Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Klávesnice

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Baladová
Anotace: Žáci poznávají klávesové zkratky dle jejich funkcí. V první aktivitě se snaží ve dvojicích pojmenovat skupinu šesti klávesnicových zkratek (Page Up, Down…). V navazující aktivitě spojují další zkratky s anglickým a českým vysvětlením. Dále poznávají funkce stisknutím kombinace kláves s Ctrl. Nakonec se snaží pojmenovat význam symbolů na klávesách. Řešení vyhledávají v pomůckách jako např. v učebnici ICT a dvojjazyčném slovníku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Učebnice k ICT, anglicko-český slovníček, PC
Klíčová slova: klávesové zkratky, symboly, klávesnice, funkce
Příprava

Úkoly se dají zvládnout během jedné vyučovací hodiny, záleží na pokročilosti žáků v užívání PC. Celá aktivita je zkrácenou verzí námětu, který je pod stejným názvem uveden v oddíle „Aktivity 90 minutového bloku".

Při řešení úkolů smí žáci používat učebnici k ICT a anglicko-české slovníky, které si buď přinesou sami, nebo si je vypůjčí od učitelů anglického jazyka. Funkce jednotlivých kláves není jednoduché si zapamatovat, pokud je nepoužíváme intenzivně, proto mohou žáci při řešení úkolů používat pomůcky.

Vzhledem k tomu, že v učebnicích je funkce některých kláves uváděna v tabulce a v některých postupně v jednotlivých lekcích, už samotné vyhledávání významů jednotlivých zkratek na klávesnicích je pro žáky procvičováním.

Pokud některý ze žáků nestihne vypracovat všechny úkoly, může je dokončit doma.

Popis činnosti

Žáci řeší úkoly jednotlivě nebo ve dvojicích. Kontrolu správnosti výsledků mohou provádět mezi sebou navzájem postupně, jak jsou s jednotlivými úkoly hotovi, anebo po dokončení všech. V závěru hodiny nebo na začátku další provede společnou kontrolu řešení vyučující.

Úkol č. 1

Žáci budou určitě znát funkci jednotlivých kláves, u mnohých správnou výslovnost anglického slova, které je na nich zobrazené. Většina ale používá klávesy, aniž zná anglický význam napsaného slova. Vzhledem k tomu, že slovní zásoba žáků na 1. stupni je ještě malá, mohou při řešení používat slovník. Pokud někdo ze žáků zná český překlad anglického slova reprezentující jistou počítačovou funkci, zeptejte se ho, odkud ho zná, a pochvalte ho.

Řešení úkolu najdete v příloze.

Úkol č. 2

Úkol je obtížnější verzí úkolu č. 2. Nejde zde jen o pochopení významu anglického slova, ale i o znalost plného znění zkratek na klávesách. Opět, vzhledem k rozsahu slovní zásoby žáků 1. stupně, žáci mohou používat slovníky.

Řešení úkolu najdete v příloze.

Úkol č. 3

Žáci mají určit, co v češtině znamenají anglická slovesa, jež jsou reprezentována uvedenými písmeny a jež se používají spolu s klávesou Ctrl (Control). Většinou odpovídají počátečnímu písmenu daného slova. Ale třeba u písmen V a X tomu tak není. Proto některé klávesnice mají jako pomůcku tato slova uvedena na přední straně příslušných kláves. Můžete tuto nápovědu dětem poskytnout (V - paste, X - cut). Pokud budou mít žáci s identifikací potíže, mohou použít anglicko-český slovník.

Řešení úkolu najdete v příloze.

Obměna

Úkoly můžete žákům zadat jako domácí přípravu s tím, že mohou spolupracovat s rodinnými příslušníky.

Poznámky

V žádném případě nejde o zkoušení znalostí z angličtiny! K řešení jednotlivých úkolů by žáci měli přistupovat jako ke hře s cizími slovy, při které se ledacos dozví.

Přílohy

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka
Příloha č. 2: Pracovní list pro učitele s řešením úkolů

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 07. 2009
Zobrazeno: 7783krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Klávesnice. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2009, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3240/KLAVESNICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.