Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Učíme se s pohádkou – Červená Karkulka

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Bohumila Hnízdilová
Anotace: Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text pohádky, notový záznam písní, zadání úkolů, pomůcky na VV, šest vystřižených květin
Klíčová slova: pohádka, Červená Karkulka, vlk, babička

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během druhého pololetí.

Postup

Motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek z pohádky Červená Karkulka (děti ji většinou dobře znají) a obrázky sedmi květin; žáci obrázky nevidí.

Žákům dáme hádanku: Hádejte, s jakou pohádkou prožijeme dnešní den? (pohádka má v názvu barvu). Po uhodnutí názvu pohádky ukážeme žákům obrázky a motivujeme je pro další činnost

Vypravujeme nebo čteme dětem pohádku (používám zkrácený zápis - viz Příloha č. 1).

Následuje společné vypravování pohádky a dramatizace některých částí (vhodné je setkání vlka s Karkulkou, u babičky...). Karkulka chtěla babičku hodně potěšit a cestou ji natrhala několik květin. Podaří se nám také natrhat květiny a sestavit z nich pěknou kytici? Než květinu „utrhneme" musíme splnit úkol.

1. kytička - žáky rozdělíme do skupinek (každá si zvolí zapisovatele, kterému ostatní žáci diktují vymýšlená slova). Během časového limitu mají žáci napsat (nebo nakreslit), co všechno může mít červenou barvu. Po splnění úkolu provedeme kontrolu (zapisovatel zkaždé skupinky čte napsaná slova), kytičku „utrhneme" a dáme si ji stranou (stejně postupujeme po splnění každého úkolu).

2. kytička - Karkulka se vlese trochu bála, proto si vymýšlela různé příklady, aby jí cesta rychleji utíkala. Žáci utvoří dvojice (nebo řeší samostatně), každá vyřeší tři řetězy příkladů (výsledky: č. 1 - 10, č. 2 - 15, č. 3 - 20, č. 4 - 5, viz Příloha č. 2). Kontrola - učitel má na stolku připravené lístečky všesti barvách (počet barev rovná se počtu požadovaných skupinek při dalších činnostech), dvojice po vyřešení a kontrole dostane od učitele barevný lístek, který si nechá na stolečku.

3. kytička - Karkulka si cestou ráda zpívala, my se o ní naučíme písničku (učebnice HV pro 1. ročník, SPN, str. 70, písnička Červená Karkulka), kterou je možné pohybově doprovázet.

4. kytička - Karkulka cestou lesem pozorovala také mnoho zvířátek, žáky znovu rozdělíme do skupinek (využijeme barevné lístečky zpředcházející činnosti), každá skupinka dostane kartičku se seznamem živočichů, úkolem je barevně označit ty, které mohla Karkulka vlese vidět.

 • zadání úkolu ke 4. kytičce - veverka, slon, datel, jelen, srnec, myš, slepice, kočka, lasička, velryba, žralok, bažant, mravenec, žába, kapr, hroch, opice
 • kontrola - učitel postupně losuje barvy a žák z uvedené barevné skupinky přečte slovo a říká, zda ho označili nebo škrtli

5. kytička - Karkulka mohla cestou pozorovat hodně rostlin, také my budeme vzpomínat, se kterými se můžeme vlese setkat. Žáci si sednou do kruhu a hrajeme Kimovu hru (například - 1. žák: vlese jsem viděl dub, 2. žák: vlese jsem viděl dub a sasanku, další žák: vlese jsem viděl dub, sasanku a smrk...)

6. kytička - žáci se vrátí do lavic a ukáží, že dovedou pozorně přepisovat (každý dostane lísteček súkolem). Zadání přepisu - Karkulka a zlý vlk, hodná babička, malý košík. Podařilo se nám získat všechny kytičky, „urovnáme" je do kytice a zopakujeme si novou písničku.

7. kytička - namalujeme obrázek kpohádce (podle vlastního uvážení). Žáky můžeme rozdělit do skupinek a určit, kjaké části pohádky mají obrázek namalovat. Hotové práce potom žáci seřadí podle děje a mohou pohádku znovu vypravovat. Sedneme si do kruhu a zhodnotíme celý pohádkový den.

Hodnocení

Žákům se práce líbila a byli při jednotlivých činnostech velmi aktivní. Pokud jsou žáci zvyklí pracovat ve skupinách, tak jim tyto činnosti nedělají problém. Nejtěžší se jim zdál úkol 1. kytičky, protože zapisovatel nestíhal psát diktovaná slova.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 04. 2009
Zobrazeno: 14723krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HNÍZDILOVÁ, Bohumila. Učíme se s pohádkou – Červená Karkulka. Metodický portál: Články [online]. 22. 04. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3075/UCIME-SE-S-POHADKOU---CERVENA-KARKULKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.