Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mentálně postižení mezi námi

Ikona prikladIkona blok
Autor: Vlasta Vyčichlová
Anotace: Jde o aktivitu s využitím dokumentárního filmu, která pomáhá odtabuizovat téma mentálně postižených i jinak handicapovaných lidí, kteří žijí vedle nás.
Žáci mají možnost si janěji uvědomit, že o kvalitě člověka nesvědčí jen jeho inteligence a dosažené vzdělání, ale i schopnost soucítit, ochota pracovat a myslet na druhé.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: VHS kazeta s filmem Larry z naší ulice (materiál distribuovaný v rámci projektu Jeden svět na školách)
arch balicího papíru nebo čtvrtka A2 pro každou skupinu (cca po 5 žácích)
pastelky nebo fixy, psací potřeby
pro každého papír A4
Klíčová slova: mentální postižení, emoční inteligence, člověk a jeho svět, mentální handicap, handicap

Cíl výuky:

Ujasnit si své silné a slabé stránky, pochopit, že naše nedostatky z nás ještě nedělají špatného člověka a že i s handicapem se dá žít plnohodnotný život
Strukturovaný popis činnosti
 1. úvod hodiny - uveďte jen několik vět k tématu, v úvodu hodiny je možné metodou brainstormingu sestavit seznam handicapů, které nám mohou znepříjemňovat život.
 2. projekce filmu - snímek má 35 minut, lze jej promítnout celý během jedné vyučovací hodiny.
 3. reflexe po filmu - je možné provést ji metodou slovního vyjádření - každý žák řekne jedno slovo nebo myšlenku, kterou po projekci cítí, učitel může postřehy zapisovat; diskuze by měla vést k závěru, že postižení je sice handicap, který komplikuje život, ale se kterým je možné být kvalitní osobností.
 4. aktivita - umožní žákům uvědomit si, že i oni sami mají své nedostatky, které je dobré na jednu stranu akceptovat, na druhou stranu nevzdávat práci na zmírňování jejich důsledků.
Moje silné a slabé stránky

Cíl
Ujasnit si své silné a slabé stránky, pochopit, že naše nedostatky z nás ještě nedělají špatného člověka a že i s handicapem se dá žít plnohodnotný život

Pomůcky
Arch balicího papíru nebo čtvrtku A2 pro každou skupinu (cca po 5 žácích), pastelky nebo fixy, psací potřeby, pro každého papír A4

Čas na hru
20-30 minut

Průběh hry
Každý žák namaluje na papír jednoduchou postavu, která má znázorňovat jeho samého. Učitel zatím na tabuli napíše následující otázky, které si žáci k zakreslené postavě dopíší k příslušné části těla:

 1. Co se mi honí hlavou?
 2. Pro co se mi nedostává slov?
 3. Co mi zvoní v uších?
 4. Co mi rozbuší srdce?
 5. Co mi leží v žaludku?
 6. Z čeho se mi podlamují kolena?
 7. Na čem si stojím?
 8. Co mnou pohne?

Každý sám za sebe pak na otázky odpoví, poté žáci utvoří skupinky a v nich své odpovědi prodiskutují, případně je mohou nahlas prezentovat před celou třídou. Pokud je čas, je lepší, když se každá skupina po prodiskutování pokusí vybrat takové odpovědi, se kterými se mohou všichni ostatní ztotožnit a prohlásit je za názor celé skupiny. Pak žáci na čtvrtku nebo arch balicího papíru nakreslí postavu, která reprezentuje celou skupinu, a připíší k obrázku vybrané odpovědi.

Reflexe hry
Probíhá formou diskuze o silných a slabých stránkách, o tom, jak jednotliví žáci vidí sami sebe a jak je vidí druzí. Na základě výpovědi v pracovních listech nebo skupinového obrázku lze sestavit myšlenkovou mapu znázorňující silné a slabé stránky studentů ve třídě. Diskuze by mohla vyústit v uvedení příkladů z okolí, kdy se podařilo handicapy zvládnout a naopak dosáhnout vynikajících výsledků.


Poznámka?
Dokument Larry z naší ulice, přestože je ze sady filmů určených pro střední školy, je sdělný i pro žáky 2. stupně ZŠ. I pro tyto žáky je důležité zjistit, že postižení mají podobná trápení, ale i touhy a obavy jako my, a že to, co od nás zdravých potřebují nejvíce, je, abychom se k nim chovali s respektem a stejně jako ke komukoli jinému.


Žáci si mohou uvědomit, že mentální handicap nesouvisí se ztrátou lidskosti a že jeden dobrý skutek může být "nakažlivý" a inspirovat k podobnému chování. Smysl projekce lze vidět i v možnosti pochopit, že ani naše vlastní nedostatky z nás nedělají méně kvalitního člověka. Film lze s úspěchem použít kdykoli, kdy budeme s žáky hovořit o handicapovaných, ale i když narazíme na téma hodnoty, zdraví, empatie, emoční inteligence, nebo mezilidské vztahy.

Synopse filmu
Tento dokument je dobrosrdečným a optimistickým pohledem na duševní nemoci a lidskou laskavost. Larrymu Selmanovi je 59 let a je mentálně zaostalý. Chápe, že soucit znamená být laskavý k lidem, ale neví, co znamená slovo "včera". Žije sám se dvěma kočkami a psem v malém bytě v Greenwich Village v New Yorku. Jeho dvaaosmdesátiletý strýc Murray je jediným příbuzným, kterého Larry má a který se o něj stará, jak nejlépe umí. Larry je ve svém okolí známý, neboť z vlastní iniciativy vybírá peníze na charitu. Ačkoli sám žije z 10 dolarů na měsíc a z jídla, které pro něj připravuje strýc, získá každoročně tisíce dolarů na dobročinné účely. Režisérka Alice je jednou z Larryho sousedek. Spolu s několika dalšími sousedy začala mít strach, že až strýc zestárne, nebude se mít o Larryho kdo starat a bude hrozit nebezpečí, že se z něho stane bezdomovec. Sousedé se domluví a vytvoří fond ekonomicky zajišťující Larryho po zbytek života. Dokument plný vřelosti a humoru ukazuje, že duševní nemoc nemusí omezovat plnohodnotný a užitečný život plný přátel a lásky. Navíc je důkazem toho, jak dobrota a soucit jednoho člověka mohou vyvolat podobné postoje i u dalších lidí.

Dílčí cíle dané aktivity
 • rozvoj komunikačních schopností
 • naučení se respektu a toleranci při práci ve skupině
 • schopnost přijetí kompromisu
 • umění objevit hodnotu v každém člověku
Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Člověk a svět práce
 • Jazyk a komunikační dovednosti
 • Výchova ke zdraví
 • Osobnostní a sociální výchova
Didaktická povaha příspěvku motivační aktivita, osvojení dovednosti a její propojení s vědomostí
Organizační forma výuky individuální, skupinová, zážitková
Vyučovací metoda
 • aktivizující - diskusní, didaktické hry
 • komplexní - kritické myšlení
Předpokládaný časový nárok 2 vyučovací hodiny (2x45 minut)
Nutné pomůcky a prostředky
 • VHS kazeta s filmem Larry z naší ulice (materiál distribuovaný v rámci projektu Jeden svět na školách)
 • arch balicího papíru nebo čtvrtka A2 pro každou skupinu (cca po 5 žácích)
 • pastelky nebo fixy, psací potřeby
 • pro každého papír A4
Informační zdroje
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Aktivita není pro tyto žáky cíleně určena, ale je vhodné ji využít i v případě integrace těchto žáků do běžných žákovských kolektivů.

Reflexe:

Mentálně postižení mezi námi: praktický námět
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 07. 2006
Zobrazeno: 10159krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VYČICHLOVÁ, . Mentálně postižení mezi námi. Metodický portál: Články [online]. 10. 07. 2006, [cit. 2019-12-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/632/MENTALNE-POSTIZENI-MEZI-NAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.