Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

James Bond je zpět

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zdeněk Sotolář
Anotace: Žáci vyhledávají a třídí hodnotící prvky a na základě této práce na čtyřech variantách jedné zprávy srovnávají různé autorské postoje. Následně vyhledávají obdobnou zprávu a sami vytvářejí různé varianty vyjadřující různé autorské postoje. Současně si uvědomují stavbu mediálního sdělení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » vnímání autora mediálních sdělení
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy s variantami (Příloha 1 a 2) a s originálem textu (Příloha 3)
Klíčová slova: mediální výchova, hodnocení, autor, mediální sdělení, autorský postoj

Cíl a motivace

Cílem této lekce je rozvíjet u žáků dovednost rozpoznávat hodnotící prvky v mediálním sdělení a odhadovat autorský záměr sdělení. Motivačně jsem zvolil text, který je žákům blízký (zpráva o nově vycházející bondovce, navíc zdrojem je právě internetová podoba novin). Jako evokaci jsem na začátku hodiny položil jednoduchou otázku: „Co vám říká číslo 007?"

Popis lekce

Žáci pracují se čtyřmi variantami zprávy. Plní postupně tyto úkoly:

 1. Vyhledej v textu hodnotící prvky a roztřiď je do T-grafu na „kladné" a „záporné".
 2. Vypiš přívlastky neutrální (např. dobrodružný příběh, nový příběh).
 3. Roztřiď hodnotící prvky po jazykové stránce na přívlastky, ironie a ustálená slovní spojení).
 4. Pojmenuj autorské postoje a záměry jednotlivých textů.

Popis autorských postojů a záměrů:

 • Varianta A: nezaujatý, objektivní postoj autora , psáno se záměrem informovat čtenáře
 • Varianta B: vůči bondovkám kladně zaujatý, více se ale přiklání k filmu, má pochybnosti o novém autorovi, záměrem je nejenom informovat, ale také vyjádřit pochybnosti
 • Varianta C: k bondovkám má velmi kladný vztah, samozřejmě očekává filmové zpracování, novému autorovi zcela důvěřuje, záměrem je pochvalná informace o nové knize s cílem přilákat pozornost čtenářů
 • Varianta D: je proti bondovkám, ironicky se strefuje jak do čtenářů, tak do hlavní postavy, nového autora i vydavatelů, opatrný respekt má pouze k původnímu autorovi, tvůrci hlavní postavy, záměrem je kritika, autor zprávy dává najevo určitý despekt

Rozšiřující úkoly:

 • Prohlédni si titulky, srovnej je a vytvoř jejich další vhodné varianty.
  Poznámka: Je možný opačný postup: nejdřív samostatně tvořit titulky, teprve potom je hodnotit a srovnávat.
 • Žáci se seznámí s originálem textu a jeho zdrojem.
 • Vyhledej na vhodném webu jiné drobné zprávy z kultury a utvoř dvě varianty zprávy, první „kladnou" a druhou „zápornou".

Závěr a hodnocení

První tři úkoly lze zadat jak k individuální, tak i ke skupinové práci. Na čtvrtém úkolu by se ale měli podílet všichni.

Hodnocení provádíme společně, žáci vytvářejí společné flipy s T-grafem hodnotících výrazů, seznamem neutrálních přívlastků a přehledem roztříděných hodnotících výrazů. Hlavním cílem lekce je samozřejmě 4. úkol, ve kterém na základě vyhledaných hodnotících prvků žáci odhalují autorský postoj a záměr. Jako nápovědu autorských postojů používám čtyři symboly:

 • 0 (neutrální)
 • + (kladný)
 • ++ (velmi kladný)
 • - (záporný)

Symboly rozmístím do čtyř rohů třídy a při hodnocení jednotlivých textů se žáci přesunují vždy k tomu symbolu, který nejvíce vystihuje jejich názor/postoj. „Ke kterému postoji byste zařadili text č. ... ?" Své rozhodnutí musí žáci vždy vysvětlit a obhájit pomocí citace z textů.

Rozšiřující úkoly se samozřejmě nevejdou do jedné vyučovací hodiny, práci s vyhledáváním a tvořením textů obvykle zadávám jako domácí cvičení.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc30 kBPříloha 1
Odstranitdoc30 kBPříloha 2
Odstranitdoc26 kBPříloha 3
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 04. 2009
Zobrazeno: 6611krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOTOLÁŘ, Zdeněk. James Bond je zpět. Metodický portál: Články [online]. 24. 04. 2009, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3084/JAMES-BOND-JE-ZPET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.