.

Orientace na mapě světa

Umístění států do světadílů, vyhledávání vybraných zemí na mapě světa a jejich zakreslování do společné slepé mapy.

Mapa světa
1. Mapa světa

Třetí blok hodin a domácí příprava:

Vyhledávání a shromažďování informací

Práce s textem, internetem, vyhledávání zdrojů informací, studium literatury. Tvorba prezentace.

Organizace besedy

Všichni žáci dostali společný úkol. Vyhledat ve svém okolí člověka, který navštěvoval nebo navštěvuje základní školu v jiné zemi a zorganizovat s ním besedu.

Pozvání hosta, organizační zabezpečení, úprava třídy, obstarání dárku – vše v režii žáků.

Závěrečný projektový den:

Prezentace

Během nápaditých prezentací skupiny představovaly jednotlivé země a seznamovaly ostatní s tím, jak to na tamních školách vypadá. Nechyběla ani diskuze.

Kamerun

Žáci v přípravné fázi navštívili ředitele školy za účelem získávání informací a fotodokumentace z této školy, připomenutí sponzorského daru naší školy na opravu kamerunské školy.

Švédsko

Žákům se podařilo pomocí internetu vypátrat školu citovanou v úvodním článku a prezentovat ostatním její fotografie.

Malajsie

Tato skupinka získala informace o zdejším školství až na velvyslanectví Malajsie v Praze. Pomocí mailu i telefonu se jim podařilo obstarat nejen detailní informace o tamních základních školách, ale i fotografie.

Srí Lanka

Kromě informací o školství nás žáci poutavým způsobem seznámili i se základními informacemi o této zemi. Připravili pro ostatní celou knížku, ve které nechyběly fotografie, z domova přinesli i sošku Budhy – symbol tamního náboženství.

Hongkong

Sehnat jiný zdroj informací než náš článek je bez znalosti angličtiny nemožné. Žáci však situaci vyřešili po svém. Převlékli se do oblečení simulující školní uniformy tamních žáků. Nápad se ostatním velmi líbil.

Egypt

Žáci prostřednictvím mailu kontaktovali rodinu z nedaleké vesnice, která žije dlouhodobě v Hurgádě. Od malé Jasmíny získali spoustu informací a díky internetu jsme si školu mohli i prohlédnout.

Spojené Arabské Emiráty

I zde se podařilo pomocí internetu vypátrat školu citovanou v úvodním článku. Žáci se pustili i do překladu anglického textu z internetových stránek a pomocí slovníku to obdivuhodně zvládli.

Austrálie

Kromě informací o školách jsme se od žáků dozvěděli spoustu informací o této zemi a nechyběly ani fotografie.

Peru

I zde si žáci poradili s jazykovou bariérou a informace o školách v angličtině společnými silami překládaly. Krásná byla i fotodokumentace, kterou si přinesli na CD.

Francie

Díky spolužačce, která žije poslední rok ve Francii a která k nám v den vyvrcholení projektu přijela, jsme se dozvěděli i zajímavosti z francouzského vzdělávacího systému. I ona nás s touto zemí seznámila a pomocí mnoha fotografií, které si přinesla a prezentovala na svém notebooku, jsme se tam na chvíli i přenesli.

náNástěnka k projektu

Beseda

Závěrečný den projektu se kromě prezentací uskutečnila i beseda s paní učitelkou Ottovou, která dětem poutavě vyprávěla o základních školách v Dánsku, kde sama mnoho let působila.

Závěrečná reflexe a volné psaní na téma „Čím bych vylepšil české školství“

Závěrečný blok hodin:

Statistické vyhodnocení návrhů na změny v českém školství, které by žáci provedli.

Zhodnocení projektu

n

Reflexe:

I přes velkou obtížnost získávání informací o daném tématu se projekt ukázal pro žáky vhodný a práce na něm je bavila. Během realizace přicházeli s mnohými vlastní iniciativními návrhy a řešeními, které mě často velmi překvapily. Projekt nevedl jen k získání nových vědomostí, ale především k uvědomění si problematiky v širších souvislostech a k praktickému využití svých teoretických poznatků. Rozvíjel iniciativu, komunikaci, samostatnost, spolupráci i spoluzodpovědnost.

Žáci si během projektu uvědomili národnostní i kulturní různorodost. Pochopili, že existují různé způsoby výuky a hodnotili je vzhledem k našim podmínkám. Na školu tentokrát nahlédli z jiného pohledu a na mnohé věci se školou související si vytvořili své vlastní názory.

Návrhy žáků na změny českého školství, které vzešly ze závěrečné reflexe:

 • lavice pro jednoho žáka

 • trávení přestávek venku

 • nošení školních uniforem

 • jiný způsob hodnocení

 • společné ranní zahajování výuky (zpěv, vyvěšování vlajky...)

 • pozdější začátek vyučování, ale tím i prodloužení do odpoledních hodin

 • školní autobus

 • zlepšení materiálního vybavení škol

Doporučení:
Pokud třída není příliš zvyklá pracovat na projektech, raději bych ho zařadila až na druhý stupeň základní školy.

Anotované odkazy:
Článek Není škola jako škola Školní noviny Základní školy Jílové u Prahy.
Škola v různých koutech světa aneb bláznivá cesta do ještě bláznivějších školČlánek z časopisu Šťastná třináctka, žáci z různých zemí vyprávějí o své škole.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 04. 2010
Zobrazeno: 11010krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Jak se učí jinde?. Metodický portál: Články [online]. 23. 04. 2010, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAABB/8455/JAK-SE-UCI-JINDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 04. 2010 09:32
Jak vidí školství naši žáci a jaké změny navrhují? Určitě zajímavé téma! Společně můžeme diskutovat nad tím,co nám není lhostejné. V odkazech také objevíte zajímavou inspiraci pro školní časopis.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 23. 04. 2010 09:32
Příspěvek popisuje aktivity vhodné zejména pro oblast Člověk a jeho svět a cizí jazyky od 4. třídy až po gymnázia. Výběr zemí záleží na vyučujících či žácích. Otázka je, kolik lidí v našem okolí má nebo mělo možnost studovat na zahraniční škole?
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.