Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Seznamujeme se

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Baladová
Anotace: Žáci pracují s přidělenými identitami, příp. si je vymýšlejí. Hrají aktivitu „class mingle“ a seznamují se s ostatními pomocí WH-questions.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kartičky se jmény a dalšími údaji.
Klíčová slova: národnost, Člověk a jeho svět, komunikace, cizí jazyk, anglický jazyk, identita, angličtina, seznamování
Příprava

Na tabuli napíšeme nebo přes dataprojektor či interaktivní tabuli promítneme všechna cizojazyčná jména, která se objeví v následující aktivitě, a to i názvy států, jména měst a hotelů. Projdeme si jejich výslovnost, kterou předem ověříme ve slovníku či na internetu.

Žákům rozdáme kartičky, na kterých jsou jména chlapců a dívek z různých zemí a další údaje. Pro tuto chvíli se žák stává tím, koho jméno má na kartičce. Chlapci mají u jména „m" (male) a dívky „f" (female). Navodíme situaci v zahraničí, třeba na dovolené u moře.

Popis činnosti

Úkolem žáků je seznámit se s novým kamarádem, kterého potkali třeba na pláži (soused v lavici). Pokud je ve třídě lichý počet žáků, zapojí se do hry i učitel, anebo jednu ze skupinek tvoří tři žáci. Ptají se na údaje, které sami mají na své kartičce, tj. na jméno, odkud dotyčný je, zda má sourozence, ve kterém hotelu bydlí apod. Vše se odehrává v angličtině, pestrost dialogů je závislá na znalostech žáků.

Příklad

Žák A: Hello! How are you?
Žák B: Hello! I´m fine. And you?
Žák A: I´m OK. What´s your name?
Žák B: Tina. Tina Smith. And what´s your name?
Žák A: I am Mike Brown. Where are you from, Tina?
Žák B: Italy. And you?
Žák A: I live in Portugal. Where are you staying?
Žák B: At the Jalta Hotel. And where are you staying?
Žák A: The same. That´s great!
Žák B: Do you have any brothers or sisters?

Poznámky

Kartičky můžeme rozdat i další hodinu, ke každému žákovi se dostane jiná identita. Podněty pro otázky můžeme obměňovat. Aktivitu lze zařadit kdykoliv během hodiny, kdy se nám to tematicky hodí. Je vhodné s žáky prodiskutovat, které otázky jsou při seznamování vhodné a které ne.

Žákům můžeme rozdat prázdné kartičky a vyzvat je, aby si potřebné údaje vymysleli a zapsali do kartiček. Ty po skončení aktivity od žáků vysbíráme a můžeme použít v jedné z dalších hodin - žáci ale dostanou jinou identitu.

Rozhovory žáků mohou probíhat také v jiném než anglickém jazyce; v tom případě je potřeba přeložit text kartiček do příslušného jazyka.

Citace a použitá literatura:
[1] - Cizí jazyky napříč předměty pro 1. stupeň ZŠ . VUP Praha,  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 09. 2009
Zobrazeno: 6399krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Seznamujeme se. Metodický portál: Články [online]. 04. 09. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3288/SEZNAMUJEME-SE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.