Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kočky

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Dana Bezděková
Anotace: Integrace literární výchovy, informatiky a výtvarné výchovy prostřednictvím tématu „Kočka“.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Potřeby pro výtvarnou činnost - voskový pastel, černý list A4, báseň rozepsaná na proužky po verších, tabule pro nácvik obtížných slov k nácviku čtení
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, literární výchova, poezie, verš

Integrovaný celek trvá cca 90 min. Jeho cílem je prostřednictvím literárního textu a obrazového záznamu rozvíjet kreativitu a fantazii žáků, obohacovat jejich slovní zásobu a chápat přenesený význam slov, uvádět věci do souvislostí a účinně spolupracovat ve skupině.

Literární výchova (cca 45 min)

 • Téma je evokováno prostřednictvím hádanek a lidových rčení s tematikou „Kočka" Vyvolaný žák čte text hádanky nahlas, po přečtení ostatní společně hledají správnou odpověď. Ústně uvádějí slova, která se v hádankách rýmují. Následuje práce s lidovým rčením - žáci je vyjadřují jinými slovy. Nejvýstižnější vyjádření zapisuje učitel na tabuli. Žáci si vyberou jedno rčení, které opíší do sešitu. K němu připojí vysvětlující vyjádření.
 • Práce s básní Kočičí dům - J. Havel
  • Nácvik čtení obtížných slov z připravené tabule (mikrofonek, strakatá, sprcha, vchodem, stran, kdykoliv), četba básně. Žáci vyhledávají verše, které souvisejí s ilustrací básně v čítance.
  • Každý žák obdrží jeden verš básně napsaný na proužku papíru. Úkol pro skupinu (tj. celou třídu): Zvolte si strategii, jak budete postupovat, abyste se uspořádali do jedné řady tak, aby vznikla básnička, kterou jsme teď četli. Úkol splňte co nejrychleji. Můžete používat učebnici.
  • Dva žáci jsou určeni jako pozorovatelé práce skupiny. Do plnění úkolu se nezapojují. Mají za úkol sledovat, jak skupina pracuje, jak ostatní postupovali při plnění úkolu, co zpomalovalo práci skupiny, co by přispělo k jeho rychlejšímu splnění, kdo patřil ve skupině k nejaktivnějším.
  • Po splnění úkolu hodnocení práce skupiny - provedou pozorovatelé.

Informatika a výtvarná výchova (cca 45 min)

 • V počítačové učebně žáci zadají do počítače adresu laurelburch.com (je předepsaná na tabuli), dále: záložka Art Gallery, Fantastic Felines. Ve dvojici si sdělují rozdíly mezi vyobrazením malířky a ilustrací v čítance. Odpovídají na otázku: „Jak se projevila fantazie malířky při malování jejich obrázků koček, v čem se liší od skutečných koček?" Po konzultaci ve dvojici žáci uvádějí své postřehy, učitel je zapisuje na tabuli, případně doplní ty, které budou potřebné pro další výtvarnou práci žáků.
 • Žáci dále samostatně ztvárňují rámeček na černém podkladu a svoji představu kočky.
 • Tematický blok je ukončen výstavou prací žáků.

Žáci byli v průběhu celého bloku aktivní, v literární části byl pro ně nejobtížnější úkol nahradit rčení jiným vyjádřením. Chápat přenesený význam slov je dosti náročné. V druhé části bloku nebyl problém s vyhledáním webové stránky, protože žáci jsou poměrně zběhlí v používání PC. U počítače pracovali ve dvojici. Obrázky malířky se jim velmi líbily, byli jimi silně motivováni pro vlastní výtvarnou činnost. Domnívám se, že se podařilo naplnit výše uvedený cíl lekce.

foto

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 05. 2009
Zobrazeno: 9099krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEZDĚKOVÁ, Dana. Kočky. Metodický portál: Články [online]. 06. 05. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3119/KOCKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.